Tutunuk

Кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

  

Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Тютюнник І. С. Засоби сюжетної композиції (на прикладі графічних робіт) : методичні рекомендації / І. С. Тютюнник, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 47 с.
 2. Черевик Т. Місце друкованої графіки у дитячих позашкільних художніх закладах / Т. Черевик, І. Тютюнник // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-85
 3. Тютюнник І. С. Михайло Цибулько – самобутній художник-портретист Тернопілля / І. С. Тютюнник // Літературне Тернопілля Ансамблеве : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України. – Тернопіль : ЛітТерА, 2023. – № 2 (квітень-червень). – С. 79–82
 4. Винярська І. Мудрість як зброя / І. Винярська ; наук. кер. І. Тютюнник // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 30-32
 5. Тютюнник І. С. Особливості скетчингу як навчальної дисципліни / І. С. Тютюнник, К. Я. Букало // Традиції та інновації у сучасному дизайні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25 квітня 2023 року). – Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2023. – С. 98–103
 6. Тютюнник І. Реалізм у творчості Михайла Цибулька / І. Тютюнник // Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні : колективна монографія. – Тернопіль, 2023. – С. 145-159

2022 рік

 1. Тютюнник І. Композиційне трактування графічних образів Г. Сковороди / І. Тютюнник, Н. Добрянська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 57. – Том 3. – С. 103-109. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-3-16
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з рисунка (графіки) / Уклад. І.С.Тютюнник. – Вид. змінене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 3. Тютюнник І. С. Можливості техніки гратажу при вивченні основ графіки / І.С.Тютюнник, Н. В. Добрянська  // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 393–365.
 4. Тютюнник І. Самоорганізаційні об’єднання художників Тернопільщини / І.С.Тютюнник, М. Кузів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 50. – С. 135-143. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/50-20

2021 рік

 1. Жизномірська О. Я. Особливості використання технік малюнка сангіною та акварелі по-мокрому у роботі з дітьми та особливості використання технік малюнка сангіною та акварелі по-мокрому у роботі з дітьми тадорослими / О. Я. Жизномірська,  І. С. Тютюнник, М. П. Кузів // Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницкий 20–27 квітня 2021 року). – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – С. 56–61.
 2. Кузів М. П. Художник «неспокійної тиші» Микола Бездільний / М. П. Кузів, І. С. Тютюнник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ, 2021. – № 2 : Випуск присвячений 75-річчню з дня народження ректора НАКККіМ, професора В. Г. Чернеця. – С. 133–138.
 3. Тютюнник І. Образотворче мистецтво як засіб індивідуалізації об’єктів дизайну (на прикладі творчості художників промислового текстилю) / І. Тютюнник //  Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 січня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – С. 41-43.
 4.  Тютюнник І. Проблеми викладання навчального рисунка для спеціальності дизайн / І. Тютюнник  // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : IV міжнародної науково-практичної конференції (8-9 квітня 2021 року). – Умань, 2021. – С. 226–231.
 5. The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning / Yuding Xie, N. Rublevska, M. Markovych [et al.] // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2, Special Is. XXIV. – P. 6-10. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900001

2020 рік

 1. Тютюнник І. С. Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва / І. С. Тютюнник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Гельветика, 2020. — Вип. 33, т. 2. — С. 69—75.

 2019 рік

 1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 52 c.
 2. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) — Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 56 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) — Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 56 с.
 4. Тютюнник І. Мотиви української народної вибійки у художньому просторі другої половини ХХ — початку ХХІ ст. / І. Тютюнник // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : зб. наук. праць. / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відпов. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. — Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. — Кн. 2. — С. 418—421.
 5. Kuziv М. European trends in Dmytro Shainoha’s painting as a vector going outside social art / M. Kuziv, I. Tiutiunnyk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Košice ; Slovakia, 2019.  Vol. 7, n. 6A. — C. 124132.  

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах