Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Рідна мова: від сивини до сучасності. Провідники українського мовознавства»
(до Дня рідної мови 21 лютого)

 


І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
(Т. Шевченко)

 

Розділ 1: Історія розвитку рідної мови

 

1.    Бабич, Н. Д.  Історія української літературної мови : практикум : навчальний посібник для студ. вузів /

Н. Д. Бабич. – Львів : Вища шк., 1983. – 244 с.

 

2.    Бажан, О. Г.  Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" / О. Г. Бажан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Історичні науки / редкол.: В. О. Щербак, Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко [та ін.]. – К. : Вид. дім "КМ Академія", 2007. – Т. 65. – С. 40–49.

 

3.    Березяк, В.  Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення / Віктор Березяк // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2011. – № 5. – С. 20–22.

 

4.    Блик, О. П.  Історія української літературної мови : практичні заняття : навчальний посібник для студ. ун-тів. і пед. ін-тів / О. П. Блик. – К. : Вища шк., 1987. – 208 с.

 

5.    Булаховський, Л. А.  Питання походження української мови / Л. А. Булаховський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – 220 с.

 

6.    Васьківська, О.  Уведення української мови в 1917–1920 роках у державних установах та освітніх закладах / О. Васьківська // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 10. –
С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Видайчук, Т.  Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження / Тетяна Видайчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 4–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Вірченко, Н.  Про заборону української мови (XVII–ХХ ст.) / Н. Вірченко // Освіта і управління. – 2007. – № 2. – С. 31–40.

 

9.    Гнатюк, Л. П.  Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір : [історична діалектологія] / Л. П. Гнатюк // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 86–96.

 

10.    Гузар, О. В.  Правописна система Галичини другої половини ХІХ – початку
ХХ століття : [монографія] / Олена Гузар. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 144 с.

 

11.    Данилевська, О.  Мовна політика в Україні 1917–1920 рр. і тогочасні підручники з української мови /

О. Данилевська // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 44–48.

 

12.    Данилевська, О.  Українізація освіти як основний напрям мовної політики доби української революції (1917–1920) / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 146–154.

 

13.    Дем'янюк, М. П.  Українське мовознавство XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дем'янюк Марина Петрівна ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2006. – 22 с.

 

14.    Єрмоленко, С. Я.  Мовно-естетичні знаки культури в історії літературної мови / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2007. – № 4/5. – С. 3–12.

 

15.    Єрмоленко, С. Я.  Наукове осмислення історичного поступу нашої мови : [про історичні шляхи, які судилося пройти українській мові] / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 33. – С. 2–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Жилко, Ф. Т.  Українська літературна мова кінця ХІХ і початку ХХ ст. : лекція для студ.-заоч. мовно-літ. ф-тів пед. і учит. ін-тів / Ф. Т. Жилко. – К. : Рад. шк., 1948. – 23 с.

 

17.    Жовтобрюх, М. А.  Елементи мовознавства та відомості з історії української мови / М. А. Жовтобрюх. – К. : Рад. шк., 1941. – 54 с.

 

18.    Жовтобрюх, М. А.  Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) /

М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1991. – 260 с.

 

19.     Жулинський, М.  Велич національного обов'язку : [історія української мови] / Микола Жулинський // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2012. – № 1 (26). – С. 30–48. – Бібліогр. в кінці ст.

 

20.    Зуляк, Г.  Становище української мови і культури в Східній Галичині (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Г. Зуляк,

І. Зуляк // Мова і культура нації : науковий збірник. – Тернопіль : [Укрмедкнига], 2001. – С. 54–61.

 

21.    Іванова, А.  Історія української мови в контексті українознавства / А. Іванова, Н. Мандрик // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми сучасної філології. – 2001. – Вип. 9. – С. 148–155.

 

22.    Історія українського правопису XVI–XX ст. : хрестоматія / упоряд.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва ; вступ. сл. В. В. Німчука ; комент. та прим. Н. В. Пуряєвої. – К. : Наук. думка, 2004. – 584 с.

 

23.    Історія української мови : хрестоматія : навчальний посібник для студ. філол. фак. вузів / упоряд.:

С. Я. Єрмоленко., А. К. Мойсієнко ; голов. ред. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.

 

24.    Кузьменко, Ю. О.  Історія української мови в конспектах : навчальний посібник / Ю. О. Кузьменко. – К. : Пульсари, 2003. – 124 с.

 

25.    Курс історії української літературної мови : посібник для студ.-заочн. пед. ін-тів. Вип. 14 : Українська літературна мова 40–50-х років ХХ ст. – К. : Рад. шк., 1963. – 134 с.

 

26.    Курс історії української літературної мови. Т. 1 : Дожовтневий період / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 415 с.

 

27.    Левченко, Г. А.  Нариси з історії української літературної мови першої половини  ХІХ ст. : посібник для пед. вишів / Г. А. Левченко ; за ред. М. Грунського. – К. ; Х. : Рад. шк., 1946. – 145 с.

 

28.    Лесюк, М. П.  Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с.

 

29.    Лизанчук, В.  Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності / В. Лизанчук / Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 4–24.

 

30.    Лисиченко, Л. А.  Історичний шлях розвитку української літературної мови / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 29. – С. 2–3.

 

31.    Лисиченко, Л. А.  Українська мова: становлення та функціонування / Л. А. Лисиченко / Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 28. – С. 1–8.

 

32.    Лушпинська, Л. П.  Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі епістолярної спадщини) : монографія / Лілія Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 186 с.

 

33.    Масенко, Л.  Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду / Л. Масенко // Урок української. – 2005. – № 9/10. – С. 13–19.

 

34.    Медведєв, Ф. П.  Вступ до курсу історії української мови : учбовий посібник для студ. філол. фак. ун-тів / Ф. П. Медведєв ; за заг. ред. І. К. Білодіда. – Х. : ХДУ ім. О. М. Горького, 1967. – 152 с.

 

35.    Медведєв, Ф. П.  Історія української мови : історична граматика укр. мови : учбово-методичний посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів / Ф. П. Медведєв. – Х. : Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1950. – 87 с.

 

36.    Межжеріна, Г. В.  Мовна картина світу часів Київської Русі (на матеріалі писемних пам'яток ХІ–ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Межжеріна Ганна Валентинівна ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2006. – 36 с.

 

37.    Мовознавство на Україні за п'ятдесят років / відп. ред. Й. А. Багмут. – К. : Наукова думка, 1967. – 456 с.

 

38.    Москаленко, А. А.  Основні етапи розвитку української мови : учбово-методичний посібник /

А. А. Москаленко. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1964. – 108 с.

 

39.    Муромцева, О. Г.  З історії української літературної мови : вибрані праці / О. Г. Муромцева ; упоряд.

І. Муромцев ; заг. ред. А. Нелюби. – Х. : Сучасний Друк, 2008. – 229 с.

 

40.    Німчук, В. В.  Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХI ст. / В. В. Німчук. – К., 2002. – 116 с.

 

41.    Огієнко, І.  Наша літературна мова / І. Огієнко // Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 45–51.

 

42.    Огієнко, І. (Іларіон ; Митрополит, 1882–1972)  Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1995. – 296 с. – (Літературні пам'ятки України).

 

43.    Передрієнко, В. А.  Формування української літературної мови ХVII ст. на народній основі /

В. А. Передрієнко ; відп. ред. І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1979. – 144 с. .

 

44.    Питання історичного розвитку української мови : праці міжвузівської наук. конференції, 15–20 груд. 1959 р. / редкол.: І. К. Білодід, С. П. Бевзенко, В. П. Бесєдіна-Невзорова [та ін.]. – Х. : Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1962. – 344 с.

 

45.    Питання історії української мови / редкол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова,

Л. М. Полюга. – К. : Наук. думка, 1970. – 186 с.

 

46.    Півторак, Г.  Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак ; АН України; Ін-т мовознавства ім.

О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.

 

47.    Плющ, П. П.  Історія української літературної мови : підручник для студ. філол. спец. ун-тів та пед. ін-тів / П. П. Плющ. – К. : Вища шк., 1971. – 423 с.

 

48.    Плющ, П. П.  Конспект з історії української літературної мови : для студ.-заоч. ф-тів мови й літ-ри педвузів / П. П. Плющ. – К. : Рад. шк., 1948. – 64 с.

 

49.    Плющ, П. П.  Нариси з історії української літературної мови / П. П. Плющ. – К. : Радянська школа, 1958. – 287 с.

 

50.    Пономарів, О.  Історія і сьогодення українського правопису : виступ на Пленумі наукової координаційної ради" Українська мова", який відбувся 18–19 лист. 2004 р. в м. Тернополі на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / О. Пономарів // Мандрівець. – 2006. – № 1. – С. 71–74.

 

51.    Проблеми історії та культури української мови : збірник наукових праць / ред.: Н. Д. Бабич, М. С. Скаб, М. В. Скаб [та ін.]. – Чернівці : Рута, 1995. – 167 с.  

 

52.    Русанівський, В. М.  Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / В. М. Русанівський. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : АртЕк, 2002. – 424 с.

 

53.    Савойська, С. В.  Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Савойська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

 

54.    Смаль-Стоцький, Р.  Українська мова в совєтській Україні / Роман Смаль-Стоцький. – 2-ге поширене вид. – Нью-Йорк : НТШ, 1969. – 318 с. – (Бібліотека Українознавства ; Ч. 28).

 

55.    Сокіл, Б. М.  Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо неї ХIХ – поч. ХХ ст. : монографічне дослідження / Богдан Сокіл ; відп. ред. В. В. Німчук. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 1998. – 128 с.

 

56.    Струганець, Л.  Поняття "мовна особистість" в українському мовознавстві : історіографічний аспект / Любов Струганець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22) 2012. – С. 172–180. – Бібліогр. в кінці ст.

 

57.    Тищенко, К.  Спідні пласти української історії, побачені крізь мову / К. Тищенко // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 4–19.

 

58.    Ткаченко, О.  Шляхи мовного самоствердження і становище української мови / О. Ткаченко // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 3–21.

 

59.    Ткаченко, О. Б.  До ідеологічних основ української нації і української мови / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 2010. – № 2/3. – С. 49–54.

 

60.    Ткачук, А. П.  У боротьбі за права української мови (1900–1907 рр.) / А. П. Ткачук. – К. : [Б. в.], 2001. – 32 с.

 

61.    Товкайло, Т.  Гіпотези походження мови / Т. Товкайло // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 6. – С. 52–54.

 

62.    Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / за ред. Л. Масенко ; упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – 2-ге вид., допов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с.

 

63.    Українська мова як рідна: з витоків до сучасності : [з історії виникнення української мови] / підгот.

О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 2–5.

 

64.    Українська мова: історія і стилі : [збірник] / [ред Т. М. Кашина ; техн. ред. Т. Ф. Рижикова]. – Х. : Основа, 1992. – 176 с.

 

65.    Українське мовознавство у західних і південних слов'ян / Л. І. Даниленко, В. М. Русанівський,

В. Є. Федонюк, В. В. Чумак ; відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – 180 с.

 

66.    Фаріон, І.  Мова – це сила (або суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст.) /

І. Фаріон // Мандрівець. – 2009. – № 3. – C. 4–13.

 

67.    Фельчак, О. О.  Питання походження української мови: лінгвоісторіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.01 «Українська мова» / Фельчак Олександра Олександрівна ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 20 с.

 

68.    Хронологія заборон української мови / упоряд. Степан Карачко // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 4–8.

 

69.    Чапленко, В.  Історія нової української літературної мови = History of the New Ukrainian Literary Language : (ХVII ст. – 1933 р.) / В. Чапленко. – Нью-Йорк : [Б.в.], 1970. – 448 с.

 

70.    Чорній, С.  Історія української літературної мови ХХ сторіччя / С. Чорній. – Мюнхен : УВУ, 1975. – 110 с. – (Б-ка Я. Рудницького).

 

71.    Шахматов, О.  Нариси з історії української мови : хрестоматія з пам'яток ХІ–ХVІІ вв. / О. Шахматов,

А. Кримський ; Український вільний ун-т. – Фотопередрук (Київ 1924). – Мюнхен, 1988. – 280 с. – (Українські граматики ; вип. 7).

 

72.    Шевельов, Ю.  Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику : [українська мова] / Юрій Шевельов // Українська мова. – 2014. – № 3. – С. 146–160. – Бібліогр. в кінці ст.

 

73.    Шевельов, Ю.  Уярмлена мова / Ю. Шевельов // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 31–32.

 

74.    Шишкін, В. І.  Мова як складник державотворення : [українська мова] / В. І. Шишкін // Мовознавство. – 2013. – № 2/3. – С. 221–231.

 

75.    Ющук, І.  Про походження української мови / Іван Ющук // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 27–33.

 

76.    Ющук, І.  Формування сучасної української літературної мови / І. Ющук // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 32–37. – Бібліогр. в кінці ст.

 

77.    Ярещенко, А. П.  До питання про походження української мови (постановка проблеми) / А. П. Ярещенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16/18. – С. 67–73.

 

Розділ 2: Провідники українського мовознавства


Булаховський Леонід Арсенійович (1888–1961) український мовознавець, педагог, громадський діяч. Директор Інституту мовознавства АН УРСР.

Житецький Павло Гнатович (1836–1911) – український мовознавець, лексикограф, педагог, громадський діяч, доктор російської словесності.

Жовтобрюх Михайло Андрійович (1905–1995) – відомий мовознавець, фахівець із фонетики, граматики й історії української мови

Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) – видатний сходознавець, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, історик, письменник і перекладач.

 

 

Рекомендаційний список літератури
підготувала Беновська І. В. (лютий 2016)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort