Web of Science ResearcherID: AAG-9547-2019

Uduth

 Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Удич З. І. Адаптація здобувачів з особливими освітніми потребами до едукаційного процесу закладу загальної середньої освіти / З. І. Удич // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 263-269
 2. Куцебова А. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою для дітей з ООП / А. Куцебова ; наук. кер. З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 185-187
 3. Удич М. Еволюція соціальних стереотипів щодо людей з інвалідністю в українському суспільстві / М. Удич ; наук. кер. З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 301-306
 4. Удич З. Інклюзивно-ресурсний центр у структурі закладу вищої освіти України: досвід Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / З. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 294-300
 5. Онуферко Ю. Дослідження організаційної культури інклюзивних закладів загальної середньої освіти / Ю. Онуферко, З. Удич // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25-26 жовтня 2023 року ). – Запоріжжя, 2023. – С. 62-68.
 6. Удич З. І. Міжособистісна сумісність та спрацьованість членів команди психолого-педагогічного супроводу учня з особливими освітніми потребами / З. І. Удич // Інклюзія і суспільство, 2023. – № 1. – С. 96-106. DOI https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-1-12
 7. Удич З. Моніторингове дослідження рівня підготовки соціального працівника до створення доступного середовища в системі ОТГ / З. Удич, Л. Шульгіна // Ввічливість. Humanitas, 2023. – № 1. – С. 125-131. DOI https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.1.18
 8. Коробко Я. Особливості впровадження інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти / Я. Коробко ; наук. кер. З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 176-179
 9. Шульгіна Л. Підготовка соціального працівника до створення доступного середовища в системі об’єднаної територіальної громади: особливості та зарубіжний досвід / Л. Шульгіна ; наук. кер. З. Удич // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 276-279
 10. Удич З. Підготовка соціального працівника до створення доступного середовища в системі об’єднаної територіальної громади / З. Удич, Л. Шульгіна // Ввічливість. Humanitas, 2023. – № 2. – С. 172–178. DOI https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.2.25
 11. Онуферко Ю. Принципи та рівні сформованості організаційної культури інклюзивного закладу загальної середньої освіти / Ю. Онуферко ; наук. кер. З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 237-242
 12. Удич З. І. Проблема командотворення у процесі супроводу здобувача із особливими освітніми потребами / З. І. Удич // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14–15 квітня 2023 р. м. Запоріжжя). – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 162-166. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-310-4-46
 13. Удич З. І. Студентоцентричний підхід в умовах цифровізації навчання / З. І. Удич, І. М. Шульга, Л. А. Миронова // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2023. – Вип. 56. – Т. 2. – С. 151-154. – DOI : https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/56.2.33
 14. Удич З. І. Умови ефективного застосування арттерапевтичних технологій у роботі із здобувачами з особливими освітніми потребами / З. І. Удич // Актуальні проблеми громадського здоров’я: збірник наукових праць XІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров'я». – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – С. 97-99.
 15. Higher Education as a Pedagogical System / Z. Udych, I. Nestaiko, N. Senovska [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2023. – Vol. 12. – issue 2. – P. 30-37. URL: https://doi.org/10.5430/jct.v12n2p30 ; https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Удич З. І. Використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі закладів вищої освіти / З. І. Удич, Л. П. Русин, І. Є. Шапаренко, С. В. Грищенко // Інноваційна педагогіка. – 2022. –  № 48, т. 2. – С. 174–177. 
 2. Удич З. Ресурсна кімната vs сенсорна кімната / З. Удич, М. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 176–179.
 3. Udych Z. I. CONSOLIDATION OF INCLUSION SPECIALISTS IN THE FIELD OF EDUCATION / Z. I. Udych, M. О. Udych // Modern scientific developments in pedagogy and psychology : International scientific conference (November 3–4, 2022). – Riga : Baltija Publishing, 2022. – P. 65-68. DOI : https://doi.org/10.30525/9978-9934-26-259-3-14

2021 рік

 1. Шульгіна Л. І. «Зелена» соціальна робота в структурі діяльності соціального працівника / Л. І. Шульгіна, З. І. Удич // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 411–415.
 2. Удич З. І. Проблема комплексного супроводу сім’ї дитини із особливими освітніми потребами / З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 174–179.
 3. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 4. Удич З. І. Співдія команди супроводу із батьками дітей з порушенням розвитку / З. І. Удич // Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021. – С.95–97.
 5. Удич З. І. Складові інклюзивного середовища закладу освіти / З. І. Удич // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Кам‘янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. – С. 273–276.
 6. Філіпчук Н. Соціальний аспект музейно-освітньої взаємодії  / Н. Філіпчук, З. Удич // Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць. – 2021. – Вип.23. – С. 27–42.
 7. Udych Z. Inclusive and resource center in thestructure of a higher education establishment / Z. Udych // Vzdelávanie a spoločnosť VI : medzinárodný nekonferenčný zborník. – Presov, 2021. – S. 158–163.

2020 рік

 1. Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions / G. Griban, V.Yahupov, V. Svystun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 9. – P. 147-156.
 2. Удич З. І. Педагогіка : практикум для студентів педагогічних спеціальностей / З. І. Удич. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 153 с.
 3. Удич З. Адаптація абітурієнтів з інвалідністю в середовищі закладу вищої освіти   / З. Удич // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 263-265.
 4. Удич З. І. Ресурсний аспект закладу загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання / З. І. Удич // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 83-96.

 2019 рік

 1. Udych Z. Self-organization of a teacher of inclusive educational establishment in Ukraine as a system / Z. Udych // Балканско научно обозрение. – България, 2019. – Т.3, n. 2(4). – P. 6468.
 2. Udych Z. The problem of introducing the principles of inclusive in the structure of Ukraine's higher education establishment / Z. Udych // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : ІІ International scientific conference proceedings (February 22th, 2019). –Kaunas, 2019. – P. 502504.
 3. Удич З. І. Самоорганізація учителя як складова його інклюзивної компетентності / З. І. Удич // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». – Мукачево-Ченстохова, 2019. – Вип. 1(26). –С. 192199.
 4. Удич З. І. Інклюзивна складова професійної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти / З. І. Удич // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). –Тернопіль, 2019. –С. 273278.
 5. Удич З. І. Ресурсна складова інклюзивної компетентності педагогічного працівника загальноосвітнього закладу / З. І. Удич // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2019. – Вип. 88. – С. 137143.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах