Web of Science ResearcherID: I-6901-2018

 TurkoOlgaКандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб– ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Турко О. Ментальний та лінгводидактичний аспекти порядку слів у реченнях української мови / О. Турко // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 8-13
 2. Турко О. Освітні можливості технологій штучного інтелекту в процесі підготовки майбутніх педагогів / О. Турко, М. Бойко // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 140-143
 3. Турко О. В. Порядок слів у реченнях української мови у фокусі комунікативної інтенції / О. В. Турко // Євроінтеграційні пріоритети філології й лінгводидактики в освітній системі України: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 листопада 2023 р., м. Полтава). – Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 111-114

2022 рік

 1. Турко О. Граматичні значення та стилістичні функції ад’єктива у розрізі поняття «порядок слів» / О. Турко // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 295-325
 2. Турко О. В. Граматичне моделювання речення в українській мові у світлі теорії синтагматичного членування / О. В. Турко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія (18 травня 2022). – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 195–198.
 3. Турко О. В. Методичні рекомендації до педагогічної практики зі спеціалізації «Англійська мова»: для студентів факультету педагогіки і психології спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта / О. В.Турко, Т. А.Рожко-Павлишин, Ю. І. Петрица. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 34 с.
 4. Турко О. Мова як ціннісне суспільне надбання: формально-граматичний та лінгвопрагматичний аспекти / Турко О. // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 49–51.
 5. Турко О. Мовознавчі погляди Івана Огієнка на поняття «порядок слів» крізь призму формально-граматичної та комунікативної парадигм / О. Турко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Серія історична та філологічна. –Кам’янець-Подільський : Кам’я нець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – Вип. ХIХ. – С. 66-73. DOI: 10.32626/2309-7086.2022-19.66-73
 6. Турко О. В. Порядок слів у реченнях української мови як засіб синтагматичного членування: функційно-комунікативний аспект / О. В. Турко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 52. Том 3. – С. 143–148
 7. Турко О. Порядок слів у реченні української мови як наскрізне синтаксичне поняття / О. Турко // Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16-17 червня 2022 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – C. 208–209.
 8. Турко О. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання / О. Турко // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 16-18
 9. Тищук Ю. Шляхи формування медіаграмотності молодших школярів / Ю. Тищук, О.Турко // Сучасні технології початкової освіти: реаліі та перспективи. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. – Випуск 6. – С. 59-62.
 10. Formation of pre-schoolers' communicative competence in the conditions of inclusive education / O. Turko, T. Olendr, M. Boyko [et al.] // Journal of education culture and society. – 2022. – Vol.13, Issue 1. – P. 239-255. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000826355100017https://www.scopus.com
 11. Turko O. Semantic-Syntactic Aspect Of Anthropocentricity Of Ukrainian Literature Of The Late 20th – Early 21st Centuries / O. Turko, T. Olender // Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XLIV, Nr. 1–2, 2022, P. 430–445. DOI : https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v44i1-2.76https://www.scopus.com

2021 рік 

 1. Турко О. В. Лінгводидактичні засади навчання грамоти першокласників в умовах Нової української школи / О. В. Турко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 97–106.
 2. Турко О. В. Порядок слів у реченні української мови як засіб вираження модальності (на матеріалі художніх текстів) / О. В. Турко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Том 32 (71). № 1. Ч. 1. – С. 111–115.
 3. Турко О. В. Шляхи формування інфомедійної грамотності в майбутніх фахівців із початкової та дошкільної освіти засобами курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. В. Турко // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси : IREX : Центр Вільної преси, 2021. – С. 360-364
 4. Турко О. В. Якість формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі змішаного навчання / О. В. Турко // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 93-96
 5. The Quality of Training Future Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Case from TNPU / M. Boyko, O. Turko, O. Dluhopolskyi, H. Henseruk  // Education Sciences an Open Access Journal by MDPI: Special Issue Higher Education Quality Assurance. – 2021. – Vol. 11, Issue 11. – URL.: https://www.scopus.com
 6.  The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties / O. Turko, T. Kravchuk, O. Kashuba [et al.] // Arab world english journal. – 2021. – Vol. 12. Issue 1. – P. 443–457. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656678500029

2020 рік

 1. Турко О. В. Соціокультурна компетентність майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 124–126.
 2. Теорія й практика розвитку зв’язного мовлення : навчальний посібник для студентів спеціальностей 012 "дошкільна освіта", 013 "початкова освіта" / О. Турко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 155 с.
 3. Турко О. В. Інноваційні засоби формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 122–124.
 4. Турко О. В. Історичний огляд поняття "порядок слів" у слов’янському мовознавстві (формально граматичний аспект) / О. В. Турко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. – Вип. 51. – С. 134–138.
 5. Турко О. В. Лінгводидактичний аспект культури мовлення майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах реформування освіти : колективна монографія. – Київ : Міленіум, 2020. – С. 140–148.
 6. Турко О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання / О. В. Турко // Перспективні напрями сучасної науки та освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Слов’янськ, 19– 20 травня 2020 р. – Слов’янськ : Папірус, 2020. – С. 168– 171.
 7. Турко О. В. Інноваційні засоби формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 р. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 122– 124.
 8. Турко О. В. «Порядок слів» у реченнях української мови у світлі теорії синтагматичного членування / О. В. Турко // Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / pod red. M. Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2020. – S. 45–48.
 9. Турко О. В. Корекція мовлення дошкільників засобами фольклору в умовах інклюзивної освіти / О. В. Турко // Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Слов’янськ, 7– 8 жовтня 2020 р. – Слов’янськ : Папірус, 2020. – С. 43–46.
 10. Турко О. Теорія й практика розвитку зв’язного мовлення : навчальний посібник для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта / О. Турко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.

2019 рік
 1. Кашуба О. М. Сучасні методи викладання лексики і ноземної мови у вищій школі / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. С. Навольська, О. В. Турко // Social and economic aspects of education in modern society : proceedings of the XVII International scientific and practical conference. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2019. – Vol.2, september 25. – P. 28-31.
 2. Turko O. Innovative means for the formation of foreign communicative competence of future teachers // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 118-126.
 3. Turko O. Semantic-syntactic aspects of studying appositive components in sentence structure / O. Turko // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2019. – Vol. 41, Issue 1-2. – P. 214–222. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах