logo1

Перлини мудрості із знань людства
Рідкісні та цінні видання наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка

2

 

     Книга – один із найцінніших винаходів людства; вона сіє любов, добро, правду; дає нам відповіді на всі запитання і гарну пораду; вчить жити, любити і працювати заради щастя народу.
   Ми бачимо, що людство дуже цінує книгу і знання, які вона дає. У наш час важко знайти людину, яка б не розуміла значення книги. Книга – це з’єднуюча ланка поколінь минулих і майбутніх, безцінний скарб людської мудрості.
   Небагато бібліотек є в Україні, які мають таку велику кількість рідкісних видань, як наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ЇЇ витоки сягають 1805 року, коли Тадеуш Чацький заснував у Кременці Вищу Волинську гімназію, перейменовану в січні 1819 року в Кременецький ліцей.

7

   Фонд книгозбірні в 1824 році становив 30980 примірників. Це частина бібліотеки останнього польського короля Станіслава Августа, відомого мецената науки, літератури і мистецтва, так звана "Королівська бібліотека" – 15580 примірників (стародруків надрукованих у Європі з 40-х роках 15 ст. до 1500 року включно), а також дарунки відомих людей краю.

   Про всі історичні періоди формування рідкісного та цінного фонду, її меценатів та дарителів свідчать печатки, екслібриси, позначки та дарчі надписи на книжках, які накопичували декілька поколінь бібліотек – Кременецького Ліцею, Кременецького праведного благодійного товариства, Гімназії ім. Т. Чацького, Державної кооперативної Гімназії, Державної учительської семінарії, книги із приватної бібліотеки графа Ізідора Часновського та ін.
   На сьогоднішній день фонд відділу нараховує понад 15 тисяч примірників наукової, довідкової, науково-популярної та літературно-художньої літератури. Серед них – праці з педагогіки, нариси з історії і культури, образотворчого і музичного мистецтва, численні праці з природничих наук – математики, фізики, фізіології, біології, пам’ятки зарубіжної, української й російської літератури та8 мови тощо.

    З поміж найстаріших видань, що збереглися у книгозбірні, є книга датована 1572 роком, яка написана грецькою та латинською мовами:
   Homeri. Odyssea : eiusdem Batrachomyomachia, Hymni, aliaq; eius opuscul, feu catalecta / Homeri. – Argentorati : Excudebat Thcodofius Rihelius, [1572?]. – 827 s.
   Серед українських видань найстарішою є:
   Памятная книжка Кіевскаго учебнаго округа Ч. 3. Волынская губернія / сост. А. А. Луцкевичъ. – Кіевъ : Тип. С. В. Кульженко, 1889. – 48 с.
   Унікальну колекцію складає зібрання прижиттєвих творів класиків української літератури: М. Вовчок, Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, І. Кочерги, П. Куліша, І. Нечуй-Левицького, Л. Українки, І. Франка, Ю. Федьковича та ін.
   Кулиш П. А. (1819–1897).  Собрание сочинений. Т. 3 / Пантелеймон Александрович Кулиш. – [М.] : [б. в.], 1860. – 314 с.
   Нечуй-Левицький І. (1838–1918).  Причепа : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпциг : [б. в.], [кінець 18 ст. – поч. 19 ст.]. – 356 с.
   Українка Л. (1871–1913).  Жаль : повість / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Українська накладня, [189–?]. – 92 с.
   Цікавими є художні переклади: чудовий переклад українською мовою карело-фінського народного епосу «Калевала» Євгена Тимченка, який вперше вийшов у Львові 1901 році. Раритетним є також видання:
   Шекспиръ В. (1800–1900).  Полное собраніе сочиненій въ прозе и стихахъ. Т. 3 / Вільям Шекспиръ ; переводъ П. А. Каншина. – С-Петербургъ : Изд. Добродеева, 1893. – 283 с.

   Окремо виділено зібрання краєзнавчих матеріалів: про Кременець, Кременецький ліцей, Почаївську Лавру та

1

персоналії відомих земляків: К. Ajdukiewiczа, S. Baley, A. Brucknerа, L. Bilinski, W. Feldman, J. Kasprowiczа, E. Klichа, А. Барвінського, Б. Лепкого. Серед них наукові, історико-краєзнавчі дослідження відомого педагога, церковного та громадського діяча, історика-краєзнавця Волині кінця XIX століття М. І. Теодоровича, який залишив у спадок унікальні видання краєзнавчого характеру. Його праця «Історико-статистичний опис церков і парафій Волинської єпархії» дає систематичний опис усіх населених пунктів Волинської єпархії (сучасних Волинської, Рівненської, частин Тернопільської, Хмельницької та Житомирської областей). Опис кожної парафії містить дані про її географічне положення, чисельність та національний склад населення, огляд історичних відомостей, опис церкви, її майна, прізвища священнослужителів на момент складання опису.

 3  Серед періодичних видань привертають увагу «Волынскія Епархіальныя въдомости» (1871) – офіційне видання органу Волинської єпархії, яке виходило у 1867–1917 рр. двічі на місяць. Публікації часопису складалися з релігійних, філософських трактатів, опису життя видатних релігійних діячів, святих та відомості про християнські братства, церкви, релігійні події. Якою б не була рідкісна книга, чому б не була присвячена, слід минулої епохи вона проносить крізь віки до сьогодення.
   Мовний аналіз фонду наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка показав, що видання російською мовою займають друге місце за обсягом. Зібрання гражданського друку за період з 1708–1830 рр. є окрасою університетської бібліотеки. Тематика колекції універсальна, яка нараховує 59 примірників, до якої увійшли книги, надруковані ще за Петра I.

 10   Серед них прижиттєве видання:
   Ломоносов М. (1711–1765). Россійская грамматика / Михаил Ломоносов. – СанктПетербургъ : Печатана при Императорской Академіи Наукъ, 1755. – 206 с.

   Цікавим зібранням є прижиттєві видання російських класиків. Воно представлено творами С. Аксакова (1791–1859), Л. М. Толстого (1828–1910), М. Лєскова (1831–1895), В. Короленка (1853–1921), В. Вересаєва (1835–1894), М. Горького (1868–1936), О. М. Толстого (1883–1945), І. Буніна (1870–1953), О. Купріна (1870–1938), Л. Андреєва (1871–1919), О. Блока (1880–1921) та ін.
   На диво, серед уцілілих раритетів старовинних довідкових видань у фонді представлено лише деякі. Відомим надбанням є перше дореволюційне видання енциклопедії, створеної на основі багатотомної праці німецького мистецтвознавця Карла Вермана з питань мистецтва, яке вийшло у стилі модерну із золотим тисненням на корінцях:
11

    Вёрманъ К. (1844–1933).  Исторія искусства всъхъ временъ и народовъ : в 3 т. Т. 1. Искусство дохристіанскихъ и нехристіанскихъ народовъ / Карл Вёрманъ ; переводъ съ немецкаго подъ редакціей А. Т. Сомова. – С.-Петербург : Просвъщеніе, [1903?]. – 827 с. : съ 615 рисунками въ текстъ, 15 хромолитографіями и 35 таблицами, гравированными на деревъ или исполненными свътописнымъ способомъ.
   До довідкових рідкісних видань належить повне зібрання «Энциклопедического словаря» видавничого товариства Ф. А. Брокгауз-Ефрон (1890–1907 рр.). Словник є найбільшою універсальною енциклопедією Російської імперії. До написання статей словника були залучені видатні учені, філософи та суспільно-політичні діячі того часу: П. Н. Мілюков, П. Б. Струве, М. І. Туган-Барановський, Д. І. Менделєєв, А. І. Бекетов та інші. «Энциклопедический словарь» містить понад 121 тис. статей, близько 8 тис. ілюстрацій і карт.
   На сьогодні він є суспільним надбанням, хоча в науково-технічному плані енциклопедія вже застаріла, але багато її статей, як і раніше, репрезентують виняткову інформацію з питань історії, культури, суспільствознавства та правознавства.
12

    Безперечно, вагомим здобутком бібліотеки є репринтне видання 1881 р. словника В. І. Даля, одного із найбільш визначних російських тлумачних словників, який має шкіряну палітурку, а напис зроблено золотими буквами:
   Даль В. (1801–1872).  Толковый словарь живого великорусскаго языка. Т. 1 : А–З / Владимиір Даль ; подъ ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. – 4-е, испр. и доп. изд. – С.-Петербургъ ; Москва : Печать типографіи Т-ва М. О. Вольфъ, 1912. – 1744 стб.

13     Широко представлені періодичні видання, літературні альманахи та часописи. Найстарішим є журнал «Зеркало Свъта» (1786 рік), а найбільш повними виданнями – «Въстникъ Европы» (1803–1915 pp.), «Историческій Въстникъ» (1882–1917 pp.), «Русский Въстникъ» (1859–1889 pp.) та ін.

   Найбільший за обсягом – фонд польської літератури. Найстаріша книга датована 1698 роком:
   Skarby niebieskich tajemnic to jest Ksiegi Objawienia Niebieskiego Swietej Matki Brygitty [Текст] / z rodzaiv Krolewskiegj Xiezney Nerycki ze Szwecyey, fundatorki regily S. Salvatora ; z lacinskich na Polskie przelozone przez zakonnika Braci mnieyszych Oycow Bernardynow. – [Zamosc] : [Drukarnia Akdaemicka], 1698. – [772 s.]. – 100.00.14

    Вартим уваги є праця Чарльза Дарвіна, вперше видана в 1872 р, яка поклала початок науковому вивченню світу людських емоцій. Велика кількість і різноманітність матеріалу, виразність описів міміки і поведінки людини і тварини роблять цю книгу чудовим зразком наукової прози:
   Darwin K. (1809–1899).  Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt / Karol Darwin. – Warszawa : Drukarnja Jozefa Sikorskiego, 1873. – 321 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.

   Цінними є прижиттєві видання польських класиків: A. Fredro (1793–1876), H. Sienkiewiczа (1846–1916), та ін.:

3

   Fredro A.  Komedje. T. 4 / Aleksander Fredro. – Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda,
1853. – 432 s.

 

   Sienkiewicz H.  Pisma. T. 5 : Listy z podróży : Szkice amerykańskie / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Nakład redakcyi Tygodnika Illustrowanego, 1899. – 160 s.

4     Раритетними є переклади іноземних письменників: Ch. Dickensа (1812–1870), A. Kuprinа (1870–1938), I. Buninа (1870–1953) та ін.:
   Dickens K.  Klub Pickwicka : przekład z angielskiego. T. 1 / Karol Dickens. – Lwów : "Bibliotekа najciekawszych Powiesci i Romansow", 1870. – 352 s.
   Kuprin A. I. (1870–1938).  Podkapitan rybnikow / Aleksandr Ivanovich Kuprin. – Warszawa : Tow. wydawnicze "Ignis", 1924. – 73 s.

5     Польська періодика нараховує понад 300 назв (журналів та газет). Найповніші зібрання: «Przeglad Filozoficzny» (1827–1939 рр.), «Biblioteka Warszawska» (1871–1912 рр.), «Przeglad Polski» (1882–1905 рр.), «Muzeum» (1886–1939 рр.), «Przeglad Powszechny» (1885–1924 рр.), «Zycie Krzemienieckie» (1932–1939 рр.), «Tygodnik illustrowany» (1867–1939 рр.), «Kosmos» (1876–1937 рр.), «Ateneum» (1841–1901) рр.

   Серед німецькомовних видань є найзнаменитіша праця німецького філолога-класика і бібліографа Іогана Альберта Фабриціуса, присвячена ранній християнській літературі:

6

   Fabricius J. A. (1668–1736). Bibliotheca Latina  : sive Notitia auctorum veterum Latinorum, quorumcunque scripta ad nos pervenerunt, distributa in libros IV: quartae huic editioni ab auctore emendatae accedit novum supplementum separatim excusum / Jo. Alberti Fabricii SS. Theol. D. et Prof. Publ. – [4 ed.]. – Hamburgi : Sumtu Benjamini Schilleri ; Leoburgi : Typis Pfeifferianis, 1712. – [16], 924, 352 s.
   Серед латино-франко мовних книжок є рідкісні видання ХVIII століття, найстаріші з них: “Stylus Ligatus Venerabilibus Servis Dei Alexandro Patavino Bеnеdicno Bulacovscio et Cypriano Gozdeccio”, “Histoire de la galanterie chez les differens peoples” та ін.
   До відділу рідкісних і цінних документів надходять унікальні сучасні довідкові видання, кращі серіальні видання, факсимільні і репринтні видання, які поповнюють відсутні у фонді оригінальні твори різних історичних періодів. Велике значення має також основний фонд бібліотеки, за допомогою якого йде виявлення так званих “прихованих ресурсів”.
   І за хронологічними, і за тематичними характеристиками фонд рідкісних і цінних документів призначений обслуговувати перш за все наукових працівників різних спеціальностей, а також фахівців і студентів вузів. Через це основні пріоритетні категорії користувачів рідкісного фонду це науковці, викладачі, працівники музеїв та архівів, письменники, журналісти, поліграфісти, художники.
   Дивне почуття охоплює нас, коли ми торкаємось цих пересушених часом сторінок, цих витертих обкладинок. Ці томи несуть нам вісточку з тих часів, коли до книги cтавилися зовсім інакше ніж сьогодні. Тоді кожна книга була цілим витвором мистецтва, вона відбивала в собі роки напруженої і творчої праці, і навіть досі кожна із них сповнена духом тих багатьох, хто вклав у її створення кропіткі зусилля.
   Дивовижно, правда? Наскільки вони величні, наскільки сповнені мовчазної гідності… І забуваєш про їхню пошарпаність і ветхість, і починаєш мимоволі розуміти, скільки цінності, не втраченої століттями, вони несуть. Не перерахувати перлинок друкованих витворів, які зібрані тут, на книжкових полицях. Серед книг, представлених у бібліотеці, кожний представник університету – від досвідченого науковця до студента – зможе знайти для себе щось особливе і вкрай цікаве. Розглядаючи ці книги розумієш, що багато і багато годин можна провести, вивчаючи напів вицвілі літери, гортаючи пожовтілі сторінки, і потім вийти звідси зі справжнім скарбом…
   З метою збереження фізичного стану раритетних видань та забезпечення більш широкого доступу користувачів до документів фонду весь книжковий фонд внесений у Електронний каталог.
   У 2010 році розпочато оцифровування документів (XVІII – XIX ст.) на виконання Державної програми із збереження і функціонування культурних об’єктів, що становлять національне багатство України, які увійшли до «Державного реєстру національного культурного надбання». Документи оцифровуються на книжковому сканері і доступні читачам в djvu-форматі в локальній мережі університету.
   Одним з пріоритетних напрямків наукової роботи є вивчення, наукове дослідження стану, розкриття змісту та використання «Рідкісних та цінних видань НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка», що реалізовувалась через підготовку і видання бібліографічних покажчиків:

 

Книжкові пам’ятки кириличним та гражданським шрифтом у фондах наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (рідкісні і цінні видання 1551–1800 рр., які занесено до Державного реєстру національного культурного надбання) 

 

Книжкові пам’ятки латинським шрифтом книгозбірні Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (книги та періодичні видання, надруковані латиницею упродовж 1551–1800 років)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Природничі та географічні науки (1762–1940 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 83 Літературознавство (1712–1949 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Світова художня література (латиничний шрифт, (1658–1945)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 84 Художня література Польщі. Ч. 2 : N-Z (1830–1959) рр.

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі. Ч.1 : А-М (1800 - 1939 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 81 Мовознавство (1755 - 1939 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821 - 1939 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 63 Історія. Історичні науки (1792 - 1939 рр.)

 

Каталог фонду рідкісних видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Освіта. Педагогічна наука (1792-1939рр.)

 

Підготувала заступник директора О. Я. Кульчицька

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]