4 лютого працівники бібліотеки·взяли участь у круглому столі за темою " Управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування", який проводився в Тернопільській Українській гімназії ім. І. Франка, за ініціативою НАПН України та Інституту обдарованої дитини НАПН України

Моніторинг якості освіти

1
2 Генсон, М. Е.  Керування освітою та організаційна поведінка Дзвінчук, Д. І.  Державне управління освітою в Україні Законодавство, організація та проведення ліцензування і акредитації
Збірник нормативних документів з освіти та виховання Керування освітою і шкільне врядування Ковальський, Т. Д.  Проблемні ситуації в керуванні освітою Левченко, Т. І.  Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України
 Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи Ніколаєнко, С. М.  Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи Ніколаєнко, С. М.  Стратегія розвитку освіти України Прокопенко, А. І.  Наукові основи управління в системі освіти Хриков, Є. М.  Управління навчальним закладом

Агеева, И. А.   Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы[Текст] / И. А. Агеева. – СПб. : Речь, 2006. – 208 с. – (Психологический тренинг).

Біла книга національної освіти України [Текст] / Т. Ф. Алєксєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.

Генсон, М. Е.   Керування освітою та організаційна поведінка [Текст] / М. Е. Генсон ; пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Освіта).

Дзвінчук, Д. І.   Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство
[Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2003. – 240 с.

Законодавство, організація та проведення ліцензування і акредитації [Текст] / упоряд. О.В.Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – 151с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу).

Збірник нормативних документів з освіти та виховання [Текст] / редкол.: В.О. Вихрущ, Я.П.Кодлюк, С.М.Корнієнко, В.В.Матіяш, З.М.Онишків; упоряд. З.М.Онишків. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 172 с. – 6.00.

Керування освітою і шкільне врядування [Текст] / Т.Серджіованні, М.Барлінгейм, Ф.Кумз, П.Тарсон; пер. з англ. О.Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440с. – (Освіта).

Ковальський, Т. Д.   Проблемні ситуації в керуванні освітою [Текст] / Т. Д. Ковальський ; пер. з англ. А.Кам'янець. – Львів : Літопис, 2003. – 252с. – (Освіта).

Левченко, Т. І.   Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах
[Текст] : монографія / Т. І. Левченко ; ред. В. М. Калюжна.  Вінниця : Нова книга, 2002. – 512 с. –

Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України [Текст] : Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" / гол.ред. К.С.Самойлик. – К. : СофтПрес, 2007. – 208 с.

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи [Текст] : Підруч. / за ред. О.І. Локшиної. – К. : К.І.С., 2004. – 128 с.

Ніколаєнко, С. М.   Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи [Текст] : навч. посібник / С. М. Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280с.

Ніколаєнко, С. М.   Стратегія розвитку освіти України [Текст] : Початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

Прокопенко, А. І.   Наукові основи управління в системі освіти [Текст] : монографія / А. І. Прокопенко. – Х. : ХНПУ ім.  Г. С. Сковороди, 2005. – 304 с.

Хриков, Є. М.   Управління навчальним закладом [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.

Таємниці дитячої психіки

титульні сторінки

Дилео, Дж.   Детский рисунок: диагностика и интепретация [Текст] / Дж. Дилео. – М. : Апрель Пресс, Эксмо, 2002. – 272 с. – (Психологический практикум: тесты).

Кайл, Р.   Детская психология: Тайны психики ребенка [Текст] / Р. Кайл. – 3-междунар. изд. – СПб, М : ПРАЙМ-Еврознак, Олма-прес, 2002. – 416 с. – (Психологическая энциклопедия).

Мюнстерберг, Г.   Психология и учитель [Текст] = Psychology and the Teacher / Г. Мюнстерберг ; Г.Мюнстерберг ; пер. с англ. А.А.Громбаха. – 4-е изд. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 280 с. – (Из наследия мировой психологии).

Полуянов, Ю. А.   Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам [Текст] : пособие для школьных психологов / Ю. А. Полуянов. – М.-Рига : ЭКСПЕРИМЕНТ, 2000. – 160 с.

Торшилова, Е. М.   Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет [Текст] : теория и диагностика / Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – 141 с. – (Руководство практ. психолога).

Фурман, А. В.   Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : наукове видання / А. В. Фурман. – Тернопіль : Екон. думка, 2000. – 197с.

Психологія дитячої творчості

Титульні сторінки

Клепіков, О. І.   Основи творчості особи [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища школа, 1996. – 295 с.

Ковальова, В. І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра [Текст] / В.І. Ковальова, – Х. : Основа, 2010. – 191 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 6 (78)).

Моляко, В. О.   Психологічна готовність до творчої праці [Текст] / В. О. Моляко. – К. : Знання, 1989. – 48 с. – (Педагогічна. Сім`я-школа- вуз ; №7).

Психологічна підтримка творчості учня [Текст] / упоряд.: О.Главник, В.Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. – 128с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Развитие творческой активности школьников [Текст] / под ред. А. М. Матюшкина. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с.

Роменець, В. А.   Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – 2-е вид., допов. – К. : Либідь, 2001. – 288с.

Уварина, Н. В.   Самоактуализация личности учащихся в процессе творческой деятельности [Текст] : Теорет.-методол. аспекты: монография / Н. В. Уварина. – М. : МГОУ, 2006. – 247 с.

Чуприкова, Н. И.   Умственное развитие и обучение [Текст] : К обоснованию системно-структурного подхода : учеб.-метод. пособие / Н. И. Чуприкова. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2003. – 320 с.

Увага! Обдаровані діти.

 Дербеньова, А. Г.  Педагогічна діагностика у класному керівництві Тадеєв, П.О.  Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід Туріщева, Л.В.Особливості роботи з обдарованими дітьми. Психологічна служба школи Туріщева, Л.В. Вивчення особистості школяра і педагога Туріщева, Л. В. Увага! Особливі діти!
 Туріщева, Л. В. Настільна книга шкільного психолога Ковальова, В. І. Творча майстерня. Володарська, М. О. Робота з обдарованими дітьми Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів Одаренные дети
 Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности Пашнєв, Б.К. Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу Педагогічна підтримка обдарованості Здібності. Обдарованість. Таланти Возрастная одаренность школьников
 
 Пашнєв, Б. К. Психодіагностика обдарованості Психологическая диагностика одаренности школьников Марінушкіна, О. Є. Родина та обдарована дитина Одаренный ребенок Обучение и развитие одаренных детей
 

Дербеньова, А. Г.   Педагогічна діагностика у класному керівництві. Мета та завдання педагогічної діагностики. Опитувальники, тести, ключі. Поради щодо проведення виховних заходів [Текст] / А. Г. Дербеньова. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. – (Школа класного керівника).

Тадеєв, П.О.   Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід [Текст] / П.О.Тадеєв. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 240 с.

Туріщева, Л.В.Особливості роботи з обдарованими дітьми. Психологічна служба школи [Текст] / Л.В.Туріщева – Х. : Основа, 2008. – 122 с. – (Психологічна служба школи).

Туріщева, Л.В.  Вивчення особистості школяра і педагога [Текст] /Л.В.Туріщева, О.В. Гончаренко  – Х. : Основа, 2007. – 144 с. – (Психологічна служба школи).

Туріщева, Л. В. Увага! Особливі діти! [Текст] / Л. В. Туріщева . – Х.: Основа, 2010. – 128 с. – (Тренінги у педагогічній практиці)

Пашнєв, Б. К.  Психодіагностика обдарованості [Текст] : посібник / Б. К. Пашнєв. – Х. : Основа, 2007. – 128 с. – (Психологічна служба школи)

Туріщева, Л. В. Настільна книга шкільного психолога [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителя./ Л.В. Туріщева – X.: Основа, 2010. – 256 с. – (Настільна книга)

Ковальова, В. І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра [Текст] / В.І. Ковальова, – Х. : Основа, 2010. – 191 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 6 (78)).

Володарська, М. О. Робота з обдарованими дітьми [Текст] /  М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва, С. М. Полуніна, В. М. Сисоєва.– Х. : Вид. група «Основа», 2010.– 190, [2] c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 1 (73))

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів [Текст] / упоряд. О.Л. Яворська  – Х. : Основа, 2009. – 176 c. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 8 (68))

Одаренные дети [Текст]: пер. с англ. / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.

Марінушкіна, О. Є. Родина та обдарована дитина [Текст] / О. Є. Марінушкіна, Г. В. Шубіна. – X.: Основа, 2008. – 191 с: іл. – (Для турботливих батьків).

Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е.П. Ильин,  –  СПб.: Питер, 2011. –  448 с: ил. –  (Мастера психологии).

Пашнєв, Б.К.  Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу [Текст] / Б.К. Пашнєв – Х. : Основа, 2007. – 48 с. – (Психологічна служба школи).

Одаренный ребенок [Текст]. – Под. ред. О.М. Дьяченко. – М. : Междун. образоват. психолог. коледж, 1997. – 140 с. – ("Дошкольное образование").

Здібності. Обдарованість. Таланти [Текст] : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

Аніскіна, Н. О.   Педагогічна підтримка обдарованості [Текст] / Н. О. Аніскіна. – К. : Шк.світ, 2005. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу")

Лейтес, Н. С.   Возрастная одаренность школьников [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. С. Лейтес. – М. : Академия, 2000. – 320 с. – (Высшее образование)

Шумакова, Н. Б.   Обучение и развитие одаренных детей [Текст] / Н. Б. Шумакова. – М.; Воронеж : МПСИ: МОДЭК, 2004. – 336 с. – (Б-ка психолога)

Щебланова, Е. И.   Психологическая диагностика одаренности школьников [Текст] : Проблемы, методы, результаты исследований и практики / Е. И. Щебланова ; Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. – М.; Воронеж : НПО "Модэк", 2004. – 368 с. – (Б-ка психолога)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort Ataköy Escort