«Практичний психолог – професія сучасності»
(до Всесвітнього дня психолога – 23 квітня)

  

2

 

   Професія сучасного психолога-практика, без сумніву, належить до творчих професій тому, що досягнення майстерності залежить не тільки від успішності навчання й набуття певних знань і навичок у ВНЗ, але й значною мірою від багатьох особистих якостей і спеціальних здібностей людини.    Ключовою фігурою процесу модернізації психологічної культури сучасного суспільства визначає психолог-практик, який якраз і забезпечує вирішальний мікрорівень психологічної діяльності, суб’єктом якої є особистість.

   Професія "психолог" з'явилася в XX столітті. Процес її формування неоднаково протікав в різних країнах та сферах соціального життя. Найбільший розвиток ця професія отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії.
   На сьогоднішній день найбільш визнана діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічна, юридична, спортивна, військова.
   Товариству в цілому, конкретним людям і адміністративним органам важливо усвідомити потребу у фахівцях певного профілю. Професія психолога стає необхідною тільки тоді, коли в його знаннях з'являється потреба.
   Найчастіше до психологів люди звертаються тоді, коли вони стикаються з важкими життєвими ситуаціями. Поки все гаразд необхідності допомоги психолога зазвичай не виникає, люди самі справляються з повсякденними проблемами. Правда, не завжди достатньо очевидно: чи то психолог допомагає усвідомити людям їхні потреби, чи то він формує ці потреби. Пропонована послуга народжує попит на неї. Чи не відбувається щось аналогічне рекламі товарів і послуг? Наприклад, в рекламі формують негативне естетичне ставлення до лупи, а потім пропонують засіб для позбавлення від неї. У психології аналогічний ефект можливий, коли в процесі консультації психолог стверджує наявність у людини якихось проблем, про які той не здогадувався і яких не помічав, а потім пропонує тренінг особистісного зростання як засіб позбавлення від них. 

   У відповідності з основним родом психологічної діяльності реально існує три типи психологічної професії:1
1) психолог-науковець, основна діяльність якого – наукові дослідження, спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, доказ і прогнозування психологічних явищ, вивчення психологічних закономірностей);
2) психолог-практик, основна діяльність якого – застосування психологічних знань для вирішення практичних завдань (психологічна діагностика та консультування, корекційна та розвивальна робота, психологічна профілактика);
3) викладач психології, основна діяльність якого – психологічне просвіта та навчання психологічних знань (проведення лекцій, семінарів, практичних занять, керівництво психологічним самоосвітою людей).
   Кожен з них пред'являє специфічні вимоги до професійної підготовки і здібностям фахівця. Хороший вчений зовсім не обов'язково може бути хорошим практиком або викладачем, хороший практик – одночасно хорошим вченим, а хороший викладач – одночасно хорошим вченим або практиком. Звичайно, поєднання здібностей до двох чи трьох видах діяльності у одного психолога цілком можливо. Однак це будуть різні здібності. Для психолога-ученого особливо важливі здібності до пошуку нових знань та їх узагальнення. Для психолога-практика – здатності застосування психологічних знань на практиці. Для викладача психології – здатності систематизувати і передавати знання іншим людям.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

3

Вачков, И. В.  Введение в профессию "Психолог" : учебное пособие /

И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – Москва ; Воронеж : МПСИ, 2002. – 464 с. – (Б-ка психолога).

 

   В запропонованому навчальному посібнику в доступній для читача формі подано інформацію про психологію як науку, висвітлено ключові моменти професійної діяльності психолога-дослідника і психолога-практика, обговорено основи організації роботи психологів у взаємодії з суміжними спеціалістами, розглянуто питання професійного становлення студента психолога і вдосконалення фахівця-психолога по закінченні вузу, подано корисні поради студентам і викладачам з організації навчально-професійної діяльності.
   Посібник адресовано студентам і викладачам психологічних факультетів і широкому колу читачів, які цікавляться психологією.

4

Документація психолога / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу ")

 

   І у психологів-початківців, і у досвідчених психологів дошкільних та загальноосвітних закладів виникають запитання щодо ведення документації. У збірці представлені нормативні документи, матеріали з планування роботи та звітності, зразки ведення документації, розроблені одеським і запорізьким центрами практичної психології.
   Для фахівців, які працюють у сфері практичної психології і прагнуть до вдосконалення у своїй професії.

5

Карандашев, В. Н.  Психология: введение в профессию / В. Н. Карандашев. – Москва : Смысл, 2000. – 288 с. – (Психология для студента).

 

   Книга доктора психологічних наук, професора В. М. Карандашева – перший у вітчизняній літературі навчальний посібник за курсом "Введення в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Психологія".
   У книзі викладена історія виникнення професії психолога, представлені основні види діяльності професійних психологів в науковій і практичній сферах: в медицині, в освіті, в соціальній психології, в економіці, в юридичній психології, спорті та у сфері консультаційних послуг.
   Істотне місце в книзі займає характеристика професійних, етичних та особистісних якостей, важливих для успішної діяльності психолога.
   Завершує навчальний посібник термінологічний словник, який допоможе починаючому психологу зорієнтуватися у світі мови професіоналів і забезпечить краще розуміння психологічної літератури.

6

Литвак, М. Е.  Профессия – психолог / М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 352 с. – (Образование и карьера).

 

   У книзі коротко викладено історію розвитку психології як науки, розповідається про сфери застосування психології, перспективи її розвитку, можливості працевлаштування.
   Видання рекомендоване не лише людям, котрі обирають професію психолога, а й тим, хто хоче скористатися послугами цього спеціаліста.

7

Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Андрієвська, С. Т. Бойко, Л. Й. Ботіна [та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 226 с.

 

   У монографії висвітлена наукова концепція, яка розкриває зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. Її оновлена наукова модель призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного профілю.
   Монографія адресована психологам-науковцям, практичним психологам, соціальним працівникам, аспірантам та студентам.

8

Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / В. В. Андрієвська, С. П. Тищенко, О. В. Виноградна [та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; [Кіровоград] : [Імекс-ЛТД], 2013. – 140 с.

 

   У монографії зреалізовано дискурсний підхід до аналізу та класифікації видів мовлення в діяльності професійного психолога.
   На основі емпіричних досліджень проаналізовано специфіку наукового дискурсу (писемна наукова творчість, усний науковий дискурс, дискурс емпірико-дослідницької діяльності), дискурсу практичної діяльності психологів, що практикують з різними категоріями клієнтів, особливості психолого-педагогічного, консультативного і терапевтичного дискурсу, своєрідність дискурсу психолога в його роботі у віртуальному просторі.
   Монографію розраховано на науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, що готують психологів, слухачів інститутів післядипломної освіти, а також на усіх, хто цікавиться проблемами психології мовлення.

9

Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога : учебное пособие : в 2 кн. Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов. – 3-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 384 с.

 

   У навчальному посібнику подана система діагностичних і корекційних методик, які стали класичними в освітній сфері і використовуються шкільними психологами при роботі з дітьми різного віку.

10

Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога : учебное пособие : в 2 кн. Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / Е. И. Рогов. – 3-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 480 с.

 

   Друга книга навчального посібника містить діагностичні методики, які найбільше використовують вітчизняні психологи при роботі з дорослими – педагогами і батьками.

11

Савчин, М. В.  Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 400 с.

 

   У посібнику висвітлено головні напрями та особливості професійної діяльності психолога-дослідника і психолога-практика, розглянуті питання професійного становлення студента-психолога.
   Посібник зорієнтований на студентів і викладачів психологічних факультетів, практичних психологів та широке коло читачів, яких цікавлять психологія і психологічна практика.

12

Технології роботи організаційних психологів : навчальний посібник для студ. вузів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Л. М. Карамушка,

Т. В. Зайчикова, О. В. Винославська [та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с. – (Організаційна психологія в Україні).

 

   У навчальному посібнику висвітлено актуальні проблеми практичної організаційної психології.
   У першій частині, яка складається з семи розділів, детально проаналізовано предмет та завдання організаційної психології; моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях; основні види діяльності організаційних психологів.
   У другій частині посібника, яка містить дев'ять розділів, наведено основні технології роботи організаційних психологів, які можуть бути використані для розв'язання актуальних проблем, що виникають в роботі менеджерів та персоналу організацій.
   Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів та менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти.

 

13

Список додаткової рекомендованої літератури


1. Алексеєва, В.  Психолог – це стан душі / В. Алексеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 14. – С. 3–4.

 

2. Бернацька, О.  Професійне вигорання психологів / О. Бернацька // Психолог. – 2010. – № 38. – С. 22–25.

 

3. Бондаревська, Л.  Вплив травмуючих переживань на виникнення психічного вигоряння / Л. Бондаревська // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 185–188.

 

4. Бражникова, А. Н.  Еще раз о профессии "психолог" / А. Н. Бражникова // Психология и школа. – 2004. – № 4. – С. 31–36.

 

5. Вірна, Ж.  Інтернальність та індивідуальний стиль саморегуляції у професійному становленні психолога /

Ж. Вірна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 192–203.

 

6. Власова, Ю. В.  К вопросу о профессиональном становлении личности психолога / Ю. В. Власова,

О. А. Белобрыкина // Психология в вузе. – 2004. – № 2. – С. 86–99.

 

7. Гурковська, Т.  Сучасні виклики професійному зростанню практичного психолога / Тетяна Гурковська // Практичний психолог: школа. – 2014. – № 8. – С. 13–17.

 

8. Дідора, М. І.  До проблеми про професійні здібності практичного психолога / М. І. Дідора, О. Є. Липка // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти : матеріали міжнар. конф. "Психологічна служба школи": минуле, сучасність, майбутнє", м. Тернопіль, 25–26 квіт. 1996 р. / редкол.: В. Бондар, А. Вихрущ,

І. Гаврищак [та ін.] – Тернопіль : [б. в.], 1996. – № 2. – С. 45–46.

 

9. Дуткевич, Т. В.  Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики /

Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька // Практична психологія: вступ у спеціальність : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Київ : ЦУЛ, 2007. – С. 58–96.

 

10. Етичний кодекс психолога // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 1–8.

 
11. Журов, В.  Релаксація як інструмент психолога / В. Журов // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 17. – С. 28–30.

 

12. Калашник, І.  Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика / І. Калашник // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 183–185.

 

13. Кальницкая, П.  Сколько стоит стать психологом / П. Кальницкая // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 54–59.

 

14. Корусь, С.  Динаміка мотивів вибору юнаками і дівчатами професії психолога / С. Корусь // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2005. – Вип. 10. – С. 114–118.

 

15. Кудрявцев, В. Т.  Профессиональная и личностная позиция психолога : сапожник в сапогах / В. Т. Кудрявцев // Журнал практического психолога. – 2011. – № 1. – С. 16–27.

 

16. Ліщинська, О.  Професійна деформація особистості психолога / О. Ліщинська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 13. – С. 8–9.

 

17. М`ясоїд, П.  Наука і практика у роботі психолога / П. М`ясоїд // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 5–75.

 

18. Мартинюк, І. А.  Тренінгова програма розвитку професійних якостей психолога, визначених для роботи в початковій школі / І. А. Мартинюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 11. – С. 56–59.

 

19. Млодик, И.  Чем психолог зарабатывает деньги? / И. Млодик // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 50–53.

 

20. Модель профессионального становления психолога / Е. Л. Доценко, О. С. Андреева, В. М. Просекова,

Т. С. Шевцова // Психология в вузе. – 2007. – № 3. – С. 49–76.

 

21. Павленко, Т.  Професійне становлення практичних психологів : психолого-методичний супровід / Тетяна Павленко // Психолог. – 2015. – № 7/8. – С. 1–48 [вкладка].

 

22. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Галина Пакуляк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 25. – С. 55–60. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23. Пома, О.  Як працювати із задоволенням / Ольга Пома // Психолог. – 2016. – № 1/2. – С. 37–38.

 

24. Романюк, М.  Подолати новий бар'єр: повторна адаптація практичного психолога : [професійне зростання] / Марина Романюк // Практичний психолог : школа. – 2014. – № 5. – С. 50–55.

 

25. Романюк, М.  Початок професійного становлення практичного психолога : [професійне зростання] / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2014. – № 5. – С. 46–49.

 

26. Смирнова, П. В.  Рефлексивная методика исследования психологических особенностей профессиональной идентичности личности на примере профессии "психолог" / П. В. Смирнова // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 114–122.

 

27. Собкова, С.  Допоможу іншим людям : становлення психолога-фахівця / С. Собкова, Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 34. – С. 3–7.

 

28. Таратинова, Т.  10 порад практичному психологу : методичні рекомендації для практичних психологів-початківців / Т. Таратинова // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 26–31.

 

29. Ткаченко, О. А.  Освітня практика в теоретико-методологічному форматі "справа життя" (на прикладі професійної підготовки психологів) / О. А. Ткаченко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2008. –

№ 3/4. – С. 88–99.

 

30. Товстонюк, Т.  Психолог – професія чоловіка чи жінки? / Т. Товстонюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 33–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 

31. Тюрютікова, І.  Ресурси відновлення практичного психолога / Ірина Тюрютікова // Практичний психолог : школа. – 2015. – № 5/6. – С. 8–13.

 

32. Усатенко, О.  Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика / О. Усатенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 168–172.

 

33. Чепурна, Т.  Роздум-сповідь про свою професію : [професія психолог] / Т. Чепурна // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 33. – С. 8–9.

 

34. Чибишева, О.  Психологічний супровід молодих психологів у період адаптації : техніка створення п'яти образів / О. Чибишева // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 3–7.

 

35. Шандрук, С.  Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога = The theoretical model of development professional creative abilities of personal practical psychologist / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 107–121. – Бібліогр. в кінці ст.

 

36. Шевчук, Л.  Імідж психолога / Л. Шевчук // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11/12. – С. 7–8.

 

Додаткову інформацію можна переглянути:  «Досліджує природу і властивості душі»

                                                                → «Арт-терапія : лікування мистецтвом»

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(квітень 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort