Web of Science ResearcherID: I-7154-2018

Garkova

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Жаркова І. Використання робочого зошита з друкованою основою як засобу формування природознавчої компетентності молодших школярів / І. Жаркова // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-52
 2. Гладун Л. Емоційний інтелект та його формування в старшого дошкільника засобами театралізованої діяльності / Л. Гладун, І. Жаркова // Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія». – Одеса : Гельветика, 2023. – Вип. 4. – С. 9-16
 3. Інновації в професійній підготовці майбутніх вихователів в умовах війни / О. Т. Писарчук, І. І. Жаркова, Н. О. Ратушняк [та ін.] // Вісник науки та освіти : електронний журнал. Серії філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – Київ, 2023. – № 4(10). – С. 642-652. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-642-652
 4. Гончарук І. Робота вчителів початкової школи із дітьми з особливими освітніми потребами / І. Гончарук ; наук. кер. І. І. Жаркова // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-81
 5. Жаркова І. І. Технологія кейс-стаді в освітньому процесі НУШ як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів / І. І. Жаркова, О. І. Янкович // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія». – Київ, 2023. – Вип. № 9 (15). – С. 408-420. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-9(15)-408-420

2022 рік

 1. Жаркова І. Формування вміння самоорганізації навчальної діяльності молодших школярів засобами комп'ютерних технологій: дидактичний аспект / І. Жаркова, В. Чайка, Г. Терещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2022. – Вип. 71. – С. 7-13. – DOI 10.31652/2415-7872-2022-71-7-13
 2. Analysis of prerequisites and conditions for the foundation of an aircraft engine enterprise in UkraineB / L. Vaniuha, I. Zharkova, M. Markovych [et all.] // History of science and technology. – 2022. – Vol. 12. Issue 1. – P. 169–185. – URL: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000864494100010

2021 рік

 1. Орап М. О. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 053 Психологія для студентів освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу і управління» / Упоряд. : М. О. Орап, І. І. Жаркова. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 32 с.
 2. Руденський Р. Приватні заклади дошкільної освіти як альтернатива державним установам з освітньої підготовки дошкільників / Р. Руденський, І. Жаркова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 59–66.
 3. Чайковська Г. Б. Освіта для сталого розвитку: практичні аспекти упровадження в початковій школі / Г. Б. Чайковська, І. І. Жаркова // Development of scientific and practical approaches in the era of globalization : Abstracts of XІX International Scientific and Practical Conference (June 21 – 23). – Boston, USA, 2021. – P. 105-107.
 4. I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science / L. Vaniuha, Ya.Toporivska, O. Hysa // Історія науки і техніки. – 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 84–102. – https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000864492800007

2020 рік

 1. "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. – Тернопіль, 2020. – Ч. 2. – 144 с.
 2. "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. – Тернопіль, 2020. – Ч. 1. – 144 с.
 3. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148-168. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000579973800010
 4. Жаркова І. І. Професійна компетентність як сутнісна характеристика педагогічної діяльності вчителя початкової школи / І. І. Жаркова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 13-16.
 5. Жаркова І. Система забезпечення якісної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності / І. Жаркова //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 17–18.

2019 рік

 1. Жаркова І. Використання тестових завдань для контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів із методики навчання природничої освітньої галузі / І. Жаркова // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 38–48.
 2. Козак М. Методичні аспекти реалізації окремих змістових ліній у підручниках з математики для 1-2 класів авторів М. Козак, О. Корчевської / М. Козак, О. Корчевська, І. Жаркова // Початкова школа : науково-методичний журнал. – Київ : Преса України, 2019. – № 12 (606) грудень. – С. 2428.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах