Zavarynska

Кандидат філологічних наук 

Викладач кафедри української мови та славістики

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чепак З. Біблійні елементи у складі польських фразеологічних одиниць / З. Чепак ; наук. кер. І. Ф. Заваринська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 150-154
 2. Процик В. Впровадження фразеологізмів на уроках польської мови у зіставленні з українською / В. Процик ; наук. кер. І. Ф. Заваринська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 113-117
 3. Корбеляк В. Зміни у системі онімів польської мови: лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники / В. Корбеляк ; наук. кер. І. Ф. Заваринська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 100-103
 4. Смірашевська С. Міфологічні та релігійні компоненти у польській фразеології / С. Смірашевська ; наук. кер. І. Ф. Заваринська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-127
 5. Веселовська С. Польська топоніміка на теренах України (шість століть спільної історії) / С. Веселовська ; наук. кер. І. Ф. Заваринська // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 91-97
 6. Variant Paradigm Of Ukrainian Nouns In The Context Of Codification, Modern Media And Scientific Speech / N. Kostusiak, N. Shulska, O. Mamosiuk // AD ALTA-journal of interdisciplinary research Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13. – Issue 1. – Special Issue 32. – P. 105-114. – URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Заваринська І. Ф. Екстралінгвальний та лінгвальний статус псевдо топонімів у слов’янських та неслов’янській мовах / І. Ф. Заваринська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2022. – Т. 33. (72). – № 3. С. 202-207. – DOI : https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.3/34
 2.  Заваринська І. Ф. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта / І. Ф. Заваринська, О. С. Вербовецька, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 98 с.
 3. Заваринська І. Ф. Практичний курс польської мови : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 / І. Ф. Заваринська, _[укладач]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 134 с.
 4. Заваринська І. Ф. Практичний курс польської мови : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти / І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 118 с.
 5. Заваринська І. Ф. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю / І. Ф. Заваринська, Н. О. Свистун, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 92 с.
 6. Заваринська І. Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя-полоніста (крізь призму сучасних реалій) / І. Ф. Заваринська // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 19-24
 7. Заваринська І. Ф. Фонетика сучасної польської мови : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 Середня / І. Ф. Заваринська, Г. В. Бачинська, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 64 с.
 8. Заваринська І. Ф. Фонетика сучасної польської мови : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти / І. Ф. Заваринська, М. В. Войнова, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 94 с.
 9. Заваринська І. Ф. Фразеологізми з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах: лінгвокультурологічний аспект / І. Ф. Заваринська. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – 232 с.
 10. Сall names in unofficial communication of the military: specificity of creation and lexico-semantic base / N. Shulska et al. // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – 2022. – Vol. 12. – № 2. – P. 53-60

2021 рік

 1. Буда В. А. Вторинні номінації як засіб характеристики персонажів у романі Уласа Самчука «Чого не гоїть огонь» / В. А. Буда, І. М. Нестайко І. Ф. Заваринська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71) № 5. – С. 18–24
 2. Буда В. А. До проблем ідентифікації та семантики слов’янської антропонімної фразеології / В. А. Буда, І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 11(79). – С. 25–28.
 3. Заваринська І. Ф. Іноземна мова як механізм пізнання свідомості етносу в контексті когнітивної лінгвістики / І. Ф. Заваринська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 178–180.
 4. Заваринська І. Ф. Семантичний аналіз семіотичного концепту «часу» в аспекті міжслов’янського зіставлення антропонімних фразеологізмів / І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко, В. А. Буда // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. – Zürich-Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. – S. 160-161.

2019 рік

 1. Заваринська І. Ф. Асоціативно-образне переосмислення значення англійських та українських власних імен у різних мовних картинах світу / І. Заваринська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71(2). – С. 84–93. 
 2.   Заваринська І. Ф. Етнокультурна маркованість англійських та українських складних метафоричних номінацій з топонімним компонентом / І. Ф. Заваринська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2019. – № 2. – С. 25–35. 
 3. Заваринська І. Ф. Соціокультурний аналіз фразеології як філологічної складової навчальної диципліни «Іноземна мова» / І. Ф. Заваринська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль 11-12 квітня 2019 року). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 1. – C. 200–203.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах