Web of Science ResearcherID: I-7212-2018

zakordonets

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Закордонець Н. І. Формування англомовної компетентності майбутніх учителів природничої галузі / Н. І. Закордонець, С. А. Лечаченко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 46-49
 2. Klymenko A. THE USE OF VIDEO MATERIALS IN FLT: A CASE STUDY AT FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT OF TNPU / A. Klymenko, N. Zakordonets, I. Obikhod // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 133-140. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.17
 3. Klymenko A. VIDEO MATERIALS FOR LANGUAGE LEARNING: THE BENEFITS AND CHALLENGES / A. Klymenko, I.Obikhod, N. Zakordonets // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 135-137

2022 рік

 1. The Impact of Metacognitive Reading Strategies on Master Students’ EFL Reading Proficiency and Academic Achievement / I. Levchyk et al. // Acta Paedagogica Vilnensia. – Vilnius, 2022. – Vol. 48. – P. 26-46. DOI : https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.48.2
 2. Peculiarities of Linguistic Analysis of the Text as a Language Learning Strategy / I. Bloshchynskyi, I. Mishchynska, N. Pasichnyk [et al.] // World Journal of English Language. Vol. 12, Issue 5, P. 49-58. URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Hruts H. M.The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth / H. M. Hruts, O. P. Plavutska, N. I. Zakordonets // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 32, т. 1. – С. 184–187.
 2. Левчик І. Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І. Ю. Левчик, О. І. Мазур, Н. І. Закордонець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 98–109.
 3. Обіход І. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу у сучасній системі навчання іноземної мови / І. Обіход, Н. Закордонець, О. Плавуцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 103–113.

2020 рік

 1. Плавуцька О. П. Learner-centredness in ielts preparation / О. П. Плавуцька, Н. І. Закордонець // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 361-364.

2019 рік

 1. Олендр Т. English for Specific Purposes for Non-specialized Language Users – II : англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів за рівнем вищої освіти «магістр» / Т. Олендр, Н. Закордонець. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 120 c.
 2. Zakordonets N. Phraseological units with a compo-nent designing a person’s physical and mental condition in modern german language: ideographic aspect / N. Zakordonets, I. Shymkiv, A. Klymenko // Annals of the University of Craiova. Analele Universităţii din Craiova. Serie : Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – Romania, 2019. – Anul XLI, Nr. 1-2. – P. 395–412. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213190602

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах