Web of Science ResearcherID: I-7413-2018

Holinei

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 
 
 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. — 2020. — Vol. 56, issue 4. — P. 60−70. 
 2. Зух О. І. Червонокнижні види ряду бабки – odonata Тернопільщини / О. І. Зух, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 32-35.
 3. Харишин І. М. Видове різноманіття родини пластинчастовусі – Scarabaeidae / І. М. Харишин, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 51-52.
 4. Бабій Н. В. До питання поширення основних рядів нематод / Н. В. Бабій, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 52-54.
 5. Качмарська Г. М. Основні комахи-шкідники картоплі / Г. М. Качмарська, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 54-56.

 2019 рік

 1. Голіней Г. М. Харчова спеціалізація ряду Напівтвердокрилі або Клопи (Hemiptera) Г. М. Голіней, О. А. Клим // Dynamics of the development of world science : abstracts of I International scientific and practical conference (25-27 September 2019). – Vancouver, 2019. P. 227231.
 2. Голіней Г. М. Оцінка якості меду з власних пасічних угідь за органолептичними показниками Г. М. Голіней  // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ С. 236238.
 3. Голіней Г. М. Річний цикл і сезонні явища в житті хижих птахів Г. М. Голіней // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 229231.
 4. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 5. Дмитрів В. В. Комахи Червоної книги України в зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. ГнатюкаВ. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 – 31 травня 2019 р.). ‒ Одеса : ОДЕКУ, 2019. ‒ С. 235236.
 6. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 7. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 8. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.
 9. Дмитрів В. В. Видове різноманіття представників ряду лускокрил, або метелики – Lepidoptera у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / В. В. Дмитрів, Г. М. Голіней // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 109–112.
 10. Голіней Г. М. Поширені види ряду совоподібні – Strigiformes на території Теребовлянського району / Г. М. Голіней // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 117–119.
 11. Голіней Г. Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області / Г. Голіней, Л. Шавкун // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 5-6

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації