Web of Science ResearcherID: I-7409-2018

tsepeniuk

Завідувач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дмитрин С. В. Відтворення маркерів індивідуально-авторського стилю Артура Конан Дойла в українських перекладах / С. В. Дмитрин ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 44-45
 2. Загородня Л. З. Еліптовані квантитативні словосполучення в англо-українському перекладі / Л. З. Загоробня, Т. О. Цепенюк, О. Я. Ничко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 105-107
 3. Гаврилишин О. А. Концепт “УСПІХ/SUCCESS” в перекладі американської мемуарної літератури (на матеріалі перекладу роману Мішель Обама “Становлення”) / О. А. Гаврилишин ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 30-31
 4. Шумелда Ю. М. Переклад неологізмів російсько-української війни / Ю. М. Шумелда ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 138-139
 5. Цепенюк Т. О. Перекладацький коментар як засіб адаптації художнього тексту / Т. О. Цепенюк // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 12-13 травня 2023 року). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. – С. 153-157
 6. Богач І. А. Реалії як об’єкт перекладознавчих досліджень / І. А. Богач ; наук. кер. Т. О. Цепенюк // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 39-42

2022 рік

 1. Цепенюк Т. О. Переклад у час війни / Т. О. Цепенюк, І.-А. В. Дзюбановська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 61-63
 2. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
 3. Money spent on the brain is never spent in vain : словник найпоширеніших ідіом та фразеологізмів для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Бакалавр» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тepнoпiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 4. THE BOOK OF TREASURES : книга мудрості і найкращих цитат відомих людей для cтудeнтiв освітньої програми «Англійсько-український переклад» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.

2021 рік

 1. Цепенюк Т. О. Компетентність перекладача фармацевтичних інструкцій / Т. О. Цепенюк, М. С. Кебало // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (м. Переяслав, 18 березня 2021 року). – Переяслав : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2021. – С. 289-294
 2. Цепенюк Т. О. Мовленнєвий портрет персонажа художнього твору в оригіналі і перекладі / Т. О. Цепенюк, І. Я. Ваврів, І.-А. В. Дзюбановська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.Філологія. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 49. – Т. 2. – С. 178-182.
 3. Кебало М. С. Наративний дискурс у творчості І. Франка / М. С. Кебало, Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 74–77.
 4. Цепенюк Т. Переклад іншомовних вкраплень у персонажному мовленні підлітків / Т. Цепенюк, Ю. Головацька, О. Черненька // Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: Theoretical and Practical Aspects: conference proceedings (february 26-27). – Venice, Italy, 2021. – Vol. 2. – С. 85-87
 5. Дзюбановська І. А. Стратегії і тактики перекладу політичної персуазивності як засобу міжкультурного впливу / І. А. Дзюбановська, Т. О. Цепенюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Фірма Планер, 2021. – Вип. 32. – С. 252-258
 6. Дзюбановська І. А. Фахова компетентність майбутніх вихователів: теоретичні підходи до її формування на засадах компетентісного підходу / І. А. Дзюбановська, Т. Цепенюк, І. Ваврів // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 494–504.
 7. Communication in Developing Digital Competence of Future Professionals / H. Henseruk, M. Boyko, T. Tsepeniuk // International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). – Atlantis Press, 2021. – P. 158–165. – URL.: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957107
 8. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

2020 рік

 1. Цепенюк Т. О. Відтворення образності у підсилювальних компаративних конструкціях / Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 257–260.
 2. Tsepeniuk T. Translating medical eponyms / T. Tetiana // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 16 березня 2020 року). – Переяслав, 2020. – 144–145.
 3. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. – Lingvistica ; Craiova, 2020. – ANUL XLII, n. 1-2. – P. 224–237. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Holovatska Y. Dimensions of training of the prospective masters of translation in the universities of canada: content and advanced ideas / Y. Holovatska, T. Tsepeniuk // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. — Вип. 11/43. — С. 22-39.
 5. Рокіцька Н. Міжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепцій / Н. Рокіцька, Т. Цепенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 140–150.

2019 рік
 1. Цепенюк Т. Лінгвістичні особливості відеоконтенту платформи Youtube / Т. О. Цепенюк, Х. Яновська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : КОД, 2018. – Вип. 175. – С. 84–88.
 2. Цепенюк Т. О. Стратегії перекладу архаїзмів / Т. О. Цепенюк // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку :тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 151–153.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах