Працівники читального залу суспільно-політичної літератури для проведення свята на історичному факультеті з нагоди дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця підготували книжкову виставку.

Фоторепортаж

IMG_1515

1. Базилевський, В.  Нестор : [вірш] / В. Базилевський // Бібліотечка "Дивослова". – 2009. – № 4. – С. 23. – Давня українська література. Літописи.

2. Білоус, П. В.  Історія української літератури ХІ–ХVIII ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-матер). 

 3. Бутромеев, В. П.  Всемирная история в лицах. Раннее средневековье : энциклопедия школьника / В. П. Бутромеев. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 320 с. – (Детский плутарх).

4. Возняк, М.  Історія української літератури : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Возняк ; упоряд., передм. М. Гнатюка. – 2-ге вид., випр. – Львів : Світ, 2012. – 872 с.

5. Возняк, М. С.  Історія української літератури  : у 2 кн. Кн. 1 / М. С. Возняк. – Вид. 2-ге , випр. – Львів : Світ, 1992. – 696 с.

6. Грицай, М. С.  Давня українська література  : підручник для студ. філолог. фак. ун-тів / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом ; за ред. М. С. Грицая. – К. : Вища шк., 1978. – 415 с.

7. Грушевський, М. С.  Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 2 / М. С. Грушевський ; упоряд. В. В. Яременко. – К. : Либідь, 1993. – 264 с. – (Літературні пам'ятки України).

8. Дерево пам'яті  : кн. укр. іст. оповідання : для ст. шк. віку : у 4 вип. Вип. 1. Від найдавніших часів до 1648 року / упоряд. В. Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – 608 с. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота").

9. Жила, С.  Галерея портретів духовних осіб і святих за "Повістю врем`яних літ"  : форми взаємодії літературних, живописних, графічних образів / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 9. – С. 51–56.

10. Задонцева, І. С.  Нестор-літописець (бл. 1056–57 - бл. 1116–21)   / І. С. Задонцева // Країна знань. – 2006. – № 4. – С. 49.

11. Замалеев, А. Ф.  Мыслители Киевской Руси  / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – К. : Вища шк., 1981. – 159 с.

12. Іващенко, В. М.  Імена України в Космосі  / В. М. Іващенко // Фізика. Шкільний світ. – 2006. – № 12. – С. 19–29.

13. Кабанова, М. Н.  Восприятие правителя в "Повести временных лет" и "Степенной книге царского родословия"  / М. Н. Кабанова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 1. – С. 107–113.

14. Клименко, Т.  Образ книги (книжника, письма) у "Повісті минулих літ"  / Т. Клименко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 8. – С. 12–13.

15. Котляр, М. Ф.  Воїнські повісті в південноруському літописанні ХІІ ст.  / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 4–16.

16. Котляр, М. Ф.  Початки Русі. Довкола 862-го року  / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 28–41.

17. Кульбаба, Л.  "Повість минулих літ" - перший літопис з історії України  : ігрові креативні технології на уроках історії; історія України. 7 клас / Л. Кульбаба // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 43. – С. 35–37.

18. Кусков, В. В.  История древнерусской литературы  : учеб. для филол. спец. вузов / В. В. Кусков. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 304 с.

19. Лихачев, Д. С.  Русские летописи и их культурно-историческое значение / Д. С. Лихачев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 499 с. – (Научно-популярная серия).

20. Мосіяшенко, В. А.  Історія педагогіки України в особах  : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.

21. Мосіяшенко, В. А.  Представники педагогічної думки епохи Київської України-Русі IX–XIII ст.  / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / – Суми : Університетська книга, 2005. – C. 7–12.

22. Моця, О. П.  До вивчення джерельної бази «Повісті временних літ» / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 144–149.

23. Нестор Літописець  // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 31. – С. 37.

24. Нестор.  Перехрестя чужих орбіт  : [поезія] / Нестор // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 24–27.

25. Нестор-Літописець.  Убивство князів Бориса і Гліба ; Сказання, чого монастир прозвався Печерським  / Нестор-Літописець // Дерево пам'яті : кн. укр. іст. оповідання : для ст. шк. віку : у 4-х вип. / упоряд. В. Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота").

26. Ніраз, Ю. В.  Програма факультативного курсу "Історичні особи". Історія України. 7–11 кл.  / Ю. В. Ніраз // Історія та правознавство. – 2009. – № 27. – С. 8–11.

27. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 1 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 690 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

28. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 2 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 572 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

29. Повість временних літ  = The Povest vremennykh let : міжрядкове співставлення і парадосис. Ч. 3 / склав і відредагував Д. Островскі. – Кембрідж : Укр. Наук. Ін-т Гарвардського Ун-ту, 2003. – 794 с. – (Гарвардська б-ка давнього українського письменства). – На давньоруській мові.

30. Повість врем'яних літ  : літопис (за Іпатським списком) / пер., післясл. та комент. В. В. Яременка ; ред. В. П. Сидоренко. – К. : Рад. письменник, 1990. –  558 с.

31. Провідники духовності в Україні : довідник / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.

32. Промова Філософа  // Промови, що змінили світ / пер. з рос. В. М. Верховеня ; упоряд. та авт. іст.-біогр. нарисів А. Ю. Хорошевський ; худож.-оформ. Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 17–19.

33. Савельев, В. С.  Авторские принципы организации прямой речи персонажей "Повести временных лет" / В. С. Савельев // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 1. – С. 114–120.

34. Савельев, В. С.  Умение слушать как необходимая черта языковой личности в восприятии автора Повести временных лет  / В. С. Савельев // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. – № 2. – С. 124–134.

35. Сафонов, Ю.  Концепція духовності князя в "Повісті минулих літ"  / Ю. Сафонов // П'ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів: Історія. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. 1. – С. 26–29.

36. Сенько, И.  Некоторые аспекты использования фольклора для аутентичного прочтения "Слова о полку Игореве"  / И. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 23. – С. 96–103.

37. Сліпушко, О.  Література Київської Русі : нариси / О. Сліпушко. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2005. – 112 с. – (Бібіліотека "Шкільного світу").

38. Сліпушко, О.  Образ автора в "Повісті врем'яних літ"  / О. Сліпушко // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 57–64.

39. Татищев, В. Н.  История российская  : в 7 т. Т. 1 / В. Н. Татищев ; В. Н. Татищев. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 500 с.

40. Українська література ХІ–ХVІІІ ст.  : хрестоматія / уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус ; за ред. П. В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 686 с.

41. Устюгова, Л.  Книжнославянизмы и русизмы с альтернантами щ/ч в списках "Повести временных лет"  / Л. Устюгова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. Соціальні комунікації / редкол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 23. – С. 56–59.

42. Федорова, М. Е.  Хрестоматия по древнерусской литературе  : учебное пособие для студ. нефилологических спец. / М. Е. Федорова, Т. А. Сумникова. – М. : Высшая школа, 1969. – 256 с.

43. Шакурова, О.  "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу  / О. Шакурова // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 186–189.

Печерський подвижник Нестор Літописець на сторінках рідкісних видань

100_6056

 

1. Praxis Episcopalis Pauli Plaseccii episcopi Chelmensis  – Lubiens, 1758. – 810 p.

2. Psalterz albo ksiega psalmow Dawidowych z Biblii Polskiey  : wybrany / przez D. Jakuba Wuyka z Wagrowca. – Poczajow : Drukarnja J. K. Mci y Rzeczypltey, 1781. – 130 s.

3. Бестужевъ-Рюминъ, К.  Князь Володиміръ Всеволодовичъ Мономахъ и потомки его, Мономаховичи, или о временахъ княжескихъ смутъ и усобицъ / К. Бестужевъ-Рюминъ. – С.-Петербургъ : Изд. Товарищества "Общественная Польза", 1886. – 48 с.

4. Карамзинъ, Н. М.  Исторія государства Россійскаго  : сочиненіе въ 3-хъ книгахъ заключающихъ въ себъ двънадцать томовъ, съ полными примъчаніями. Кн.1. Т. 1–4 / Н. М. Карамзинъ – 5-е изд. – Санктпетербургъ : Изд. И. Эйнерлинга, 1842. – 155,19,174 с. + Украшенное портретомъ автора, гравированнымъ на стали въ Лондонъ.

5. Москва бълокаменная  : ея святыни и достопримъчательности. – С.-Петербургъ : Изд. Ред. народнаго журнала "Мірской Въстникъ", 1875. – 298 с. : cъ 30 рис.

6. Православное ученіе, или сокращенная Хрістіанская Богословія, для употребленія Его Императорскаго Высочества Павла Петровича, сочиненная его Императорскаго Высочества учителемь Іеромонахомъ Платономъ  – У содержателя Сенатской Типографіи Ф. Гіппїуса, 1780. – 252 с.

7. Русская исторія . – Б. м. : Б. и.., Б. г. – 368 с.

8. Творенія Фенелона, Архіепископа Камбрійскаго, знаменитаго Автора Телемака  Ч. 1–2. – М. : Вь Губернской Типографіи у А. Ръшетникова, 1799. – 254 с., 252 с.

9. Учебникъ русской исторіи  / Сост. К. В. Елпатьевскій. – 12-е изд. – С. - Петербургъ : Типографія М. М. Стасюлевича, 1909. – 477 с. + Cъ прилож. Родословной и Хронолог. таблицъ и указат. личныхъ именъ.

Підготували: Л. Я. Білецька та О. Й. Німець

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort