«Апостол правди і науки»

(120 років від дня народження Г. С. Костюка
(1899–1982),
українського психолога)


10"Наука має йти попереду досвіду

і вказувати йому шляхи".
(Г. С. Костюк)


   Григорій Силович Костюк – вчений європейського масштабу, фундатор сучасної психологічної науки в Україні, засновник Інституту психології, академік, професор, заслужений діяч науки.
   Становлення психологічної науки в Україні нерозривно пов’язане з Григорія Силовича Костюка, який був одним із основоположників вітчизняної психологічної науки.
   Він зробив величезний внесок в організацію психологічних досліджень в Україні, розроблення фундаментальних теоретико-методологічних проблем загальної, вікової та педагогічної психології, поширення психолого-педагогічних знань, підготовку педагогічних і психологічних кадрів. За несприятливих історичних умов підтримував і розвивав життєдайні освітні, наукові й загальнокультурні традиції.

   Г. С. Костюк приділяв першорядну увагу створенню національних кадрів у галузі психології – педагогічної, інженерної, вікової, психології мислення, психології творчості, психодіагностики, психології навчання, психології мистецтва, історії психології та спеціальної психології.
   Спогади про Г. С. Костюка його сучасників характеризують його постать не тільки як вченого, але й як педагога і талановитого адміністратора, обдарованого широкою ерудицією, високою духовною культурою і людяністю.

   Життєвий і професійний шлях Г. С. Костюка – це прекрасний зразок творчої самореалізації і водночас безкорисливого й натхненного служіння науці і суспільству. Його фундаментальні дослідження в галузі психології свідчать про колосальну ерудицію і є результатом глибоких роздумів великого вченого.
   Багатою та різноманітною є наукова спадщина Григорія Силовича Костюка – дійсного члена АПН СРСР, професора і фундатора Науково-дослідницького інституту психології (нині Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
   Широку ерудицію в найрізноманітніших галузях – від математики до музики – учений поєднував із сумлінним виконанням обов’язку неупередженого дослідника та зворушливою увагою до своїх колег і учнів. Від спілкування з ним вони отримували величезну інтелектуальну насолоду і духовну наснагу.
   Досягнення Г. С. Костюка здобули й офіційну оцінку: академік Академії педагогічних наук СРСР, заслужений діяч науки УРСР, кавалер кількох урядових нагород.
   Проте його професійна доля не могла бути безхмарною. Адже довелося працювати в історичний період, мало сприятливий для вільного розвитку наук про людину. Посідаючи керівні посади, Г. С. Костюк змушений був публічно відгукуватися на «геніальні твори вождя народів», «історичні рішення партійних з’їздів» тощо. Але недарма існує у психології закономірність опосередкування зовнішніх впливів внутрішніми умовами. Практично завжди залишалася можливість вибору: або бути, як-то кажуть, більшим католиком, ніж сам Папа римський, або крізь вимушені компроміси обстоювати неминущі наукові й людські вартості. Саме так діяв Григорій Силович.
   Григорій Силович Костюк істотно збагатив психологічну науку, послідовно дбаючи при цьому про додержання методологічної культури, про системність у здобуванні, поширенні, вдосконаленні й застосуванні психологічних знань. Він зробив величезний внесок в організацію психологічних досліджень в Україні, підготовку педагогічних і психологічних кадрів. Не менш важливо, що крізь усе життя він проніс одержану в юності від своїх учителів естафету високої культури і передав її численним учням. За несприятливих історичних умов він підтримував і розвивав життєдайні освітні, наукові і загальнокультурні традиції. Його творча спадщина не втратила своєї актуальності і сьогодні, оскільки в ній реалізовані і знайшли подальший розвиток принципи, характерні для вітчизняної психології загалом.
   Саме за це ми найбільше вдячні видатному вченому.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк. – Москва : Педагогика, 1988. – 304 с. – (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР).

 

   Сборник трудов известного советского психолога содержит работы, сгруппированные по четырем разделам. Первый раздел посвящен методологическим проблемам психологии, в том числе характеристике ее задач, взаимодействию со смежными науками. Во втором разделе анализируются закономерности психического развития, его взаимосвязь с целенаправленным педагогическим руководством. В третьем разделе представлены теоретические и экспериментальные исследования процессов мышления, в четвертом - труды по истории психологи
   Для специалистов в области психологии, педагогики, философии.

2

   Костюк Г. У світі ідей та образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми 1930–1980 рр. / Григорій Костюк. – Нью-Йорк : Сучасність, 1983. – 537 с. – (Б-ка "Прологу" і "Сучасности" ; ч. 155).


   У виданні подано портрети найвидатніших творців літератури 20-х років на чолі з Миколою Хвильовим, що допомагає читачам відчути запах тих неповторних років. Також не меншого значення відведено творцям літератури, які змушені були, від 1921 року починаючи, жити і творити поза межами рідного краю. Звідси цикл літературних портретів письменників українського закордоння та спроба систематизації літературного життя поза межами батьківщини.
   Ці реальні факти літературного життя "времени лютого" вказують на концепцію двоколійности українського літературного процесу пореволюційної доби. Вивчаючи літературні факти піся 1920 року, пенеконуємось, що єдиний у державних межах, хоч і багатовиявний у формах і стилях літературний процес доби незалежної Української Народної Республіки (1917–1920) через лихоліття нашого часу пішов від 1921 року двома шляхами: 1) літературний процес в УРСР і 2) літературний процес поза її межами. Цю думку читач знайде у цій книзі.

3

   Вікова психологія / [Г. С. Костюк, М. В. Вовчик-Блакитна, В. К. Котирло, О. В. Скрипченко, Д. Ф. Ніколенко, Л. М. Проколієнко, М. І. Алексеєва] ; за ред. Г. С. Костюка. –Київ : Радянська школа, 1976. – 269 с. – (Педагогічна бібліотека).


   У пропонованому посібнику розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування від народження до pрілості.
   Автори висвітлюють характерні закономірності психіки і її формування в ранньому, переддошкільному і шкільному віці, розкривають значення наукового розуміння психічного розвитку дитини для правильної організації навчання і виховання підростаючого покоління.
   Книжка призначена для вчителів та студентів педагогічних навчальних закладів.

4

   Костюк Г. С. Літературознавство. Критика. Публіцистика / Г. С. Костюк. – Київ : Смолоскип, 2015. – 974 с.

 

   Перший том видання літературознавчих та історико-публіцистичних праць Григорія Костюка (1902–2002) – українського літературознавця та суспільно-громадського діяча, охоплює тексти наукових розвідок і статей, які у всій повноті представляють літературознавчу концепцію вченого і його позицію в історико-літературному поступі української діаспори. Зокрема, це стаття-огляд «На магістралі історії», де Г. Костюк розглядає художньо-мистецький розвиток українського письменства упродовж 50-ти років (1917–1967), «З літопису літературного життя в діаспорі», «Проблеми літературної критики», «Доба і письменник» та ін.
   Уперше публікується нарис «Українська література до революції 1917 року». Подано також історико-літературні портрети письменників: В. Винниченка, М. Хвильового, І. Багряного, Ю. Яновського.

5

   Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади : у 2 кн.: Кн. 1 / Григорій Костюк ; передм. М. Жулинського. – Київ : Смолоскип, 2008. – 720 с.

 

   "Зустрічі і прощання" – це мемуари видатного літературознавця, людини, молодість якої припала на одну з найдинамічніших, але й найтрагічніших епох нашої літературної історії, 1920–30-ті роки. У 1925–29 рр. Григорій Костюк вчився у Києві. Слухаючи курси таких видатних постатей, як М. Зеров, П. Филипович, Б. Якубський. У 30-х переїхав до Харкова й увійшов до літературного об'єднання Пролітфронт, де тісно співпрацював з М. Хвильовим, М. Кулішем, П. Тичиною, Ю. Яновським, Г. Епіком, І. Багряним, О. Вишнею та багатьма іншими літераторами. Був очевидцем сталіністської розправи над інтелігенцією, зрештою і сам потрапив до концентраційного табору. Перший том "Зустрічей і прощань" присвячений саме цьому періоду життя Г. Костюка. Це живі, пронизливі спогади про усіх тих митців та учених, з якими зустрічався автор, про проблеми, які їх хвилювали. Книга написана в еміграції, тобто без жодних цензурних втручань.
   Вона зацікавить не лише спеціалістів-філологів, адже прочитавши "Зустрічі і прощання", велику насолоду отримає кожен, хто цікавиться живою історією культури.

6

   Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади : у 2 кн.: Кн. 2 / Григорій Костюк ; передм. М. Жулинського. – Київ : Смолоскип, 2008. – 512 с.

 

   Другий том мемуарів "Зустрічі і прощання" присвячений діаспорному періоду життя Григорія Костюка (1940–1980-ті роки). Україна, Німеччина, Франція, США – ось основні арени подій. Герої історій, які розповідає Г. Костюк, – відомі всім нам: Т. Осьмачка, Ю. Косач, Ю. Клен, А. Любченко, І. Кавалерідзе, І. Багряний, У. Самчук та багато інших. Як вони переживали складні часи; нацистську окупацію, табори для переміщених осіб ("Ді-Пі"), облаштування та вкорінення на новій землі – про все це – "Зустрічі і прощання". Без пафосу і моралізаторства, без ідеологічної – радянської або й націоналістичної – надсадності, притаманних деяким мемуарам, Костюк пише про культурне і літературне, політичне та й просто побутове життя – своє і свого оточення. "Зустрічі і прощання" – одна з найкоштовніших перлин української мемуаристики. Вперше ці спогади вийшли друком у видавництві Канадського інституту українознавчих студій (Едмонтон) – перший том у 1987 р., другий – у 1998 р. В Україні ця книга з'являється вперше – зі збереженням авторського стилю та невеликими правками, покликаними узгодити текст із вимогами сучасног оправопису.

7

   Костюк Г. На маґістралях доби: статті на суспільно-політичні теми / Григорій Костюк. – Київ : Смолоскип, 1983. – 292 с.

 

   У виданні зібрано деякі статті Григорія Костюка, присвячені суспільно-культурним і політичним темам. У різні часи з нагоди різних суспільних і політичних подій у світі, появлялися статті різного рівня і значення. Це такі як «Таємниця смерти акад. М. С. Грушевського», «Падіння П. П. Постишева», «До 20-річчя пакту Молотов-Ріббентроп», «Карпатська Україна в грі Сталін-Гітлер», тощо. До цієї ж групи належать публіцистичні статті, які ставили на роздум читачів такі питання, що своєю актуальністю не втратили значення й по сьогодні. Це статті про голод і терор в Україні 30-их років, про національну політику і т. п. Статті такого характеру представлено в цій збірці.
   Видання з такою проблематикою буде важливим матеріалом і для дослідників, і для всіх читачів.

8

   Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин / за ред. акад. С. Д. Максименка ; упоряд. канд. психол. наук В. В. Андрієвська – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 216 с.

 

   Книгу присвячено Григорію Силовичу Костюку – фундатору сучасної психологічної науки в Україні, засновникові Інституту психології, академіку, професору, заслуженому діячеві науки, нагородженому орденами та медалями. Вона містить статті, в яких аналізується наукова діяльність Г. С. Костюка, а також список його основних праць, у тому числі тих, які не згадувалися в публікаціях попередніх років.
   Книга розрахована на освітян, молодих учених, всіх, хто цікавиться життям і діяльністю видатних українських діячів у галузі науки та культури.

Підготувала С. Б. Тененьська
листопад 2019 р., 8 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах