Web of Science ResearcherID:  ABA-6625-2020

Viltcunska

 

Доктор філологічних наук,

професор кафедри української мови та славістики,

декан факультету філології і журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вільчинська Т. Гуманітарно-освітній компонент у підготовці вчителя-словесника в контексті сучасних реалій / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Гуманітарна наука у вищій школі : матеріали “Круглого столу”, приуроченого до 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 29 листопада 2023 року). – Львів : Растр-7, 2023. – С. 152-161
 2. Бачинська Г. В. З любов’ю до людей та мовознавства / Г. В. Бачинська, Т. П. Вільчинська, О. С. Вербовецька [та ін.] // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 20-25. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.3
 3. Вільчинська Т. П. Концепт “війна” в українській паремійній картині світу (до 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Лисиченко) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Вип. 58. – С. 3–16. DOI: https://doi.org/ 10.34142/23127546.2023.58.01
 4. Кантицька І. Лінгвалізація концепту «війна» в газеті «Свобода» / І. Кантицька ;  наук. кер. Т. Вільчинська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 125-127
 5. Вільчинська Т. Лінгвоіндивідуалізація елітарної мовної особистості вченого-публіциста Романа Гром’яка (на прикладі вживання вставлених конструкцій) / Т. Вільчинська, О. Вільчинський // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-89
 6. Кантицька І. Особливості лінгвалізації концептуальних метафор у творчості сучасної української письменниці А. Нікуліної / І. Кантицька ; наук. кер. Т. Вільчинська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 202-206
 7. Кантицька І. «Сад божественних пісень» як найвизначніше поетичне надбання Григорія Сковороди / І. Кантицька ; наук. кер. Т. Вільчинська // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 35-38
 8. Вільчинська Т. П. Урбанонімія міста Тернополя: соціо- та еколінгвістичний аспекти (на матеріалі процесів упорядкування назв у 2022 році) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. – Вип. 17(85). – С. 252-256. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-17(85)-252-256
 9. Григорович В. Функціональне навантаження теоніма Бог у романі Марії Матіос «Букова земля» / В. Григорович ; наук. кер. Т. Вільчинська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 206-209
 10. Derivative potential of unofficial anthroponyms: lexico-semantic method of name production / N. Shulska, N. Kostusiak, T. Vilchynska [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – Hradec Kralove : Magnanimitas, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 78-81 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Вільчинська Т. П. Концепт «Бог» у поетичній творчості Б.-І. Антонича та П. Сороки: лінгвокогнітивний аналіз / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2022. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 41-46. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.7
 2. Вільчинська Т. П. Лексикографічні фразеологічні виміри прози Б. Лепкого і Б. Харчука  / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2022. – №17. – С. 17-22. DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.17.2022.3
 3. Вільчинська Т. П. Лінгвалізація концепту біженець у Тернопільській регіональній пресі / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Образ : науковий журнал. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – Вип. 1(38). – С. 20-27. DOI : https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.1(38)-20-27
 4. Вільчинська Т. Метафора як один із засобів вербалізації концепту в українській мові / Т. Вільчинська, І. Кручковська // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 167-172
 5. Вільчинська Т. П. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 64-72. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.8
 6. Вільчинська Т. П. Реалізація емоційно-експресивного потенціалу метафор у поетичному дискурсі Ірини Жиленко / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун [та ін.] // Grail Of Science : Periodical scientific journal : An Integrated Approach to Science Modernization: Methods, Models and Multidisciplinarity : III Correspondence International Scientific and Practical Conference (April 29th, 2022.). – Vinnytsia, 2022. – № 12-13. – С. 415-420. – DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.068
 7. Вільчинська Т. П. Семантико-когнітивна природа концептуалізованого поняття переселеної особи в медіатексті (на прикладі газети «Вільне життя плюс») / Т. П. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2022. – № 2(50). – С. 159-165. DOI : 10.32840/cpu2219-8741/2022.2(50).20
 8. Processes of Local Transition of Ukraine's Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space / S. Shestakova, T. Levchenko, H. Bachynska [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13, Issue 2. – P. 358-383. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600015

2021 рік

 1. Вільчинська Т. П. Концепт «Бог» у поетичній творчості Б.-І. Антонича та П. Сороки: лінгвістичний аналіз / Т. П. Вільчинська // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 64–67.
 2. Вільчинська Т. Частка як засіб вираження модальності в художньому тексті / Т. Вільчинська // Лінгвістичні студії. – 2021. – Вип. 41. – С. 83–94. – URL. : https://jlingst.donnu.edu.ua/article/view/10147
 3. Вільчинська Т. Частка як засіб формування комунікативних типів речення у творчості В. Шовкошитного / Т. Вільчинська, О. К. Вільчинський // Scientia: сollection of scientific papers. – Coventry ; United Kingdom, 2021. – Vol.3. – P. 79–84. 
 4. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька, О. К. Вільчинський // МОВА. – 2021. – № 35. – С. 7-15. – URL. : http://mova.onu.edu.ua/article/view/237798
 5. Bachynska H. Independent Work of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in the Study of the Discipline “Second Slavic Language” / H. Bachynska, T. Vilchynska, O. Verbovetska, N. Svystun // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 201-208
 6. Dynamika imion osobowych jako znaków identyfikacji  osób drugiej połowy xx wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu) / H. W. Bachyńska, T. P. Wilczyńska, І. M. Babij [et al.] // Записки з українського мовознавства. – Одеса. 2021. – № 28. – С. 99–111. – URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526
 7. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska et al. // EntreLínguas, Araraquara, 2021, v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.
 8. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entrelinguas. – 2021. – Vol. 7. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027

2020 рік

 1. Вільчинська Т. П. Лінгвопоетична проблематика в науковій парадигмі когнітивістики / Т. П. Вільчинська // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 червня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 104–107.
 2. Вільчинська Т. П. Новітні підходи до вивчення фразеології на філологічних факультетах ЗВО // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. – Тернопіль, 2020. – С. 48–50.
 3. Вільчинська Т. П. Олімпіади і творчі конкурси в контексті оцінювання знань студентів- філологів / Т. П. Вільчинська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 60–63.
 4. Вільчинська Т. П. Проблема терапевтичної метафори в сучасній науковій парадигмі / Т. П. Вільчинська, О. А. Мисик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 6–8.

 2019 рік

 1. Вільчинська Т. Концептосфера релігійного сакрального як репрезентант християнських цінностей та її лінгвалізація в мові / Т. Вільчинська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 39–44.
 2. Вільчинська Т. Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка / Т. Вільчинська // Про Дмитра Павличка : збірник статей. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 403-407.
 3. Вільчинська Т. П. Лінгвокультурна природа концепту "Рідний край" у раній поетичній творчості В. Стуса / Т. П. Вільчинська // Українське мовознавство. – 2019. – №1 (49).  – С. 8493.
 4. Вільчинська Т. П. Лінгвопоетична проблематика в науковій парадигмі когнітивістикиТ. П. Вільчинська // Мовна комунакія: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 104107.
 5. Вільчинська Т. П. Міфоніми в українській етнокультурі й творчості письменників кінця ХІХ-початку ХХ століть / Т. П. Вільчинська, Г. Вишневська // Вісник львівського університету імені Івана Франка. Серія : Філологія. – Львів, 2019. – № 71. – С. 186–193.
 6. Вільчинська Т. П. Релігійна лексика як маркер християнського світогляду П. Куліша: на матеріалі поетичних текстів письменника / Т. П. Вільчинська // Вічність слова : науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. Студії з Україністики. – Київ-Тернопіль-Дрогобич-Ужгород, 2019. – Вип. ХХVІ.  С. 6067.
 7. Вільчинська Т. П. Специфіка лінгвалізації концепту «Мир» у мас-медійному тексті / Т. П. Вільчинська // Вісник львівського університету імені Івана Франка. Серія : Журналістика. – Львів, 2019. – № 45. – С. 290–307.
 8. Vilchynska Т. Becoming and development of advertisement in the newspaper ‘Ternopil in the evening’ in the context of transformation of edition in the period of public changes in 1990-1991 / Т. Vilchynska, O. Vilchynskyi // Logistyka i administrowanie w mediach zarzadzanie big data. – Warshava, 2019. – P. 139–142.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах