Рідна мова: від сивини до сучасності. Провідники українського мовознавства
Мелетій Смотрицький (світське ім’я – Максим Герасимович Смотрицький) (1577–1633) – український мовознавець,

письменник, церковний і освітній діяч.
(до Дня рідної мови)


   meletii2Щороку 21 лютого ми відзначаємо День рідної мови. У світі налічується близько трьох тисяч мов. І серед них – ніби запашна квітка в чудовому букеті – наша рідна українська мова. Її багатство і краса, витонченість і мелодійність визнана світом.
   Щодня ми маємо справу з мовними нормами, хай то правопис чи відмінювання, а проте рідко замислюємося, як саме постали ці правила, коли й хто їх вперше "узаконив".
   Мало хто знає, що саме Мелетій Смотрицький ще в ХVII столітті став одним із перших, хто втілив у життя створення "Граматики", де й систематизував такі звичні для нас тепер речі.

 

«Будь прикладом вірних у мові, в поводженні, в любові, вірі, чистоті.
Прагни мудрості, а не золота.
Очисти серце від іржі недбальства, відкинь камінь лінощів,
омий очі розуму твого».
/Мелетій Смотрицький/

 

   Мелетій Смотрицький народився на Поділлі в місті Смотрич недалеко від Кам’янця-Подільського приблизно 1575 року. Хресне ім’я його було Максим. Він навчався під наглядом свого батька у школі міста Смотрич, який був на той час досить культурним центром, де існував Домініканський монастир. Батько М. Смотрицького Герасим був освіченим шляхтичем, одним з перших полемістів із православного табору та займав високу посаду міського писаря в Кам’янці-Подільському. Його запросив князь К. Острозький до Острога на редактора славної «Острозької Біблії».
   Мелетій Смотрицький – автор багатьох полемічних творів (один з перших – під псевдонімом Теофіл Ортолог “Тренос, або плач Східної Церкви”, пізніші – під набутим чернечим ім’ям: “Підтвердження безневинності”, “Захист верифікацією”, “Відсіч ущіпливим листам”, “Апологія мандрівки до східних країн”, “Протестація проти собору 1628 року…” та ін.), а також слов’янської граматики “Грамматіки славєнскія правилноє Сvнтаґма…”. Це був перший у славістиці повний курс систематизованої церковнослов'янської мови в її українській редакції. У Граматиці виділено основні частини: орфографія, етимологія, синтаксис, просодія; введено нову літеру для позначення дзвінкого “ґ” та узаконено вживання букви “й”, вживання великої букви, розділових знаків, правила переносу; виділено вісім частин мови (іменник, містоіменіє, глагол, причастіє, нарічіє, предлог, союз, мєждомєтіє); описано відмінювання прикметників та числівників; введено категорію дієприслівник (“дієпричастіє”); дієслова поділено на дієвідміни, а іменники – на п’ять відмін, введено місцевий відмінок (“сказательний падєж”) тощо. Перше видання “Граматики” було здійснено 1619 р. в м. Евье (сьогодні – м. Вевіс під Вильнюсом, Литва); протягом XVII–XVIII ст. вона неодноразово перевидавалась і як підручник використовувалась ще у першій чверті XIX ст.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1 Смотрицький М. Граматика / М. Смотрицький ; підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. – Факсим. вид. 1619 р. – Київ : Наук. думка, 1979. – [251 c.], 112 с. – (Пам’ятки української мови XVII ст.). – В комплекті з науковим дослідженням В. В. Німчука.


2 Смотрицький М. Тренос... ; Лямент світу вбогих на жалісну смерть... / М. Смотрицький // Українська поезія XVII ст. (перша половина) : антологія / [упоряд. В. В. Яременко]. – Київ : Радянський письменник, 1988. – С. 120–150. – (Б-ка поета).


3 Smotryc'kyj M. Collected Works / M. Smotryc'kyj ; with an Introduction by D. A. Frick. – Cambridge : Harvard University, 1987. – 805 p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature : Texts ; Vol. I).


* * *


4 Астаф'єв О. "Тернос" Мелентія Смотрицького в діалозі із сучасністю / Олександр Астаф'єв // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 34–45. – Бібліогр. в кінці ст.


5 Балко М. Роль "Граматики" Мелетія Смотрицького у становленні вчення про словосполучення / М. Балко // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 59–60. – Бібліогр. в кінці ст.


6 "Берестя – 1596" в історичній долі українства : матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції / ред. Б. Мельничук. – Тернопіль, 1996. – 152 с.


7 Брус М. Найменування жінок у "граматиці" Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки) / Марія Брус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2018. – Вип. 1 (29). – С. 18–22. – Бібліогр. наприкінці ст.


8 Гальчук І. Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи / І. Ю. Гальчук // Мовознавство. – 2008. – № 4/5. – С. 79–91.


9 Городенська К. Кременецька граматика (1638 р.) і сучасні граматики української мови: погляд крізь сторіччя / Катерина Городенська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2018. – Вип. 1 (29). – С. 34–39. – Бібліогр. наприкінці ст.


10 Девід А. Ф. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання / А.Фрік Девід // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1992. – Т. 224. – С. 210–229.


11 Дюкова Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій Центральної і Західної Європи XVI–XVII ст. : "Апологія" Мелетія Смотрицького, "Перегринація" Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне "Слово про якогось там старця" / Е. Дюкова // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 59–70.


12 Замалеев А. Ф. Отечественные мыслители позднего средневековья : конец ХІV – первая треть ХVІІ в. / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – Киев : Лыбидь, 1990. – 176 с.


13 Івакін О. О. Смотрицькі: між унією та православ'ям : історія України другої половини XVI – початку XVІІ ст. / Івакін О. О. // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 10. – С. 24–29.


14 Ісіченко І. Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату "Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnich") / Архієпископ Ігор Ісіченко // Слово і час. – 2017. – № 9. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст.


15 Кабанець Є. Дидаскал віри християнської : [Мелетій Смотрицький ] / Є. Кабанець // Людина і світ. – 2003. – № 11. – С. 23–27.


16 Капранова В. А. Мелетий Смотрицький (ок. 1577–1633) : [восточнославянский мыслитель, писатель, деятель просвещения, архиепископ Полоцкий] / В. А. Капранова // История педагогики в лицах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Образование и педагогика" / В. А. Капранова. – Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2013. – С. 88–90.


17 Кашета Ю. В. Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Кашета Юлія Валеріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 20 с.


18 Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького / Л. Квасюк // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 173–175.


19 Квасюк Л. Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині "Треносу" (1610) Мелетія Смотрицького / Л. Квасюк // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 157–159.


20 Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В. Г. Короткий. – Минск : Наука и техника, 1987. – 192 с.


21 Косинська Ю. "Мудрість у підступну душу не входить..." : 435 років тому народився Мелетій Смотрицький – відомий церковний і освітній діяч / Юлія Косинська // Дивосвіт. – 2013. – № 2. – С. 22–23.


22 Кралюк П. М. "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки : [монографія] / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. – Київ : КНТ, 2015. – 218 с.


23 Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : [монографія] / Петро Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2007. – 206 с.


24 Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Київ : КНТ, 2016. – 481 с.
25 Кузьминова Е. А. Коррекция системы норм грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. в грамматике 1648 г. / Е. А. Кузьминова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2011. – № 6. – С. 84–96. – Библиогр. в конце ст.


26 Кузьминова, Е. А. Степень императивности грамматики Мелетия Смотрицкого / Е. А. Кузьминова // Филологические науки. – 2011. – № 4. – С. 97–108. – Библиогр. в конце ст.


27 Лаборева О. Славетні імена : біографічні довідки про видатних українських мовознавців / Ольга Лаборева // Українська мова та література. – 2014. – № 21. – С. 32–41.


28 Німчук В. В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства / В. В. Німчук // Граматика / М. Смотрицький ; підготовка. факс. вид. та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. – Київ : Наук. думка, 1979. – С. 7–111. – (Пам’ятки української мови XVII ст).


29 Німчук В. В. М. Смотрицький – теоретик і дослідник церковнослов'янської мови / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1979. – № 6. – С. 20–28.


30 Нічик В. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні : ХVІ – початок ХVІІст. / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій. – Київ : Наукова думка, 1990. – 384 с.


31 Острозькі просвітники ХVІ–ХХ ст. / редкол.: І. Д. Пасічник, М. П. Ковальський, П. М. Кулаковський [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2000. – 318 с., [12] арк. іл.


32 Поплавська Н. "Антиграфи" та "Тренос" Мелетія Смотрицького у полемічному дискурсі кінця ХVI – початку XVII ст. / Наталія Поплавська // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 207–215. – Бібліогр. в кінці ст.


33 Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування : українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Н. М. Поплавська ; наук. ред. Р. П. Радишевський. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 379 с.


34 Прискока О. Деякі спостереження за лексикою "Граматики" Мелетія Смотрицького / Олег Прискока // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 64–69.


35 Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2003. – 783 с.


36 Рарицький О. А. Образ князів Острозьких у творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких / О. А. Рарицький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. – 2009. – Вип. 6 – С. 200–204.


37 Смотрицький каньйон – поєднання природних та історико-культурних цінностей Подільського краю / О. П. Кучинська, Н. А. Чайка, М. М. Рябий, В. Є. Франскевич // Екологічний вісник. – 2006. – № 2. – С. 19–20.


38 Сто найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Москва : Вече ; Київ : Орфей, 2002. – 592 с.


39 Тригубенко В. В. Смотрицький Максим (Мелетій) (бл. 1572–1633) / В. В. Тригубенко // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вузів : у 2 кн. Кн. 1 . Х–ХІХ століття. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар. – Київ : Либідь, 2005. – С. 79–84.


40 Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у 2 ч. Ч. 2 / відп. ред. В. М. Нічик. – Київ : Наукова думка : Основи, 1995. – 431 с.


41 Чікарькова М. Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література XV–XVII століття / Марія Чікарькова // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 74–77. – Бібліогр. в кінці ст.


42 Чопик Б. Г. Мелетій Смотрицький та його плач "Тренос" / Б. Г. Чопик // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – 2004. – Т. 9. – С. 112–118.


43 Шевченко В. Письменник та епоха, або Пролегомени на тему життя і творчості Мелетія Смотрицького початкового періоду / В. Шевченко // Визвольний шлях. – 2003. – № 10. – С. 66–85.


44 Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького / Віталій Щепанський // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С.14–18. – Бібліогр. в кінці ст.


45 Щепанський В. Рецепція середньовічної антропології у "Треносі" Мелетія Смотрицького / Віталій Щепанський // Мандрівець. – 2014. – № 4. – С. 74–77. – Бібліогр. в кінці ст.


46 Яременко П. К. Мелетій Смотрицький : життя і творчість / П. К. Яременко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 160 с.


47 The Jevanhelije ucytelnoje of Meletij Smotryc'kyj / With an Introduction bu D. A. Frick. – Cambridge : Harvard University, 1987. – 552 p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature : Texts ; Vol. II).

 

 Підготувала І. В. Беновська
лютий 2020 р., 47 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах