Web of Science ResearcherID: I-6567-2018

BodnarIruna

 Доктор біологічних наук

Доцент

Викладач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

 

Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Формування у майбутніх вчителів біології розуміння єдності біологічних та соціальних чинників в онтогенезі людини / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2020. — С. 131—134.
 2. Bodnar O. I. Advantages and prospects of using microalgae to obtain biologically active substances for therapeutic purposes / O. I. Bodnar // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience — 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). —  Тернопіль : Вектор, 2020. —  С. 126—128.
 3. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум : навчальний посібник / С. П. Павх, О. І. Боднар. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 93 с.
 4. Грубінко В. В. Ліпідні мікроелементвмісні лікувально-профілактичні субстанції з хлорели / В. В. Грубінко, О. І. Боднар // Ліки — людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р., м. Харків, Україна). — Харків : НФаУ. — Т. 2. — С. 205—207.
 5. Боднар О. І. Особливості накопичення мікроелементів клітинами Chlorella vulgaris / О. І. Боднар, А. Д. Жук // Теорія і практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23—24 березня 2020 р., м. Львів, Україна). — Львів : Львівський науковий форум, 2020. — С. 5—7.
 6. Боднар О. И. Культивирование Chlorella vulgaris для получения биологически активных соединений / О. И. Боднар, В. В. Грубинко // От растения до лекарственного препарата : материалы Международной научной конференции (4–5 июня 2020 г., г. Москва). — Москва : ФГБНУ ВИЛАР, 2020. — С. 171—174.

 2019 рік

 1. Bodnar O. I. Lipids biosynthesis in Chlorella vulgaris Beij : under the influence of some trace elements / O. I. Bodnar // Advances in modern phycology : bоok of abstracts of VI international conference, 15—17 May 2019. — Kyiv, 2019. — P. 15—17.
 2. Грубінко В. В. Регуляція біосинтезу біологічно активних ліпідів у мікроводоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, Т. В. Андрусишин [та ін.] // ХІІ Український біохімічний конгрес : матеріали доповідей, 30 вересня—4 жовтня, 2019. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2019.
 3. Боднар О. И. Влияние тяжелых металлов на распространение прибрежных растений малых рек / О. И. Боднар, Т. В. Андрусишин, В. В. Грубинко [та ін.] // Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия : материалы Международного научно-практического семинара (1-4 октября 2019, Минск-Гродно, Беларусь). — Минск : Колорград, 2019. — С. 97—101.
 4. Боднар О. И. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты / О. И. Боднар, В. В. Грубинко, О. В. Галыняк // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международ. конф. (Минск, 23—24 мая 2019 г.)  Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 2019. — Ч. 3. — С. 24—26.
 5. Боднар О. И. Генетическая стойкость Chlorella vulgaris Beij. к воздействию некоторых микроэлементов / О. И. Боднар, В. В. Грубинко //  Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства : II Международ. науч. конф. (5— 7 июня 2019 г.) — Москва : ВИЛАР, 2019. — С. 437—441.
 6. Боднар О. І. Оптимізація умов культивування Chlorella vulgaris для отримання біологічно активних сполук / О. І. Боднар // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 106—111.
 7. Боднар О. Добриво: користь чи шкода? : урок у 11-му класі : [хімія] / О. Боднар // Хімія. — 2019. — № 6. — С. 21—25.
 8. Грубінко В. Регуляція вмісту ліпідів у водорості Chlorella vulgaris / В. Грубінко, О. Боднар // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції. — Тернопіль : ТНТУ, 2019. — С. 124—125.
 9. Цар О. Р. Біотехнології вирощування одноклітинних водоростей / О. Р. Цар, О. І. Боднар // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4—5 лист. 2019 р., Тернопіль. — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 305—307.
 10. Боднар О. І. Біотехнології отримання біологічно активних речовин з мікроводоростей / О. І. Боднар, В. М. Микулін // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4—5 лист. 2019 р., Тернопіль. — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 68—71.
 11. Боднар О. І. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації інтегрованого підходу у природничих науках на прикладі навчальної дисципліни «Біофізика» / О. І. Боднар // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 218-220.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації