Sokotov Y

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

 ОRCID

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сокотов Ю. В. Використання ІКТ під час проектування та виготовлення виробів майбутніми учителями трудового навчання на лазерно-гравірувальному верстаті / Ю. В. Сокотов, Р. М. Монько // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 186-188
 2. Дизайн середовища : методичні рекомендації для магістрів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / Ю. В. Сокотов, Ю. О. Туранов, А. В. Уруський, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 64 с.
 3. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 83 с.
 4. Уруський А. Підготовка здобувачів вищої освіти до проєктування технологічного процесу виготовлення виробів на фрезерно-гравірувальному верстаті / А. Уруський, Ю. Сокотов // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2023 р.). – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2023. – С. 237-238
 5. Туранов Ю. Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва / Ю. Туранов, Т. Сорока, Ю. Сокотов, Р. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 149-156. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.19
 6. Сорока Т. П. Роль сучасних інформаційних технологій у створенні безпечного освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти / Т. П. Сорока, Ю. В. Сокотов // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 328-332
  2022 рік
 1. Сопіга В. Використання дистанційних технологій навчання у процесі проходження студентських практик / В. Сопіга, Ю. Сокотов // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 30-32
 2. Туранов Ю. О. Методика навчання технологій: методичні рекомендації з виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Модуль 3. Методика позашкільної освіти / Ю. О.Туранов, А. В. Уруський, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 65 с.

2021 рік

 1. Сокотов Ю. В. Компетентнісний підхід як інноваційний напрям у процесі навчання студентів у закладах вищої освіти / Ю. В. Сокотов // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 143–144.

2020 рік

 1. Сокотов Ю. Модель конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах професійно-технічного училища / Ю. Сокотов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 113-122.
 2. Сокотов Ю. В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 239 с.
 3. Сокотов Ю. В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 21 с.
 4. Бочар І.Й. Метрологія та технічні вимірювання: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Ч. 1/ І.Й.Бочар, Т.П.Сорока, Ю.В.Сокотов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 56 с.

2019 рік
 1. Sokotov Yu. V. Methods of industrial and educational designing of furniture in the training of secondary school students and vocational education in designactivities / Sokotov Yu. V. // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. – 2019. – Feb VII (76). – Р. 61-64.
 2. Сокотов Ю. В. Добір програмного забезпечення для навчання майбутніх фахівців з деревообробки проектуванню меблевих виробів / Ю. В. Сокотов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Київ; Вінниця : Планер, 2019. – Вип. 53. – С. 83-89.
 3. Сокотов Ю. В. Комп’ютерне конструювання меблевих виробів як професійна послуга майбутнього деревообробника / Ю. В. Сокотов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 142-151.
 4. Культура безпеки : методичні рекомендації для студ. пед. закл. вищ. освіти освітнього рівня "бакалавр". Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Сорока Т. П. Бочар, В. Б. Сопіга, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 74 с.
 5. Сокотов Ю. В. Дизайн меблів у середовищі Pro100: методичні рекомендації для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 50 с.
 6. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах