Zamora

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри машинознавства та транспорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти / Р. Горбатюк, Я. П. Замора, М. І. Рутило [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210). – С. 72-77. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471
 2. Федорейко В. С. Компоненти структури професійної компетентності кваліфікованого автомеханіка / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, А. Д. Чалий // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 267-268
 3. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Р. М. Горбатюк, В.С. Федорейко, Я. П. Замора, С. В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 36 с.
 4. Білан Н. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Н. Білан, Р. Горбатюк, Р. Загородній, Я. Замора // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 140-148. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.18
 5. Замора Я. П. Розвиток навчальної мотивації студентів у процесі професійної підготовки / Я. П. Замора, Б. В. Коваль, О. В. Коваль [та ін.] // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 223-226

2022 рік

 1. Замора Я. П. Застосування водню у процесах обробки перехідних металів і сплавів / Я. П. Замора // Наука, освіта і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 квітня 2022 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – С. 61-63
 2. Федорейко В. С. Критерії визначення цифрових компетенцій науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, М. І. Рутило // Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби: зб. наук. праць молодих учених та здобувачів. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 117-119
 3. Замора Я. Критерії професійної цифрової грамотності працівників вищої школи / Я. Замора // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 376–378.
 4. Замора Я. П. Компоненти формування інформаційної культури у студентів / Я. П. Замора, Н. В. Бугера // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 16-17.
 5. Федорейко В. С. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з з дисципліни “Виробничі системи на транспорті” : для магістрів напряму підготовки 015.38 “Професійна освіта (Транспорт)” / В. С. Федорейко, Я. П. Замора. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 32 с.
 6. Федорейко В. С. Основні індикатори рівня досягнень компетенцій використання цифрових технологій / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 257-259
 7. Замора Я. П. Основні напрямки тюнінгу автомобілів / Я. П. Замора, П. М. Матвіїв // ΛΌГOΣ avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique international : Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique (Paris, 8 juillet 2022). – Paris ; Vinnytsia : La Fedeltà : Plateforme scientifique européenne, 2022. – С. 190-191. DOI 10.36074/logos-08.07.2022.052
 8. САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Н. В. Бурега, Я. П. Замора, М. І. Рутило [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 141 с.
 9. Горбатюк Р. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій / Р. Горбатюк, Я. Замора, С. Сіткар, Н. Бурега // Молодь і ринок. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203). – С. 29-34. – DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584
 10. Федорейко В. С. Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора, Р. І. Загородній // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies. – 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261

2021 рік

 1. Бджолопавільйон : пат. № 146701 Україна: МПК (2021.01) A01K 47/00; заявл. 29.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10. 5 с.
 2. Замора Я. П. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій / Я. П. Замора, Н. В. Бурега, А. Ліннік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 80–89.
 3. Замора Я. П. Визначення затрат енергії при подрібненні юіомаси / Я. П. Замора // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 30–33.
 4. Замора Я. П. Рівні цифрових компетенцій викладачів ЗВО / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. – С. 141-143.
 5. Замора Я. П. Принципи побудови інформаційно-освітнього середовища / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 27–28.
 6. Пальчик А. О. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Енергетика і автоматика. – Київ, 2021. – №4. – С. 88-98.
 7. Замора Я. П. Проблеми підготовки кадрів у сфері логістики / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 62-63.
 8. Цідило І. М. Застосування інтерактивних методів навчання у закладах професійної освіти /  І. М. Цідило, Я. П. Замора // Using the latest technologies : The III-rd International Science Conference (February 26-27, 2021, Groningen, Netherlands). – Groningen, 2021. – P. 77-79.
 9. Федорейко В. С. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики: студентами напряму підготовки 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 21 с.

2020 рік

 1. Замора Я. Аналіз робочих органів технічних засобів подрібнення соломи / Я. Замора, Н. Бурега // Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ЦП КОМПРИНТ, 2020. – С. 146–148.
 2. Руслова мінігідроелектростанція : пат. № 142594 Україна: МПК (2020.03) F03B 13/22; заявл. 10.10.18 ; опубл. 25.06.2020 Бюл. № 12. 5 с.
 3. Замора Я. Технологія застосування задач у процесі вивчення дисципліни «Організація перевезень» / Я. Замора // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали IІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 25-27 березня 2020 р. – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 150–151.
 4. Федорейко В. С. Транспортна логістика : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / автори-упорядники/ В. С. Федорейко, Я. П. Замора. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 16 с.
 5. Замора Я. П. Утилізація вуглекислоти, як спосіб генерації «нової біомаси» / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15–17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2020. – С. 29-30.
 6. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist

2019 рік

 1. Zamora Ya. P. Magnetostriction in transition metals and alloys / Ya. P. Zamora // Universum View 14 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. – C. 5-6.
 2. Цідило І. М. Переваги застосування вбудованих комп’ютерних систем над персональними комп’ютерами в АПК / І. М. Цідило, Я. П. Замора // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 року, м. Бережани). – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – С. 323–325.
 3. Замора Я. П.  Дослідження шумового забруднення в салоні автомобіля в умовах проведення практики з керування транспортним засобом / Я. П. Замора, А. Ю. Ліннік // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків : ХНТУСГ, 2019.  № 15. – С. 255–260.
 4. Замора, Я. П. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом» : для магістрів напряму підготовки (015.20) “Професійна освіта. Транспорт” / Я. П. Замора, Н. В. Бурега. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 104 с.
 5. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах