logo1 1

     Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) - перша українська національна академія наук. 

    У 1873 році, коли Товариство тільки почало роботу, його знали як Літературне товариство імені Шевченка, тоді як з березня 1892 року воно стало Науковим товариством імені Шевченка і працювало як своєрідна академія наук.

Спільнота з’явилася у Львові з ініціативи вчених східної України на чолі з Олександром Кониським. За собою він мав неабияку братію однодумців: В. Антонович, М. Драгоманов, П. Куліш, І.Нечуй-Левицький.

    По суті, це безпрецедентна організація, яка дотримувалася ідей Шевченка щодо служіння Україні та назвалася його ім’ям. 

    Інтелектуально-організаційне осердя НТШ в період дуже плідного етапу діяльности, створювала "золота трійця" в особі М. Грушевського (голова Товариства, історик), Іван Франко (голова Філологічної секції) та Володимир Гнатюк (науковий секретар, наукові зацікавлення - фольклор і етнографія).

    Товариство з самого початку свого існування приступило до видання на власній поліграфічній базі книг українського письменства. Слід вважати особливою роль Товариства у становленні чільних загальнонаціональних часописів: щоденної газети "Діло" (з 1880 р.), двохтижневика "Зоря" (1885-1897) та "Літературно-науково вістника" (1898-1913). Головним серійним виданням НТШ за усіх періодів його існування стали "Записки НТШ" (ЗНТШ) засновані у 1892 р., до розбудови яких особливо приклався М. Грушевський (під редакцією М. Грушевського вийшло 107 томів ЗНТШ). Крім ЗНТШ також розпочато цілий ряд інших серійних видань. У 1895 році започатковано серійний збірник "Джерела до історії України-Руси" (усього 22 т.), "Пам'ятки українсько-руської мови і літератури" (8 т.), "Етнографічний збірник" (40 т.), "Матеріали до українсько-руської етнології" (22 т.), "Студії з поля суспільних наук та статистики", "Часопись правнича і економічна". Крім того виходили "Збірник Історично-філософської секції", "Збірник Філологічної секції") та інші серійні видання.

    В 1897 р. вперше в історії українського народу з'явилося україномовне серійне видання в галузі природничих та технічних наук - "Збірник Математично-природописно-лікарської секції", а також далі окремо "Лікарський збірник". У цих виданнях провідні діячі НТШ закладали основи української наукової, медичної і технічної термінології. Під редакцією Володимира Гнатюка, наукового секретаря НТШ, з 1900 р. почав виходити інформаційний квартальник про діяльність Товариства "Хроніка НТШ", одночасно українською та німецькою мовами.

    Товариство мало свою друкарню, книгозбірню та три музеї, видало 1173 томи праць, мало у своєму складі 20 комісій з 333 науковцями, серед яких були іноземні, як-от: А.Ейнштейн, М. Планк, Т. Масарик. У 1939 році Товариство припинило свою роботу в Україні. Відновити свою роботу вдалося у 1947 році у Західній Європі, США, Канаді та Австралії, де його знали як Shevchenko Scientific Society. Аж через сорок років – у 1989 році – НТШ знову повернулося до України.

За матеріаламиhttps://photo-lviv.in.uahttp://ntsh.org/history


 1. Глушко М. Володимир Гнатюк – біля джерел формування українознавства / М. Глушко // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6. – С. 1366-1375.
 2. Глушко М. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові [Електронний ресурс] / М. Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 6–16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_ist_2012_47_3
 3. Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка : з нагоди 50-ліття його засновання / В. Гнатюк. – Львів : НТШ, 1923. – 15 с.
 4. Гнатюк В. Наукове Товариство імени Шевченка у Львові : історичний нарис першого 50-річчя - 1873-1923 / Володимир Гнатюк. – Вид. 2-ге. – Мюнхен ; Париж : [б. в.], 1984. – 175 с. – (Монографії).
 5. Іванюта І. Діяльність Володимира Гнатюка в науковому товаристві ім. Шевченка / Ігор Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія.  – Тернопіль, 2001. – Вип 12. – С. 28–30.
 6. Іванюта І. Володимир Гнатюк – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 51–54.
 7.  Кузьменко О. Наукова та організаційна діяльність Володимира Гнатюка в Науковому товаристві їм. Шевченка: взаємини з Олафом Броком / О. Кузьменко // Словянський світ Олафа Брока. – Львів, 2018. – С. 60–89.
 8. Кухаренко О. О.Слобожанські казки у виданнях наукового товариства імені Шевченка у Львові / О. О. Кухаренко // Культура України : зб. наук. пр. / Харківська державна академія культури. – Харків : ХДАК, 2010. – Вип. 32. – С. 188–196.
 9. Мазурок О. С. Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові / О. С. Мазурок, О. І. Мандрик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Ніжин, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 127–138.
 10. Пацай Т. Наукові зв'язки членів етнографічної комісії НТШ з радянськими науковими інституціями: зародження, розвиток, розрив / Тамара Пацай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. – Вип. 1, ч. 3. – С. 141–145.
 11. Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) / Т. Пацай // Народознавчі зошити. – 2012. – № 2 (104). – С. 295–299.
 12. Романів О. Володимир Гнатюк і Наукове Товариство ім. Шевченка / О. Романів // Форум. – 1996. – № 2. – С. 10–12.
 13. Савенко В. Наукова діяльність членів історично-філософської секції НТШ у сфері історії України (1892–1914 рр.) / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. С. 26–30.
 14. Савенко В. Видавнича діяльність НТШ на історичну тематику протягом 1892–1913 рр. / В. Савенко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2003. – Вип. 2. – С. 64–68.
 15. Сокіл Г. Едицiйно–текстологiчнi концепцiї фольклористичної дiяльностi етнографiчної комiсiї НТШ у Львові / Г. Сокіл // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5/6. – С. 714–728. 
 16. Сокіл Г. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в історії української фольклористики (до 140-річчя створення Товариства) / Г. Сокіл // Народознавчі зошити. – 2013. – № 5. – С. 775–781.
 17. Шеремета О. М. Діяльність В. Гнатюка в НТШ / О. М. Шеремета // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка : збірник наукових праць. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 90–92.
 18. Юрків М. Організаційно-видавнича діяльність Володимира Гнатюка в НТШ / М. Юрків // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 99-100.
 19. Янів Г. Я. Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) / Г. Я. Янів // Наукові записки. – 2012. – Вип. 1(38). –  С. 28 – 35.

Ресурси ТНПУ

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]