Web of Science ResearcherID: I-7228-2018

Andriutcuk

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Андрійчук І. П. Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх вчителів / І. П. Андрійчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 139–142.
 2. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. — 2-е вид., розшир. і доповн. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 214 с.
 3. Андрійчук І. П. Психологічні особливості конфліктів у державних та приватних організаціях / І. П. Андрійчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 128–143.
 4. Андрійчук І. Психологічний зміст процесу адаптації особистості студента у вищій школі / І. Андрійчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 12–16.
 5. Андрійчук І. П. Особливості управлінських впливів у структурному підрозділі ЗВО / І. П. Андрійчук // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 березня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. 1. – С. 150–151.
 6. Андрійчук І. П. Особливості оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників: результати досліджень / І. П. Андрійчук // Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 508–515.
 7. Андрійчук І. П. Соціально-психологічні особливості формування позитивного іміджу фахівців виробничої сфери / І. П. Андрійчук, Н. М. Бойко // Academic research in multidisciplinary innovation : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference (November 30 – December 03, Amsterdam, Netherlands). – Netherlands, 2020. – P. 408–413.
 8. Андрійчук І. П. Гуманізація освітнього простору крізь призму підготовки майбутніх фахівців / І. П. Андрйчук // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 6 грудня 2019 р.). – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 32–34.
 9. Semantic core building of a site based on clustering algorithms / O. Adamiv, S. Adamiv, V. Koval et al. // 10th International conference on advanced computer information technologies, ACIT 2020 : Proceedings (Deggendorf, Germany, 16-18 September 2020). – Deggendorf, 2020. – P. 635–638.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Andriychuk I. P. Technologies of management of socio-psychological processes in theory and practiceI. P. Andriychuk // Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : monograph. — Opole, 2019. — P. 426–437.
 3. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсниківІ. П. Андрійчук // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць (28 лютого 2019 року). — Переяслав-Хмельницький, 2019. — Вип. 44. — С. 282‒284. 
 4. Андрійчук І. П. Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологівІ. П. Андрійчук // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року). — Львів : СПОЛОМ, 2019. — С. 21‒23.
 5. Андрійчук І. П. Особистісний досвід студента як нова освітня парадигмаІ. П. Андрійчук // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 року). — Львів, 2019. — С. 22‒24.
 6. Андрійчук І. П. Психолого-педагогічні засади розвитку дивергентного мислення майбутніх педагогівІ. П. Андрійчук // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Тернопіль, 2019. —Ч. 1. — С. 25‒28.
 7. Андрійчук І. П. Основні аспекти розвитку дитячої творчостіІ. П. Андрійчук // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2019 року, м. Дрогобич. — Дрогобич, 2019. — С. 8‒10.
 8. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review. — Kyiv, 2019. — Vol. 5, Issue 11. — С. 22-33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації