«Пізнай себе і ти пізнаєш світ»
(до Всеукраїнського дня психолога)

 

art terapija  

   Пізнати самого себе – це означає зрозуміти свій внутрішній світ, побачити і прийняти свої не тільки позитивні якості, а й негативні.
   Шлях до самопізнання в кожної людини свій, і тому слід починати його з аналізу своїх вчинків, своєї поведінки, спостереження за собою.

   Саме в досягненні такої мети і варто звернутися до психології, науки яка вивчає психічні явища і пояснює їх. На сьогоднішній день розроблено велику кількість психологічних тренінгів, тестів, психотерапій, які дозволя

ють особистості пізнати себе.
   Варто приділити увагу арт-терапії – популярному напрямку сучасної психології, метою якої є самодіагностика і самозцілення. Арт-терапія давно вже покинула кабінет медика-психотерапевта, а також лікаря-реабілітолога і увійшла в найширші народні маси. Вона і діагностує стан людини, і лікує, і приносить те глибоке позитивне «відчуття себе», яке ми називаємо «щастям».
   Арт-терапія у вузькому сенсі слова – малюнкова терапія, заснована на образотворчому мистецтві. Проте на сучасному етапі виділяють такі її види:
1.    бібліотерапія (в тому числі казко терапія);
2.    музикотерапія;
3.    драмотерапія;
4.    танцювальна терапія;
5.    лялькотерапія;
6.    піскова терапія;
7.    кольоротерапія тощо.
   Основними цілями арт-терапії є – самовираження, розширення особистого досвіду, самопізнання, внутрішня інтеграція особи, інтеграція із сучасністю, сублімація.
   Можна сказати, що під час сеансів арт-терапії пацієнти отримують важливе послання від власної підсвідомості. Дана методика належить до найдавніших і природних форм корекції емоційних станів. Важливо, що будь-яка людина навіть самостійно, без допомоги фахівця, може займатися арт-терапією. Це допомагає розслабитися і зняти напругу.
   У різних країнах існують різні моделі арт-терапії. Дуже важливо відзначити, що дана методика не має протипоказань і обмежень. Вона застосовується майже всіма напрямками психотерапії. Знайшла вона також досить широке застосування в педагогіці, соціальній роботі і навіть бізнесі. Арт-терапія будь-якій людині дає можливість виразити свій внутрішній світ через творчість.
   Арт-терапія дає можливість більш активно і самостійно брати участь в житті суспільства. Вона в основному використовує засоби невербального спілкування. Це дуже важливо для людей, яким складно висловити свої думки в словах.
  Арт-терапія в останні роки набула педагогічне спрямування. У школі вона виконує наступні функції: виховна, корекційна, психотерапевтична, діагностична та розвиваюча.

 

Бібліографічний огляд літератури 

 

1

Докторович, М. О.  Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. О. Докторович, Г. Л. Рурик, І. А. Хозраткулова. – Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

  

   Дана книжка містить теоретичні аспекти різних напрямів та практичні вправи з арт-терапії. Приділено значну увагу суто прикладним нюансам, засвоєння яких дасть змогу бути практикам більш результативними.
   Книжка орієнтована на практичних психологів, соціальних педагогів і працівників соціальних служб, буде корисною студентам, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», викладачам та аспірантам.

2

Дрешер, Ю. Н.  Библиотерапия: теория и практика : учебное пособие / Ю. Н. Дрешер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с. – (Библиотека).

  

   Даний навчальний посібник комплексно і системно представляє різні аспекти бібліотерапевтичного впливу. Подано основи бібліотерапії, загальна характеристика спеціаліста-бібліотерапевта, проаналізовано взаємозв’язок бібліотерапевта-керівника і пацієнта-читача.
   Рекомендовано для студентів, педагогів, практичних психологів, соціальних працівників, бібліотекарів.

3

Карпенко, Є. В.  Методи сучасної психотерапії : навчальний посібник / Євген Карпенко. – Львів ; Дрогобич : [ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 119 с.

 

   Навчальний посібник містить лекційний матеріал у якому висвітлено сучасні методи психотерапії, а саме: методи позитивної, наративної, групової психотерапії, арт-терапевтичні методи, психодраму,  та інші.
   Рекомендується студентам – майбутнім практичним психологам для поглиблення їх професійного становлення та для самоосвіти всіх зацікавлених у вивченні методів сучасної психотерапії.

4

Лабиринт души  : терапевтические сказки / под ред. Хухлаевой О. В., Хухлаева О. Е. – Москва : Академический Проект, 2001. – 224 с. – (Руководство практ. психолога).

  

   В книзі представлені терапевтичні казки для психологічної допомоги дітям від 3 до 15 років. Такі історії допомагають дітям знаходити вихід із складних ситуацій, з їх допомогою дорослий може краще їх зрозуміти.
   Книга буде корисною як для психологів, вчителів, вихователів, так і для батьків.

5

Лэндрет, Г. Л.  Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л. Лэндрет ; пер. с англ. – Москва : ИПП, 1998. – 368 с. – (Б-ка школьного психолога).

  

   Описано історію розвитку ігрової терапії, теорію психічного розвитку дитини, а також теоретичні основи ігротерапії. Дана книга подає практичні рекомендації для занять з дітьми.
   Рекомендовано для педагогів, соціальних працівників, психологів і батьків.

6

Методы эффективной психокоррекции : хрестоматія /

сост. К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 1999. – 816 с. – (Б-ка практической психологии).

  

   Представлено методи психокорекції, які стали загальноприйнятими, а саме: гіпноз, класичний психоаналіз, класична психодрама Я. Л. Морено, теорія і терапія неврозів, групова психотерапія, ігрова терапія та інші.

7

Наконечна, О. В.  Арт-терапія в професійній діяльності соціального педагога : [методичні рекомендації до спецкурсу "Основи арт-терапії в соціально-педагогічній діяльності" / О. В. Наконечна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 79 с.

  

   Висвітлено робочу програму спецкурсу «Основи арт-терапії в соціально-педагогічній діяльності соціальним педагогом». Проаналізовано основні види та форми арт-терапії, що можуть бути використані в професійній діяльності соціальним педагогом.
   Подано стислу характеристику матеріалів та їх видів, які використовуються в арт-терапевтичній сесії. А також представлено відмінності між арт-терапією та проективним малюнком.
   Методичні рекомендації адресовано викладачам спеціальності «Соціальна педагогіка».

8

Репнова, Т.  Фантазии между строк : мета-рисунки в психологическом консультировании / Татьяна Репнова. – Киев : Шкільний світ :

Л. Галицына, 2006. – 120 с. – (Библиотека "Шкільного світу").

  

   Запропоновано авторську розробку – набір мета-малюнків, які можна використовувати як стимулюючий матеріал в психоконсультаційній роботі. Основною функцією мета-малюнків є спонукання до саморозкриття особистості.
   Рекомендовано практичним психологам.

9

Сорока, О. В.  Арт-терапія: теорія і практика : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Вікторівна Сорока. – Тернопіль : Астон, 2014. – 195 с.

  

   У посібнику розкрито теоретичні засади арт-терапії як педагогічного феномена: проаналізовано наукові підходи до визначення поняття; висвітлено історичний аспект; окреслено функціональні можливості. Друга частина посібника присвячена практичним аспектам арт-терапії: розкрито форми та охарактеризовано структуру арт-терапеетичного заняття. Корисними у практичній роботі стануть запропоновані в додатках зразки арт-терапевтичних технік.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

10

Терлецька, Л. Г.  Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 128 с.

  

   Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я». У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми.
   Рекомендовано студентам-психологам.

11

Федій, О. А.  Естетотерапія : навчальний. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.

  

   У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.
   Курси дисциплін з естетотерапії розроблені у кредитно-модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу.
   Друге видання доповнене блоком історико-педагогічного аналізу естетотерапевтичних ідей у філософській та педагогічній літературі, комплексом тематичних індивідуально-творчих завдань, теоретико-методичною інформацією щодо сучасних видів естетотерапії.

Підготувала Ковальска Ю. Я.
(квітень 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort