Web of Science ResearcherID: I-7011-2018

Jankovutc

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Біницька К. М. Відродження клавесинної школи та історично-інформованого виконавстава в Україні в науково-педагогічній та творчій діяльності професорки Світлани Шабалтіної / К. М. Біницька, О. І. Янкович // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія. – Київ, 2023. – № 1(7). – С. 351–363. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-351-362
 2. Писарчук О. Т. Гумор в історії освіти й педагогіки: використання ідей в умовах сучасних суспільних викликів / О. Т. Писарчук, О. І. Янкович, Т. В. Гладюк // Педагогічний альманах. – Херсон, 2023. – Вип. 54. – С. 220-229. DOI : https://doi.org/10.37915/pa.vi54.477
 3. Інновації в професійній підготовці майбутніх вихователів в умовах війни / О. Т. Писарчук, І. І. Жаркова, Н. О. Ратушняк [та ін.] // Вісник науки та освіти : електронний журнал. Серії філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – Київ, 2023. – № 4(10). – С. 642-652. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-642-652
 4. Янкович О. Історико-педагогічна підготовка майбутніх вихователів та вчителів в умовах воєнного стану / О. Янкович, М. Постолюк // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 118-123
 5. Янкович О. Лісові дитячі садки в Польщі: використання досвіду в Україні / О. Янкович // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2023. – № 28. – С. 47 – 52. doi: 10.15330/msuc.2023.28.47-51
 6. Янкович О. І. Особливості екологічної освіти майбутніх учителів і вихователів в умовах воєнного стану / О. І. Янкович // Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 08-09 червня, 2023). – Тернопіль : Вид. центр ТОКІППО, 2023. – С. 62-65
 7. Кузьма І. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної освіти до використання технічних засобів навчання в дошкільних закладах у 60-х рр. ХХ ст. / І. Кузьма, О. Янкович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 65. – Том 2. – С. 277–282. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-2-39
 8. Янкович О. І. Розвиток у майбутніх учителів та вихователів культури миру в закладах вищої освіти України та Польщі / О. І. Янкович, О. Т. Винничук, І. І. Кузьма // Перспективи та інновації науки. Сер. Педагогіка, Сер. Психологія, Сер. Медицина. – Київ, 2023. – № 15(33). – С. 580-590.
 9. Янкович О. Розвиток методів педагогічних досліджень в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття  / О. Янкович // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 лютого 2023 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 451-455  DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8032912
 10. Жаркова І. І. Технологія кейс-стаді в освітньому процесі НУШ як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів / І. І. Жаркова, О. І. Янкович // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія». – Київ, 2023. – Вип. № 9 (15). – С. 408-420. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-9(15)-408-420
 11. Янкович О. Формування в майбутнього вчителя культури миру в закладах вищої освіти України та Польщі / О. Янкович // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 329-335
 12. Винничук О. Т. Формування професійного потенціалу особистості студентів сучасних ЗВО / О. Т. Винничук, О. І. Янкович // Вісник науки та освіти. – Київ, 2023. – № 10(16). – С. 418–431.
 13. Exploring the potential of immersive technologies in university education worldwide / K. M. Binytska, O. O. Bilyakovska, O. I. Yankovych [ et al.] // CEUR : Workshop Proceedingsthis, 2023. – P. 203–217. – URL.: https://www.scopus.com
 14. Formation of sustainable development competencies in Ukrainian English for specific purposes students / H. Chaikovska, I. Levchyk, Z. Adamska [et al.] // International Journal of Sustainability in Higher Education : Emerald Publishing, 2023. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Янкович О. Генеза лісової дошкільної освіти в Польщі та Україні: витоки і сучасність // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 123–149.
 2. Янкович О. Ідеї миру в історії педагогіки: від Я. А. Коменського до сучасності / О. Янкович // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 20–24.
 3. Янкович О. І. Іван Прокопенко як засновник Харківської наукової школи освітніх технологій / О. І. Янкович // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 394–398.
 4. Янкович О. І. Лісова дошкільна освіта в умовах воєнного стану / О. І. Янкович // Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18 – 19 жовтня 2022 року). – Львів : [б.в.], 2022. – С. 26-28
 5. Янкович О. Методи наукових досліджень у педагогіці та медсестринстві в республіці Польща / О. Янкович // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022.– С. 25–27.
 6. Біницька К. М. Особливості інклюзивного навчання обдарованих здобувачів початкової освіти в Республіці Польща / К. М. Біницька, О. І. Янкович // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 276-308.
 7. Янкович О. І. Постать Яна Чохральського у контексті підготовки майбутніх учителів / О. І. Янкович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 306–308.
 8. Янкович О. І. Постать Яна Чохральського у контексті пошуку виховного ідеалу / О. І. Янкович // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 09-10 червня, 2022). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – C. 267–270.
 9. Янкович О. Творча реалізація ідей досвіду трудового виховання дітей у дошкільних закладах України другої половини ХХ ст. у сучасному освітньому просторі / О. Янкович, О. Лемішка // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.). – Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2022. – Вип. 11. – С. 169–171.
 10. Янкович О. Формування педагогічних компетентностей у майбутніх фахівців із медсестринства в Україні та Польщі / О. Янкович // Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика : збірник тез доповідей науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 17 травня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. – C. 107-110.
 11. Ivanna Blazhkevych on the development of early education as a foundation of creating a powerful state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2022. – Vol. 10, Issue 1. – P. 19-31
 12. Formation of financial literacy primary school students / I. Kuzma, H. Chaikovska, I. Levchyk, O. Yankovych // Eries Journal. – 2022. – Vol. 15, issue 3. – P. 142–155. – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000868601400002 – DOI : http://dx.doi.org/10.7160/eriesj.2022.150302
 13.  Modern Information Technologies for Teaching and Control of Knowledge Acquisition of Older Preschoolers and Primary School Students / Iu. ShcherbiakI. KuzmaO. Bilyakovska [et al.] // 12 th International conference on Advanced computer information technologies (Spisska Kapitula, Slovakia, 26-28 September 2022). Ruzomberok, 2022. P. 559 – 563. URL.: https://www.scopus.com
 14. Yankovych O. Safety culture and education of primary school students in Ukraine under martial law / O. Yankovych // Pedagogika spoleczna, 2022. – №3(85). – P. 161-175

2021 рік

 1. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959 – 2018 рр.) / О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 162 с.
 2. Янкович О. І. Формування медіакомпетентності вчителів-філологів у закладах післядипломної педагогічної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Вип. 47. – С. 217–225.
 3.  Янкович О. І. Актуальні проблеми підготовки вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти /  О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 10-11 червня, 2021). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 24 – 27. 
 4.  Янкович О. І. Розвиток в учителів гнучких навичок (soft skills) у закладах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 479–482.
 5. Jankovych A. Розвиток технологій моральної культури в початковій освіті у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. : використання досвіду в сучасній школі / A. Jankovych // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoly Wyzszej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze i Edukacji. – Bydgoszczy, 2021. – Nr 16. – S. 5 – 19.
 6. Рожко-Павлишин Т. А. Виконання та захист курсових робіт: з педагогічних дисциплін дошкільної освіти для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта : методичні рекомендації / Т. А. Рожко-Павлишин, О. І. Янкович. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2021. – 32 с.
 7. Янкович О. І. Методи наукових досліджень у педагогіці Польщі / О. І. Янкович // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 лютого 2021 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 6–8.
 8. Терещук Г. В. Освітня, наукова й управлінська діяльність Вінцента Оконя : історія та сучасний контекст / Г. В. Терещук, О. І. Янкович // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. – Вип. 50. – С. 226-234.
 9. Янкович О. І. Технологія формування основ правової культури в учнів у початковій школі / О. І. Янкович // Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective : monograf. – Olsztyn : Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, 2021. – P. 265–273.
 10. Jankowycz O. Przenikanie się idei pedagogiki serca i pedagogiki sukcesu jako czynnika przemiany świata współczesnego i człowieka / O. Jankowycz // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. – Konin : Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2021. – T. 7. № 3. – С. 191-200. – DOI : 10.30438/ksse.2021.7.3.2
 11. Oliinyk M. The soft-skills development in preschool education future specialists / M. Oliinyk, О. Yankovych // UCZENIE SIĘ W TRAKCIE ŻYCIA – ASPEKTY, POSTULATY, UZASADNIENIA [ kolektyw. monografia]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – S. 303-318.
 12. Formation of sustainable development competencies in primary school children / H. Chaikovska, O. Yankovych, I. Levchyk, I. Kuzma, T. Rozhko-Pavlyshyn // Journal of Education Culture and Society. – 2021. – № 2. – P. 341–360. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000753522600001
 13. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9. – URl.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000725217300028

2020 рік

 1. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148–168. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000579973800010
 2.  Ivanna Blazhkevych about the development of pre-school education as a factor in building a strong state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15). – France : EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–7. – URL. : https://www.shs-conferences.org
 3. Jankowych A. Міжпоколіннєвий трансфер моральної культури: історичний аспект / A. Jankowych // Transdyscyplinarne studia. Bydgoszczy : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2020. – Nr 15. – S. 63–77
 4. Янкович О. І. Формування успішної особистості в педагогічній теорії та практиці Польщі та України / О. І. Янкович, А. В. Івегеш, О. Р. Задорожний // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50–53.
 5.  Янкович О. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студентів закладів вищої педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма. – 2-е вид., перероб. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 290 с.
 6. Янкович О. І. Формування вміння вчитися впродовж життя в студентів закладів вищої освіти засобами технології "Організація успішної діяльності" / О. І. Янкович // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення : перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтва (1940- 2020) за темою : матеріали доповідей (12 травня 2020 р. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 7–8. 
 7. Янкович О. Ґендерні особливості формування впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку / О. Янкович // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 275–277.
 8. Янкович О. І. Педагогічні технології в закладі дошкільної освіти: реальність чи вимисел учених? / О. І. Янкович, В. П. Гичка // Науковий вісник Ужгородського університетуСерія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (46). – С. 148–152.
 9. Yankovych O. I. Suzuki method in the training prospective specialists in preschool education / O. I. Yankovych // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(12). – P. 162-167. – URL : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.015
 10. Янкович О. Громадсько-освітня діяльність та педагогічні погляди Марії Лопаткової (1927 – 2016 рр.) / О. Янкович // Молодь і ринок. – 2020. – № 6-7(185-186). – С. 27–32.
 11. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959 – 2018 рр.): монографія / О. І. Янкович. – Тернопіль: Вектор, 2020. – 197 с.
 12. The Formation of a Successful Personality of Primary School Children during Media Education Implementation (Using Praxeological Tales) / H. V. Tereshchuk, I. I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 181–191.
 13. Media Education Technology at Preschool Educational Institutions / V. M. Chaika, I. I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. –P. 224–235.
 14. Implicit Potential of Immersive Technologies Implementation in the Educational Process at the Universities: World Experience / K. M. Binytska, O. O. Bilyakovska, O. I. Yankovych [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 264–274.

2019 рік
 1. Біницька К. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні К. Біницька, О. Янкович // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 9–16.
 2. Янкович О. І. Підготовка майбутніх учителів початкових шкіл у Фінляндії та Сінгапурі / О. І. Янкович // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 107–118.
 3. Yankovych O. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren / O. Yankovych, K. Binytska // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 8 (40). – С. 43–56.
 4. Yankovych O. Preparation of teachers in Ukraine՚s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education / O. Yankovych, V. Prymakova // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 9 (41). – С. 77–87.
 5. Янкович О. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України / О. Янкович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль,  2019. – № 1. – С. 29–36.
 6. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine (Conference Paper) / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144. – URL.: https://www.scopus.com
 7. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation / H. V. Tereshchuk, I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018(December 21,  2018, Kryvyi Rih). – 2019. – Vol. 2433. – P. 145–158. – URL. : https://www.scopus.com
 8. Янкович О. І. Розвиток професійної майстерності вчителів у Сінгапурі / О. І. Янкович // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року). –Тернопіль : Тайп, 2019. –Ч. ІІ. –С. 307310.
 9. Янкович О. І. Формування компетентностей ХХІ ст. в учнів початкових шкіл Фінляндії та Сінгапуру / О. І. Янкович // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (19-21 червня 2019 року, м. Скадовськ). –Херсон: КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2019. – С. 315–318.
 10. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team / O. Yankovych, V. Chaika, I. Yashchuk [et al.] // Revista Espacios. – Каракас ; Венесуела, 2019. –Vol. 40 (44). –P. 22–38. – URL. : www.revistaespacios.com
 11. Янкович О. Психолінгвістичні особливості навчання дітей дошкільного віку іноземних мов: аналіз польського досвіду / О. Янкович, К. Біницька, Л. Зданевич // Педагогічний дискурс. –Хмельницьк, 2019. –Вип. 27. –С. 35–42.
 12. Янкович О. І. Управління шкільною освітою в Сінгапурі / О. І. Янкович // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 103–106.
 13. Янкович О. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи /  О. Янкович // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 328–332.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах