Web of Science ResearcherID: I-9328-2018

sevtsenko

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Шевченко О. Довіра як умова професійного становлення майбутніх психологів / О. Шевченко // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 379-383
  2. Шевченко О. Проблема діалогу в філософсько-психологічному дискурсі / О. Шевченко // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 11-34
  3. Шевчук І. Профілактика булінгу в інклюзивному середовищі / І. Шевчук ; наук. кер. О. М. Шевченко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 316-319
  4. Третяк В. Теоретичні підходи до вивчення проблеми психологічної готовності до батьківства / В. Третяк ; наук. кер. О. Шевченко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 87-90

2022 рік

  1. Прокопець А. Особливості психологічного здоров’я молоді в умовах війни / А. Прокопець ; наук. кер. О. Шевченко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 19-23
  2. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.

2021 рік

  1. Шевченко О. Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів / О. Шевченко // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 299–304.

2020 рік

  1. Шевченко О. М. Особистісна компетентність вчителя як важлива складова його професійного зростання / О. М. Шевченко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-31.

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів: навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Шевченко О. М. Управління розвитком адаптивної школи / О. М. Шевченко // Управління школою. – 2019. – № 1/3. – С. 93–95.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах