Web of Science ResearcherID: J –8174 –2018

corp

Кандидат медичних наук

Доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Артеріальна осцилографія: нові інформаційні можливості вимірювача артеріального тиску з програмним комплексом Оранта-АО : навчально–методичний посібник / за ред. Д. В. Вакуленка, Л. О. Вакуленко. – Львів : Магнолія, 2023. – 508 с.
 2. Артеріальна осцилографія як показник адаптації серцево-судинної системи при активній ортопробі / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.]. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. – Вип.9 (169). – С. 22-26. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).04
 3. Храбра С. З. Кофеїн в спортивному харчуванні / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 190-193
 4. Вакуленко Л. О. Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2023. – 340 с.
 5. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврcького) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 6. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; за ред. : Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2023. – 372 с.
 7. Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.] // European scientific congress :The 10th International scientific and practical conference (October 29-31, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 53-59.
 8. Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барландин [та ін.] // Topical aspects of modern scientific research : The 2nd International scientific and practical conference (October 26-28, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 135-139
 9. Vakulenko D. V. Arterial oscillography: New capabilities of the blood pressure monitor with the Oranta-AO Information system : monograph / D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko. – New York : Nova Science Publishers, Inc., 2023. – 1100 p.
 10. Components of Oranta-AO software expert system for innovative application of blood pressure monitors / D. Vakulenko, L. Vakulenko, H. Zaspa [ et al.] // Journal of Reliable Intelligent Environments, 2023. – Vol. 9. – P. 41–56. https://doi.org/10.1007/s40860-022-00191-4

2022 рік

 1. Храбра С. З. Методи і засоби фізичної реабілітації дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 171–175.
 2. Методичні рекомендації для бакалаврів денної і заочної форм навчання до атестаційного іспиту з фізичної реабілітації : спеціальність 017 Фізична культура і спорт, ОПП «Фізична реабілітація» / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 63 с.
 3. Барладин О. Р. Рухливі ігри як засіб реабілітації дітей з особливими потребами / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 42–47.
 4. Components of Oranta-AO software expert system for innovative application of blood pressure monitors / D. Vakulenko, L. Vakulenko, H. Zaspa [et al.] // Journal of Reliable Intelligent Environments. – 2022. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Vakulenko D. Applications of heart rhythm variability to study mechanisms of influence of differentiated massage in dorsopathy / D. Vakulenko, L. Vakulenko // Horizons in World Cardiovascular Research. – 2022. – Volume 24. – P. 15-30. – URL.: https://www.scopus.com
 6. Vakulenko D. The influence of Zhong Yuan Qigong practices on the adaptive mechanisms of the cardiovascular system / D. Vakulenko, L. Vakulenko // Horizons in World Cardiovascular Research. – 2022. – Volume 24. – P. 47-60. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Динаміка рівня насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові (сатурації) після фізичного навантаження у юних спортсменів / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, І. Є. Костів, К. В. Атаманчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 206–210.
 2. Оптимізація рухового режиму жінок 21-35 років / С. З Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко, А. О. Станько  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 210–214.
 3. Основи домедичної допомоги для керівників літніх практик: методичні рекомендації / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 22 с.

2020 рік

 1.  Вакуленко Д. В. Зміни часових характеристик артеріальних осцилограм під впливом природних звуків / Д. В. Вакуленко, О. В. Гевко, Л. О. Вакуленко // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – С. 5. – URL. : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31846
 2. Лікувально-реабілітаційний масаж : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В. Кутакова, Г. В. Прилуцька. – Київ : Медицина, 2020. – 568 с.
 3. Вашуленко М. Орієнтовне календарне планування уроків української мови (122 год) за підручником «Українська мова та читання» : підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч.1» / М. Вашуленко, Н. Васильківська, С. Дубовик // Початкова школа. – 2020. – № 8. – С. 15–17.
 4. Використання графічних тестів в інклюзивній освіті / С. З. Храбра, В. С. Грушко, О. Р. Барладин [та ін.] // Dynamics of the development of world science : the 13th International scientific and practical conference (September 2-4, 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 359-365.
 5. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1(121). – С. 14-19.
 6. Modeling and Stability Investigation of Investment of Health Sector on Regional Level / V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, S. M. Skochylyas [et al.] // Advances in Intelligent Systems and Computing : 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology, ISAT 2019, 15-17 September 2019. – 2020. – Vol. 1052. – P. 121–131. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072832384&origin=resultslist

2019 рік

 1. Вакуленко Л. О. Вплив сегментарно-рефлекторного масажу на біоелектричну активність м´язів при плечелопатковому периартрозі у хворих на дорсопатію / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, Т. Т. Гах [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (17-18 жовтня 2019р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 13–15.
 2. Вплив перебування у лазні на стан серцево-судинної системи осіб середнього та похилого віку / Л. Вакуленко, Д. Вакуленко, В. Барладин [та ін.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 5–7.
 3. Вакуленко Л. О. Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, Г. В. Прилуцька. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. 233 с.
 4. Барладин О. Р. Фізична терапія хворих на дорсопатію (санаторно – курортний етап реабілітації) / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко [та ін.] // Матеріали науково – практичної конференції ”Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги” : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2019. – С. 9–10.
 5. Вакуленко Д. В. Застосування масажу в реабілітації учасників бойових дій на сході України / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров'я» (2-3 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми : Цьома С. П. – Т. 2. – С. 31–34.
 6. Вакуленко Д. В. Інформаційні технології в лікувально–реабілітаційному масажі : навчальний посібник / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 154 с.
 7. Вакуленко Д. В. Інформаційні технології у фізичній та реабілітаційній медицині : навчальний посібник / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 168 с.
 8. Вакуленко Д. В. Оцінка фізичного стану спортсмена та його зміни під впливом змагальних навантажень / Д. В. Вакуленко, Л.О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини - 2019 : матеріали ІV Всеукраїнської з´їзду із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (11– 13 квітня 2019 р). – Дніпро, 2019. – С. 33–36.
 9. Загадкова хвороба порфірія : тяжкість установлення діагнозу. Аналіз клінічного випадку порфірійної полінейропатії / К. В. Антоненко, Н. В. Сирота, Л. О. Вакуленко, О. В. Куценко, Т. О. Щирський // Український неврологічний журнал. 2019. №1. С. 55 –59.
 10. Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів" у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації / О. 3. Барладин, Л. Вакуленко, С. Храбра, В. Грушко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 130–133.
 11. Клінічні випадки синдрому опсоклонусу–міоклонусу в двох пацієнтів / М. М. Прокопів, Т. О. Щирський, Л. О. Вакуленко [та ін.] // Український неврологічний журнал. − 2019. − № 1. − С. 60−65.
 12. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до практичних занять з предмету “Фізична реабілітація при порушеннях опорно–рухового апарату” : для студентів факультету фізичного виховання спеціальність 016 Спеціальна освіта / О. Р. Барладин, Г. І. Фальфушинська, Л. О. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 13. Робочий зошит для підготовки до занять з навчальної дисципліни "Лікувальний масаж" : спеціальність 016 Спеціальна освіта / розроб. : Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 69 с.
 14. Робочий зошит для підготовки до занять з навчальної дисципліни "Масаж, самомасаж" / розроб. : Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 62 с.
 15. Основи масажу : спеціальність ортопедагогіка : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 184 с.
 16. Cardiovascular system adaptability to exercise according to morphological, temporal, spectral and correlation analysis of oscillograms / D. V. Vakulenko, V. P. Martseniuk, L. O. Vakulenko [et al.] // Family Medicine and Primary Care Review. – 2019. – Vol. 21, Issue 3. – P. 253–263. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075004440&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах