«Інклюзивне навчання в системі освіти України»

   Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

  Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед з тим, що число дітей, котрі потребують корекційного навчання, неухильно росте. І таких діток в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної кількості дітей у країні.

   В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-педагогічної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема.
  Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку є однією із найважливіших завдань для країни. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні інклюзивної освіти, націленої на:
• залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес;
• соціалізацію дітей-інвалідів у сучасному суспільстві;
• створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві;
• вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства;
• зміну ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими можливостями через вищевказане залучення дітей з обмеженими можливостями в наше суспільство.
  Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.

Бібліографічний огляд літератури

Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта). – Бібліогр.: 240–269 с.

  У монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров’я у загальноосвітній простір; визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проаналізовано міжнародне та українське законодавство стосовно навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я; відтворено генезис, визначено тенденції й розкрито проблеми становлення інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки; розкрито особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної освіти; представлено теоретико-експериментальну модель інклюзивної освіти в Україні.
  Адресовано фахівцям у галузі загальної і спеціальної педагогіки, науковцям і практикам, студентам педагогічних вузів, батькам.

   

Ночовка, В. І. Організація інклюзивного навчання у школі / В. І. Ночовка, В. А. Головко, О. М. Тимощук ; упоряд. Ж. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

  У книзі подано практичні матеріали щодо організації інклюзивного навчання в загальноосвітній школі.
  Рекомендовано для використання директорами ЗНЗ та їхніми заступниками на початковому етапі процесу інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку в загальноосвітній простір.

   

Основи інклюзивної освіти : програма курсу / уклад. А. А. Колупаєва. – К. : [А. С. К.], 2012. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  Програму курсу «Основи інклюзивної освіти» укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначено змістовні модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів і розроблено шкалу оцінювання їх навчальних досягнень.
  Мета програми – засвоєння студентами педагогічних та психологічних спеціальностей теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

   

Основи інклюзивної освіти / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : А.С.К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта).

  У навчально-методичному посібнику представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти, висвітлено питання історії спеціальної освіти й інклюзії, впровадження інклюзивної освіти в України, ролі батьків в інклюзивному процесі; проаналізовано сучасну вітчизняну та зарубіжну нормативно-правову базу інклюзивної освіти; подано понятійно-термінологічні визначення та основні принципи інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
  Для поглибленого вивчення основ інклюзивної освіти запропоновано розділ  „Корисні ресурси”, де зібрані сучасні наукові матеріали зарубіжних, зокрема, канадських вчених. У „Тезаурусі” представлено основні термінологічні поняття з питань інклюзії.
  Програма та навчально-методичний посібник адресовано студентам і викладачам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти та вчителям загальноосвітніх шкіл.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. /за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–XX.

  Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.
  Комплект методичних посібників рекомендований батькам, що мають дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних вузів, вихователям дошкільних навчальних закладів, методистам та працівникам соціальних служб.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків/ А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 72 с. – (Інклюзивна освіта).

  Перша книга знайомить з поняттям „інклюзія” та „інклюзивне навчання”, правовою базою підтримки розвитку інклюзивного навчання в Україні та надає екскурс в історію розвитку інклюзивного навчання у світі, порівнює переваги і недоліки навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальному навчальному закладі та звичайному закладі в умовах інклюзії.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 2 : Дитина із затримкою психічного розвитку/А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А.  А. Колупаєвої. – К. : Літопис–XX, 2010. – 40 с. – (Інклюзивна освіта).

  Друга книга присвячена навчанню і вихованню дитини з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Представлена загальна характеристика дітей з ЗПР, поради щодо психічного розвитку такої дитини та формування у неї знань про довкілля і навички орієнтування у просторі. Приділено увагу розвитку загальної пізнавальної діяльності та вольової сфери дітей з ЗПР.

 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами  : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 3 : Дитина із порушенням слуху/А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А.Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 48с. – (Інклюзивна освіта).

  Третя книга „Дитина із порушенням слуху” висвітлює питання педагогічної роботи з дітьми, що мають такі порушення. Батькам надаються рекомендації щодо вчасного виявлення вад слуху дитини, форм спілкування з такою дитиною, розвитку її мовлення та мислення. Акцентована увага на готовність дитини з вадами слуху до шкільного навчання.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 4 : Дитина із порушенням зору / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  У четвертій книзі розглянуто причини і різновиди порушень зору та особливості розвитку слабозорої дитини. Надано рекомендації щодо вибору дошкільного закладу, підготовки до школи і особливостей навчання дітей з вадами зору.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 5 : Дитина із порушенням розумового розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта). 

  У п’ятій книзі „Дитина із порушенням розумового розвитку” представлено погляд на питання формування життєвої компетентності та трудових навичок дітей з розумовими вадами в процесі навчання їх у допоміжній школі. Батькам подано методичні поради щодо подолання труднощів у навчанні їх дітей.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 6 : Дитина із церебральним паралічем / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

  У шостій книзі подано рекомендації щодо проведення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП від народження до молодшого шкільного віку.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 7 : Гіперактивна дитина / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта). 

  У сьомій книзі презентовано інформацію про особливості гіперактивних дітей, подано рекомендації батькам і вчителям стосовно корекції поведінки такої дитини.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта). 

  Восьма книга „Дитина з аутизмом” окреслює низку питань розвитку дітей з розладами аутичного характеру, підготовки їх до шкільного навчання і застосування альтернативних методів комунікації у спілкуванні з ними. У посібнику додається перелік закладів Києва та Львова, які опікуються дітьми з аутизмом в Україні.

   

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 9 : Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 36 с. – (Інклюзивна освіта).

  Дев’ята книга висвітлює питання педагогічної роботи з дітьми, що мають порушення мовленнєвого розвитку. Охарактеризовано різні вади мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, подано методичні рекомендації щодо корекційної роботи з ними.

   

Удич, З. І. Основи інклюзивної освіти : методичні рекомендації до вивч. навч. дисципліни / Зоряна Удич ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 144с. 

  У даних рекомендаціях представлено робочу програму і структуру навчального предмету «Основи інклюзивної освіти», тематику самостійної роботи, зміст і завдання практичних занять, а також опис індивідуальних навчально-дослідних завдань та розподіл балів і критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.
  Для кращого оволодіння матеріалом у рекомендаціях подано словник термінів та понять, які стосуються інклюзивної освіти, а також додатки, таблиці й схеми, які допоможуть зрозуміти матеріал.
  Методичні рекомендації розраховані на викладачів та студентів психолого-педагогічних спеціальностей, які вивчають специфіку інклюзивної освіти.

 

Удич, З. І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / Зоряна Удич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 380 с. 

  У навчально-методичному посібнику акцентовано увагу на проблемі розвитку особистості дитини з особливими потребами в системі середнього загальноосвітнього закладу, розкриті основні положення інклюзивної освіти; представлено досвід еволюції освітньої галузі різних країн світу в напрямку інклюзії; проаналізовано історичні етапи впровадження інклюзивної освіти; визначено основні механізми організації навчально-корекційного процесу; розглянуто проблеми формування і функціонування шкільної команди підтримки інклюзивного класу та ін. Особлива увага відведена питанням адаптації та модифікації освітнього простору й методичних матеріалів, етики спілкування з учнями із особливими потребами та організації навчального процесу в інклюзивному класі.
  Останній розділ посібника присвячений підготовці майбутніх педагогів до роботи в середовищі інклюзивного класу.
Для викладачів, студентів психолого-педагогічних спеціальностей, різних   категорій педагогічних працівників, батьків та усіх, хто причетний до розвитку особистості школяра та освіти в Україні.

Список додатково рекомендованої літератури:

 

1. Антощак, О.  Розвиток інклюзивної освіти / Оксана Антощак // Соціальний педагог. – 2014. – № 12. – С. 55–57.

2. Василенко, Н. В.  Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення / Н. В. Василенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 4. – С. 3–9. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Висоцька, Л.  Державна політика в галузі інклюзивної освіти / Людмила Висоцька // Профтехосвіта. – 2015. – № 2. – С. 10–11. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Григоренко, В. Г.  Соціально-педагогічна сутність духовно-реабілітаційної емпатії як фактор структурування інклюзивної освіти / В. Г. Григоренко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2013. – Вип. 17. – С. 220–228. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Гурська, О.  Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання / Олена Гурська // Директор школи. Шкільний світ. – 2014. – № 10. – С. 16–33.

6. Данілавічуте, Е. А.  Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічуте // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 1. – С. 2–8. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Дичківська, І.  Інклюзивна освіта: шляхи впровадження / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання. – 2013. – № 12. – С. 3–6.

8. Дудушко, Е.  Запровадження інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі / Е. Дудушко, Т. Бикова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 12. – С. 63–68.

9. Засенко, В. В.  Освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку: виклики часу / В. В. Засенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 20-річчя НАПН України : [в 5 т.] / НАПН України ; редкол.: С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, В. В. Засенко [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – С. 350–361. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Кальченко, І.  Реалізація моделі інклюзивного навчання в системі загальноосвітнього простору / І. Кальченко, Т. Бикова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 12. – С. 39–44.

11. Кравчук, Н.  Інклюзивна освіта в дії / Н. Кравчук, І. Карпенко // Директор школи. Шкільний світ. – 2013. – № 18. – С. 29–45.

12. Крикун, А.  Інклюзивна освіта в Україні та Німеччині – точки дотику / Анастасія Крикун // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 61–64.

13. Луценко, Ю.  Інклюзивна освіта: українська практика впровадження / Юрій Луценко // Практичний психолог : школа. – 2014. – № 11. – С. 44–51.

14. Масловська, Ю. С.  Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Управління школою. – 2015. – № 22/24. – С. 91–95.

15. Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через створення системи маркетинго-моніторингових досліджень / Волошина Т. А., Лапшина І. С., Лупінович С. М., Лупінович К. С. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2014. – Вип. 24. – С. 242–248. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Пастухова, Ю. В.  Інклюзивна освіта. Проект "Рівний – рівному" / Ю. В. Пастухова // Управління школою. – 2013. – № 13/15. – С. 71–80. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Петрик, Ю.  Інклюзивна освіта: від обмежень – до можливостей / Юрій Петрик // Практика управління закладом освіти. – 2014. – № 9. – С. 10–17.

18. Сак, Т.  Інклюзивне навчання – якісна освіта для кожної дитини / Тамара Сак // Учитель початкової школи. – 2014. – № 10. – С. 3–6.

19. Султанова, Н. В.  Освітня інтеграція дітей з обмеженими можливостями як соціально-педагогічна проблема / Султанова Н. В. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2014. – Вип. 24. – С. 249–255. – Бібліогр. в кінці ст.

20. Терюханова, І.  Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів : шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю / І. Терюханова, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 28–32.

21. Ткаченко, Н. А.  Інклюзивне навчання / Н. А. Ткаченко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 7. – С. 46–51.

22. Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. – 2015. – № 13. – С. 4–7.

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(жовтень 2015)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort