Web of Science ResearcherID: I-7527-2018

Vunutcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Добровольський В. М. Історичні фактори розвитку системи професійної підготовки вчителя фізичної культури / В. М. Добровольський, О. Т. Винничук // Progressive research in the modern world : The 9th International scientific and practical conference (May 25-27, 2023). – Boston : BoScience Publisher, 2023. – P. 322-330
 2. Груць Г. М. Методологічний апарат наукового дослідження у сфері концептуалізації педагогічних знань / Г. М. Груць, О. Т. Винничук // Актуальні питання у сучасній науці. Сер.Педагогіка, Сер. Право, Сер. Економіка, Сер. Державне управління, Сер. Техніка, Сер. Історія та археологія. – Київ, 2023. – № 11(17). – С. 843-856. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-843-856
 3. Винничук О. Т. Педагогічна технологія формування культури професійного спілкування фахівців у сфері фізичної культури / О. Т. Винничук, В. М. Добровольський // Вісник науки та освіти. (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») : журнал. – Київ : Наукові перспективи, 2023. – № 11 (17) 2023. – С. 571-583. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-571-583
 4. Янкович О. І. Розвиток у майбутніх учителів та вихователів культури миру в закладах вищої освіти України та Польщі / О. І. Янкович, О. Т. Винничук, І. І. Кузьма // Перспективи та інновації науки. Сер. Педагогіка, Сер. Психологія, Сер. Медицина. – Київ, 2023. – № 15(33). – С. 580-590.
 5. Боднар О. Структура побудови адаптивного менеджменту в закладі освіти / О. Боднар, О. Винничук // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного наукового форуму (07–08 лютого 2023 року). – Київ ; Харків ; Запоріжжя, 2023. – С. 114-116
 6. Добровольський В. М. Урок як форма організації дидактичних процесів з фізичної культури, його становлення та зміст / В. М. Добровольський, О. Т. Винничук // Innovative development of science, technology and education : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. (November 16-18, 2023 ). – Vancouver : Perfect Publishing, 2023. – P. 299-306
 7. Винничук О. Т. Формування професійного потенціалу особистості студентів сучасних ЗВО / О. Т. Винничук, О. І. Янкович // Вісник науки та освіти. – Київ, 2023. – № 10(16). – С. 418–431.
 8. Shandrygos V. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF SPORTS WRESTLING AS AN OLYMPIC SPORT / V. Shandrygos, G. Shandrygos, O. Vynnychuk // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-45
 9. Vynnychuk O. SPECIFICITY AND ALGORITHM OF CAREER GUIDANCE MANAGEMENT IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY ON AN ADAPTIVE BASIS / O. Vynnychuk, O. Sinyuta // Current questions of modern science : VII International Scientific and Practical Conference (August 24-25, 2023). – Tallinn : World of Conferences, 2023. – P. 10-14

2022 рік

 1. Винничук О. Т. Аналіз проблем у підготовці фахівців іт-галузі / О. Т. Винничук, В. О. Садовник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 13–15.
 2. Винничук О. Вплив християнської церкви на фізичну культуру Давньої Русі / О. Винничук, В. Садовник // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 236–238.
 3. Гуменюк С. В. Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту : навчальний посібник / С. В. Гуменюк, О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 220 с.
 4. Винничук О. Т. Психолого-педагогічні аспекти побудови освітнього процесу в умовах цифровізації освіти / О. Т. Винничук, В. О. Садовник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 195–198.
 5. Боднар О. С. Структура навчального контенту з адаптивного менеджменту для педагогів закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 190–192
 6. Добровольський В. М. Теоретико-методологічні аспекти формування професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури / В. М. Добровольський, О. Т. Винничук // Science and technology: problems, prospects and innovations : The 2nd International scientific and practical conference (November 17-19, 2022). – Osaka : CPN Publishing Group, 2022. – P. 323-330

2021 рік

 1.  Боднар О. С. Врахування концепцій адаптивного менеджменту у підготовці майбутнього керівника закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук  // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів 6-го Всеукраїнського наукового форуму з міжнародною участю (5-6 лютого 2021 року). – Харків : Мачулин, 2021. – Вип. 3. – С.121–122.
 2. Винничук О. Т. Особливості інклюзивної освіти: досвід Фінляндії / О. Т. Винничук // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 37–40.
 3. Левицька Ю. І. Організаційні конфлікти: причини і шляхи вирішення / Ю. І. Левицька, О. Т. Винничук // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 243–248.
 4. Винничук О.Т. Сучасний урок фізичної культури / О. Т. Винничук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 47-51.

2020 рік

 1. Винничук О. Т. Співвідношення понять «комунікація», «спілкування» та «комунікативна компетентність» в сучасній педагогічній науці / О. Т. Винничук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 11-13.
 2. Винничук О. Т. Педагогічний менеджмент як теорія і практика управління освітнім процесом / О. Т. Винничук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 19-30.
 3. Винничук О. Т. Аналіз студентами-практикантами факультету фізичного виховання проблеми формування інтересу учнів до занять фізичною культурою / О. Т. Винничук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 39–44.

 2019 рік

 1. Винничук О. Т. Понятійні характеристики професійного розвитку керівника закладу середньої освіти / О. Т. Винничук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 43–44. 
 2. Винничук О. Потенціал особистості в процесі формування професіоналізму: особливості розвитку та реалізації  / О. Винничук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 128–130.
 3. Винничук О. Медіатизація та персоніфікація  процесу функціонування українського спорту в умовах діаспори / О. Винничук // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 28–32.
 4. Бойко М. М. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості менеджера освіти / М. М. Бойко, О. Т. Винничук // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 159–164.
 5. Ardelean G. Riding – sports and health / Ardelean G., Vynnychuk O. // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – C. 112-113.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах