Web of Science ResearcherID: I-7573-2018

Vuhor

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вихор С. Т. Використання біографічного методу в процесі викладання історико-педагогічних дисциплін / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 12 (18). – С. 315-327. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-315-327
 2. Радченко О. Використання цифрових інструментів з метою формувального оцінювання студентів / О. Радченко, С. Вихор // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 164-167
 3. Радченко О. Я. А. Коменський – сучасність: історичні паралелі в умовах війни / О. Радченко, С. Вихор // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 84-86

2022 рік

 1. Вихор С. Т. Проблема уникнення сексизму в рекламі: тенденції та наслідки / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2022. – Вип. 87. – С. 15–19.
 2. Радченко О. Розвиток критичного мислення студентів / О. Радченко, С. Вихор // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 362–367.
 3. Вихор С. Т. Становлення особистості Г. С. Сковороди крізь призму навчання у Київській академії / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // "Світ мене ловив, та не спіймав" : збірник матеріалів Кременецьких читань, присвячених 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди (29 листопада 2022 р.). – Кременець : КОГПА ім. Т. Шевченка, 2022. – С. 28-35
 4. Радченко О. Я. Формування soft skills студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін в умовах дистанційного навчання / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 143–145.
 5. Радченко О. Ціннісні засади освіти: реалії та проблеми / О. Радченко, С. Вихор // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 54-58

2021 рік

 1. Радченко О. Я. Аналіз готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного середовища /  О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 154–157.
 2. Вихор С. Актуальність морального виховання в епоху цивілізаційної кризи / С. Вихор, О. Радченко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р.). – Тернопіль : Паляниця В. А., 2021. – С. 18–21.
 3. Вихор С. Т. Взаємодія викладача зі студентами: виклики дистанційного навчання /  С. Т. Вихор, C. Т. Вихор // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.174–176.
 4. Вихор С. Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО / С. Вихор, О. Радченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 1. – С. 297–305.
 5. Радченко О. Підготовка педагогів до вибору е-підручників / О. Радченко, С. Вихор // Освіта і суспільство VI : міжнародний збірник наукових праць. – Бердянськ : Вища школа управління і адміністрація в Ополє, Польща, 2021. – С. 297–303.
 6.  Радченко О. Я. Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання / О. Я. Радченко, С. В. Вихор // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній : збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 75. – С. 79–85.
 7. Вихор С. Т. Організація самостійної роботи студентів при викладанні ґендерних дисциплін / С. Т. Вихор // Просоціальна особистість у ґендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 9–11.
 8. Радченко О. Я. Особливості організації взаємодії між викладачем та студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання / О. Радченко, С. Вихор // Грааль науки : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research» ( 25 червня 2021) . – 2021. – № 6. – С. 314-319.

2020 рік

 1. Радченко О. Я. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 72-75.
 2. Вихор С. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України / С. Вихор //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 10–12.
 3. Кікінежді О. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57–67. – URL :  http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf
 4. Вихор С. Формування ґендерної стратегії в управлінні закладом загальної середньої освіти / С. Вихор // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 143–160.

 2019 рік

 1. Вихор С. Оcoбливості викладання курсу «ґендерна педагогіка» для студентів спеціальності «дошкільна освіта» / С. Вихор // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 185–196.
 2. Вихор С. Т. Психолого-педагогічні проблеми вивчення ментальної арифметики / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Sciences of Europe. – Praha ; Czech Republic, 2019. – Vol. 4, № 45. – P. 8–12.
 3. Вихор С. Т. Етапи включення гендерної стратегії в управління закладом загальної середньої освіти / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 165–169.
 4. Талюш Т. М. Використання інтерактивних технологій у діяльності групи продовженого дня / Т. М. Талюш, С. Т. Вихор // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 158–161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах