Web of Science ResearcherID: I-8668-2018

Zadorozhna Iryna

Доктор педагогічних наук, професор

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Стульківська С. В. THE PECULIARITIES OF THE CONCEPT “HORROR” IN LITERATURE / С. В. Стульківська ; наук. кер. І. П. Задорожна // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 123-125
 2. Вітович Т. Б. INTEGRATING ONLINE AND OFFLINE LEARNING METHODS IN EDUCATION / Т. Б. Вітович ; наук. кер. І. П. Задорожна // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 28-29
 3. Юрчак Х. І. JANE AUSTEN AND HER NOVEL OF MANNER / Х. І. Юрчак ; наук. кер. І. П. Задорожна // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 144-147
 4. Балящук І. О. TEACHING LISTENING SKILLS TO PROSPECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS / І. О. Балящук ; наук. кер. І. П. Задорожна // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 10-12

2022 рік

 1.   Задорожна І. П. Англійська мова (5-й рік навчання) : підручник для 5 кл. закладів загальн. середн. освіти (з аудіосупроводом) / І. П. Задорожна, Т. Б. Будна, О. П. Дацків. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. – 168 с.
 2. Задорожна І. П. Особливості формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами навчальних проєктів / І. П. Задорожна // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – Вип. 205. – С. 31-35. DOI : 10.36550/2415-7988-2022-1-205-31-35
 3. Задорожна І. П. Формування навчально-стратегічної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні англійською мовою студентів нефілологічних спеціальностей / І. П. Задорожна, Л. Я. Зєня // Іноземні мови : науково-методичний журнал. Київ : Ліра-К, 2022. №2(110). С. 3-9
 4. Zadorozhna I. Motivation of pre-service English teachers to learn English as a foreign language in challenging circumstances / I. Zadorozhna, O. Datskiv // Advanced Education. – 2022. – 21. – P. 86-99. DOI : 10.20535/2410-8286.261715
 5. Semantics of archetypal structure of verbal poetic images in robert frost's "mountain interval" / I. Zadorozhna, T. Harasym, O. Dovbush [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 1. – Special Issue25. – P. 244-252. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000781646500042

2021 рік

 1. Задорожна І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов: можливості, проблеми та шляхи їх вирішення / І. Задорожна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – № 2 (106). – С. 232–244.
 2. Ніколаєва С. Ю. Теоретичні засади історії методики навчання іноземних мов : монографія / Ю. С. Ніколаєва, І. П. Задорожна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 298 с.
 3. Задорожна І. П. Сучасні підходи до формування іншомовної аудитивної компетентності / І. П. Задорожна // Педагогічний альманах. – Херсон, 2021. – Вип. 49. – С. 72-80.
 4. Habrusiev V. Tools for creating educational video resources with blender video editor / V. Habrusiev, I. Hrod, I. Zadorozhna // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 127–137.
 5. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society / L. Struhanets,  І. Zalipska, I. Zadorozhna, P. Struhanets, N. Dashchenko // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. – Issue 1, special XV. P. 41-45

2020 рік

 1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000521748100017
 2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000550894100001
 3. Задорожна І. П. Перспективи розвитку вищої іншомовної освіти України / І. П. Задорожна // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.  – С. 106-108.
 4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

2019 рік

 1.  Nikolayeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolayeva, I. Zadorozhna, O. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.
 2. Zadorozhna I. P. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students / I. P. Zadorozhna, A. O. Klymenko, Ph. Quam // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 169–182.  URL.:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2811.
 3. Данилич В. С.  [Рецензія] / В. С. Данилич, І. П. Задорожна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 30. С. 168-169.  Рец. на кн.: Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти : навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату / О. Б. Бігич – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.
 4. Кучма М. О. Англійська мова. 7-й рік навчання =  English. Year 7 : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / М. О. Кучма, І. П. Задорожна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 208 с. : іл.
 5. Задорожна І. П. Проблеми та перспективи розвитку вищої іншомовної освіти в Україні / І. П. Задорожна // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – Вип. 43. – С. 97-104

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах