«Мислитель, поет, педагог.
Творча спадщина Григорія Сковороди»
(до 295-річчя від дня народження)


О, коли б змога писати

так само багато, як і мислити!

2

                                             / Григорій Сковорода /

 

   Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII ст. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник, він у своїх творах розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для свого часу, виражав передові погляди українського громадянства. Його багатогранна філософська й літературна творчість – це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової.

   Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який включає 18 філософських творів, 7 перекладів, збірник «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», – це єдина система поглядів, єдина філософія. Провідне місце у філософській системі Г. Сковороди займає розроблена ним теорія пізнання. Він сприймав Біблію як джерело знань, мудрості, вікового досвіду пояснення і пізнання світу. Пізнаючи себе і навколишній світ, людина самоутверджується, розвиває свої природні нахили і здібності, обирає свій шлях і усвідомленою «спорідненою» працею виконує своє земне призначення. У центрі філософії мислителя – питання про щастя людини і шляхи його досягнення.
   Г. Сковорода був всебічно обдарованою людиною – філософом, письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності й середньовіччя, володів кількома мовами – латинською, старогрецькою, староєврейською, польською, німецькою, російською. Він постійно вчився, поглиблював свої знання, передаючи їх одночасно іншим – учням, близьким знайомим, випадковим слухачам. Мандруючи Україною і світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших народів, вкраплював у свої твори враження від побаченого й почутого. Кращі його поезії, що ввібрали досягнення народної лірики і сатирично-гумористичного віршування XVIII ст., ще за життя поета стали народними піснями, ввійшли до репертуару народних співців – кобзарів і лірників, зазнали народних переробок. Саме поетичні твори Сковороди поряд із широким потоком бурлескно-травестійного, сатирично-гумористичного віршування другої половини XVIII ст. і народної словесності створили передумови для появи «Енеїди» І. Котляревського – першого твору нової української літератури. Поезія Г. Сковороди є доповненням до його філософських трактатів і діалогів. Автор у поетичній формі розвиває ті ж думки й погляди, що виражені у філософських творах.
   Феномен постаті Григорія Савича Сковороди – у дивовижному гармонійному поєднанні краси тілесної й духовної. У власному житті він сповідував виразні й тверді принципи: самопізнання і внутрішня відповідність волі Божій. Окрім того, філософ постійно наголошує, що людина має невичерпний духовний потенціал, який лише необхідно спрямувати у потрібне русло, на справи Божі: пізнання і творчість.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1 0001

   Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 527 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 5).


   Мислитель-філософ, художник слова, педагог, музикант і композитор Григорій Сковорода належить до найвизначніших постатей в історії українського народу.
   Перший том його праць вміщує біографію поета і філософа, автором якої є Олекса Мишанич, бібліографічний список джерел, який складається з таких розділів: Видання творів Г. Сковороди; Переклади творів Г. Сковороди; Література про Г. Сковороду; Г. Сковорода в художній літературі; Пам’ятні місця і музеї Г. Сковороди.
   Поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову.

1 0002

   Сковорода Г.  Твори = Works : у 2 т. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Григорій Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 480 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 6).


   До другого тому включено діалоги, притчі, листи видатного українського письменника-гуманіста і філософа. Серед перекладів: Горацій «Ода», «Цицерон про старість», «Плутархова книжечка про спокій душі», філологічні дослідження. Епістолярна спадщина філософа становить більше ста двадцяти листів. Видання доповнює «Покажчик імен та назв».

1 0003

   Сковорода Г. С.  Сочинения / Григорий Саввич Сковорода ; пер. с укр. А. Н. Гордиенко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704 с. – (Классическая философская мысль).


   Порядок розміщення творів у книзі дозволяє простежити еволюцію філософських поглядів Григорія Сковороди. Видання відкривають діалоги, трактати, притчі. «Сад божественних пісень» включає вірші, що представляють найбільшу філософську цінність. «Байки Харківські» і наступні твори, серед яких «Бесіда 1-я», характеризують мислителя як філософа, що поставив в центрі своєї системи етико-гуманістичну концепцію. Завершує інформацію «Життя Григорія Сковороди», автором якого є М. І. Ковалінський.

4

   Сковорода Г.  Сад божественних пісень : вірші, байки, діалоги, притчі / Григорій Сковорода ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 336 с. – (Бібліотека шкільної класики).


   До збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати, листи, написані книжною українською мовою, латинською, слов’янською і наближеною до російської в перекладі на нову українську літературну мову. Вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного мислителя.

1 0004

   Сковорода Г.  Поезії / Григорій Сковорода ; упоряд. та прим. В. В. Яременка ; вступна стаття І. І. Пільгука. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 222 с. – (Бібліотека поета).


   І в поезії Григорій Сковорода був філософом – її пронизують роздуми про смисл людського життя, істинне щастя, доброту, чесність. Вище над усе поет-філософ ставив свободу. В основу кожної пісні збірки духовної лірики «Сад божественний пісень» автор вкладає «зерно» із Святого письма. Книга вміщує також переклади М. А. Мюре, Овідія, Вергілія, Горація, Сидронія Гозія, «Байки Харківські».

3

   Сковорода Г.  Пізнай в собі людину / Григорій Сковорода ; ред. та пер. поезії В. В. Войтович ; передм. Μ. Кашуби. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.


   Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати, в яких дається роз’яснення «Святого письма», розуміння Бога, Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад на сучасну українську мову біографії Г. Сковороди, що була складена його другом і учнем М. Ковалінським.

1 0005

   Сковорода Г. С.  Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, приміт. В. О. Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.


   До книги включено поезії, байки, філософські трактати, діалоги, притчі та афоризми великого українського мислителя, богослова, філософа, письменника-гуманіста, просвітителя і педагога Г. С. Сковороди.

1 0006

   Чижевський Д.  Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський ; передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.


   Фундаментальна монографія Дмитра Чижевського «Філософія Г. С. Сковороди» вперше побачила світ у Варшаві 1934 року як двадцять четвертий том праць Українського Наукового Інституту. На багатому джерельному матеріалі Чижевський досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, етики тощо, розмірковує про місце та роль Сковороди в європейській філософській традиції. Ця книга стала класикою історико-філософської сковородіяни.

1 0007

   Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / упоряд.: В. М. Нічик, Я. М  Стратій. – Київ : Наукова думка, 1992. – 384 с.


   Збірник присвячено філософсько-світоглядному аналізові творчої спадщини Г. С. Сковороди у контексті української та світової культури. Подано статті та уривки з творів учених України, української діаспори та західних науковців.
   Книга адресована філософам, історикам, літературознавцям, усім, хто цікавиться історією філософії і культури.

2 0001

   Барабаш Ю.  Дух животворить...: читаємо Сковороду / Юрій Барабаш. – Київ : Темпора, 2014. – 462 с.


   Книга Юрія Барабаша «Дух животворить...» – це спроба «повільного читання» поетичних та філософсько-богословських творів великого українського письменника і мислителя Григорія Сковороди, доповнена літературними та історичними коментарями. Видання містить також розповідь про життя і творчий шлях мандрівного філософа-просвітителя.

1 0010

   Ушкалов Л.  Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010–2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 312 с.


   До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло півтора десятка статей, написаних упродовж 2010–2013 років. У них розглядається низка історико-літературних, філософських, богословських та культурологічних питань, пов’язаних передовсім із творчістю Григорія Сковороди та Тараса Шевченка.

1 0012

   Пільгук І.  Григорій Сковорода : художній життєпис / Іван Пільгук. – Київ : Дніпро, 1971. – 260 с.


   У своїй книзі автор змалював складний життєвий і творчий шлях ученого і письменника. Перед читачем постають картини його навчання в Київській академії, перебування в столичній капелі, висвітлено період педагогічної праці та численні зустрічі з видатними людьми того часу. У виданні використано багато документальних матеріалів.
   Книга розрахована на широке коло читачів.

 

                                                                                Підготувала Н. І. Пельо
                                                                                листопад 2017 р., 12 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

seks hikayesi

mersin escort> gaziantep escort>