Web of Science ResearcherID: I-8524-2018

Stepanuk

 Доктор педагогічних наук

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Степанюк А.В. Біо(Еко)Етична модель поведінки як детермінанта підвищення якості життя / А. В. Степанюк, М. В. Драбик // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 11 (17). – С. 1061-1075. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-1061-1075
 2. Драбик М. Біоетичне виховання школярів в процесі вивчення шкільного курсу «Природничі науки» / М. Драбик, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 44-47
 3. Степанюк А. В. Використання ІТ-технологій у процесі вивчення природничих наук: історичний аспект / А. В. Степанюк, О. С. Червонюк // Modern research in science and education : The 4th International scientific and practical conference (December 7-9, 2023). – Chicago : BoScience Publisher, 2023. – P. 526-536
 4. Івахів Д. Засоби формування дослідницьких умінь у школярів в основній школі / Д. Івахів, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. С. 56-59
 5. Дробик Н. Інноваційні підходи до конструювання контенту науково-педагогічної практики здобувачів природничої освіти / Н. Дробик, А. Степанюк, С. Пида // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 9-15
 6. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 7. Степанюк О. І. Легка атлетика Тернопільщини. Статистика 2022 року : інформаційний бюлетень / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 316 с.
 8. Степанюк О. І. Легкоатлетична Тернопільщина: реалії та перспективи : посібник / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 136 с.
 9. Степанюк О. І. Легкоатлетична Тернопільщина: статистика 2023 : довідник / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 300 с.
 10. Степанюк А. В. Метод проектів як засіб реалізації stem-освіти / А. В. Степанюк, О.-Д. І. Лакоташ // Innovations and prospects in modern science : The 6th International scientific and practical conference (June 5-7, 2023). –Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 354-360
 11. Степанюк А. В. Методика проведення уроків біології у закладах загальної середньої освіти в дистанційному режимі / А. В. Степанюк, М. С. Погосян // European scientific congress : Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (May 15-17, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 254-260
 12. Степанюк А. Особливості конструювання змісту природничої освіти в умовах інформатизації суспільства / А. Степанюк, Д. Івахів // Методологічні та методичні аспекти навчання в освітньому процесі НУШ : збірник матеріалів доповідей (статей, тез) учасників Всеукр. інтернет-конф. (м. Луцьк, 15 червня 2023 р.). – Луцьк : ВІППО, 2023. – С. 14-18
 13. Степанюк А. В. Особливості формування дослідницької компетентності здобувачів освіти у процесі вивчення природничих наук: реалії сьогодення / А. В. Степанюк, Г. В. Ягенська // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 12 (18). – С. 748-760. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-748-760
 14. Дробик Н. М. Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін: змістовий аспект / Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 136-140
 15. Степанюк А. В. Патріотичне виховання школярів у процесі вивчення навчального предмета «біологія» / А. В. Степанюк, Л. М. Букавин // European scientific congress : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference (June 12-14, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 227-234
 16. Педагогічна практика (виробнича) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 17. Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 18. Степанюк А. Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання технологій доповненої реальності у професійній діяльності / А. Степанюк, Н. Міщук, Р. Симчак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 49-57. DOI : https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.6
 19. Степанюк А. В. Структурно-логічні схеми як засіб візуалізації знань школярів про природу / А. В. Степанюк, І. І. Карташова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 79-81
 20. Кульчицька С. В. Упровадження STEM-освітніх технологій в процесі вивчення предметів природничої галузі у закладах загальної середньої освіти / С. В. Кульчицька, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 80-83
 21. Степанюк А. В. Формування екологічної компетентності школярів як вимога сьогодення / А. В. Степанюк, О. О. Буряк // Theoretical Hypotheses and Empirical results : Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (May 18-19, 2023). – Oslo, 2023. – № 3. – P. 67–72
 22. Степанюк А. В. Формування експериментальних умінь школярів у процесі вивчення предметів природничої галузі в основній школі / А. В. Степанюк // Проблеми реалізації дидактичних функцій навчального фізичного експерименту в умовах інтеграції шкільної природничої освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 26 – 27 квітня 2023 р.). – Умань, 2023. – С. 23-26
 23. Анохіна А. О. Формування милосердя в школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології / А. О. Анохіна, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 10-12
 24. Степанюк А. В. Формування у школярів Soft skills у процесі вивчення предметів природничої освітньої галузі / А. В. Степанюк, Л. В. Розводовська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 322-325
 25. Olendr T. M. Bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers quality of education / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // ACNS Conference Series: Social Sciences and Humanities : 2nd International Conference on New Trends in Linguistics, Literature and Language Education ((3L-Edu 2022) 18 May 2022, Kryvyi Rih), 2023. – Vol. 3. – P. 1-13. DOI : https://doi.org/10.55056/cs-ssh/3/04001
 26. Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // Multidisciplinary Science Journal. 2023. – T. 5. – P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051 ; https://www.scopus.com
 27. Stepanyuk A. Changing the worldview orientations of today's youth as a condition for improving the quality of life / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk // Quality of Life in Global and Local Contexts: Values, Innovation, and Multidisciplinary Dimensions : Monograph. – Opole : Publishing House ANS – WSZiA, 2023. – С. 431-443.
 28. Pedagogical conditions for the formation of an effective information and learning environment in higher education institutions / Y. V. Habrusiev, H. V. Tereshchuk, A. V. Stepanyuk [et al.] // INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS. – Kyiv : NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST DIGITALISATION EDUCATION, 2023. – Vol 95. – Issue 3. – P. 183-196 URL.: https://www.webofscience.com
 29. Stepanyuk A. V. USING THE METHOD OF ANALOGIES IN THE PROCESS OF LEARNING NATURAL SCIENCES / A. V. Stepanyuk, I. R. Sarabuna // Technique and technology of the future '2023 : IInternational scientific conferencenternational (October 20, 2023). – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2023. – No 29. – P. 71-74

2022 рік

 1. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 2. Карташова І. І. Візуалізація як освітній тренд / І. І. Карташова, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 181–183.
 3. Степанюк А. В. Використання методу аналогії під час вивчення живої природи як умова підвищення якості освіти / А. В. Степанюк, В. Ф. Бак, Р. В. Богайчук, І. Б. Сарабуна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 116-119
 4. Степанюк А. В. Використання Qr-кодів у навчальному процесі з біології в основній школі / А. В. Степанюк, М. В. Гонтарук // Modern science: innovations and prospects : the 9th International scientific and practical conference (May 29-31, 2022). Stockholm : SSPG Publish, 2022. – P. 395-401
 5. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 6. Степанюк А. Загальні методи наукового пізнання як основа системи природничо-наукових методів дослідження / А. Степанюк, А. Негоденко // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 54–56.
 7. Степанюк О. Легка атлетика Тернопільщини. Статистика 2021 року / О. Степанюк, А. Степанюк. – Теронопіль, 2022. – 336 с.
 8. Степанюк А. В. Моделі білінгвальної освіти: використання у процесі професійної підготовки вчителів / А. В. Степанюк, Т. М. Олендр // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 139–142.
 9. Степанюк А. В. Напрями удосконалення навчальних занять з біології в умовах сьогодення / А. В. Степанюк, Я. І. Буртняк, Г. І. Бойко // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the ХХ International Scientific and Practical Conference ( May 24 – 27, 2022, Warsaw, Poland). – Warsaw, 2022. – P. 565-568
 10. Степанюк А. В. Особливості конструювання змісту біологічної освіти школярів в умовах сьогодення / А. В Степанюк, А. В. Негоденко // Innovations and prospects of world science : Proceedings of XV International Scientific and Practical Conference (12-14 October 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 214-219
 11. Степанюк А. В. Особливості підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах воєнного стану / А. В. Степанюк, Т. А. Логвіна-Бик, Т. І. Дацик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 319–321.
 12. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 13. Степанюк А. В. Поняття «система живої природи»: історія становлення та розвитку / А. В. Степанюк, О. І. Лакатош // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції( м. Суми, 9 листопада 2022 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – С. 103-106
 14. Степанюк А. В. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук в умовах воєнного стану / А. В. Степанюк, Г. І. Бойко // Development of modern science, experience and trends : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (October 11-14, 2022). – Boston : International Science Group, 2022. – P. 302-304
 15. Габрусєв В. Ю. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як умова ефективного функціонування інформаційного освітнього середовища у закладах освіти / В. Ю. Габрусєв, А. В. Степанюк, Д. В. Яценяк // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму ( Київ, 27 жовт. 2022 р.). – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. – C. 128-130
 16. Степанюк А. В. Сучасні практики навчання предметів природничої галузі / А. В. Степанюк, С. П. Бирич // Modern science: innovations and prospects : the 14th International scientific and practical conference (October 16-18, 2022). – Stockholm : SSPG Publish, 2022. – P. 211-214
 17. Степанюк А. В. Формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління як умова впровадження Української Харт ії вільної людини / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 404-408.
 18. Міщук Н. Й. Формування професійно-методичної компетентності майбутніх вчителів біології в умовах дуальної освіти / Н. Й. Міщук, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 303–306.
 19. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004
 20. Methods of Future Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Professional Activity / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.]  // South Florida Journal of Development. 2022. – Vol. 3, n. 1 – P. 510-527. 

2021 рік

 1. Дзюрбас Л. С. Використання методу кейсів в освітньому процесі: історія, стан, перспективи / Л. С. Дзюрбас, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 125–128.
 2. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.
 3. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 4. Степанюк А. В. Біоетичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення біології / А. В. Степанюк, О. С. Будник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 284-287.
 5. Степанюк А. В. Дидактичні умови формування критичного мислення школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології / А. В. Степанюк, Н. Ю. Піхота // Modern directions of scientific research development : the 3rd International scientific and practical conference (Chicago, USA 1-3 September 2021). – Chicago : BoScience Publisher, 2021. – P. 269-274.
 6. Степанюк А. В. До проблеми підготовки майбутніх учителів галузі природничих наук до використання інноваційних технологій навчання / А. В. Степанюк, Т. В. Бузько, Л. С. Переймибіда // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 156–160.
 7. Степанюк А. В. До проблеми фахового зростання вчителів природничої освітньої галузі в системі неперервної педагогічної освіти / А. В. Степанюк, С. М. Калаур // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 262–265.
 8. Степанюк А. В. Інноваційні підходи до конструювання варіативного компоненту змісту природничої освіти школярів / А. В. Степанюк, Т. Б. Женчук // Modern science: innovations and prospects : the 1st International scientific and practical conference (October 10-12, 2021 Stockholm, Sweden). – Stockholm : SSPG Publish, 2021. – P. 293-295.
 9. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245.
 10. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 11. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 12. Степанюк А. В. Особливості формування ключових компетентностей школярів у галузі природничих наук в умовах змішаного навчання / А. В. Степанюк, Л. Я. Петришин // Interaction of society and science: problems and prospects : the III International Science Conference (October 05 – 08, 2021, London, England). – London. – P. 320-327.
 13. Степанюк А. В. Педагогічне спілкування як засіб організаціяї паритетної суб’єкт- суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу / А. В. Степанюк // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 300-302.
 14. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А.В.Степанюк, Н. Й.Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С.Барна. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 15. Степанюк А. В. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74
 16. Степанюк А. В. Функції підручника з предметів природничої освітньої галузі в умовах SMART-освіти / А. В. Степанюк // Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (20-21 травня 2021 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 238-240.
 17. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 року). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233-236.
 18. Зінькова І. С. Особливості виконання вчителем сучасних функцій освітянина / І. С. Зінькова, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 99–102.
 19. Юник З. Використання методу кейсів під час вивчення біології в 8 класі / З. Юник, А. Степанюк // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : збірник матеріалів ХІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції (м. Кропивницький, 7 травня – 14 травня 2021 р.). – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С. 150-152.
 20. Ягенська Г. В. Формування дослідницьких умінь школярів у галузі природничих наук (друга половина XX – початок XXI століття ): монографія / Г. В. Ягенська, А. В. Степанюк. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 282 с.
 21. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 9-11.
 22. Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I : Main Conference, PhD Symposium, and Posters, ICTERI 2021Kherson28 September 2021 through 2 October 2021. – 2021. – Vol. 3013. – P. 411-418. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Бак В. Ф. Цивилизационный переход и гуманистические ценности: размышления / В. Ф. Бак, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 265-269.
 2. Степанюк А. В. Інтеграційно-системний підхід як основа проєктування підготовки магістрів спеціальності Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. С. 210-214.
 3. Степанюк А. В. Біоетичний світогляд як основа оновлення методологічних підходів підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк,В. Ф.  Бак // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 83-86.
 4. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 5. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547. URL.: https://www.scopus.com
 6. Мотрук О. В. Шлях в науку: перші кроки. Володимир Вернадський / О. В. Мотрук, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 195-198.
 7. Степанюк А. В. Засоби проєктування індивідуальної траєкторії навчання майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, І. І. Карташова І. І. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 206-209.
 8. Степанюк А. В. Додаткова інформація як засіб підготовки учителів до формування гуманності школярів / А. В. Степанюк, В. Ф. Бак В. Ф. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 210-112.
 9. Степанюк А. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.
 10. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища  / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 11. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 12. Шевчук Д. Б. Біоетичний світогляд як основа конструювання оновленого змісту біологічної освіти в базовій школи / Шевчук Д. Б., Степанюк А. В. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 175-178.
 13. Банах Ю. Р. Інноваційні методи вивчення біології в 6 класі / Ю. Р. Банах, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 182-185.
 14. Гарбуз М. М. Засоби організації партнерської взаємодії вчителя та учнів у процесі вивчення біології / М. М. Гарбуз, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 185-188.
 15. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у ЗВО в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 190-192.
 16. Дмитришин І. С. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін ботанічного циклу / І. С. Дмитришин, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 193-197.
 17. Дудич О. І. Інноваційні підходи до вивчення у педагогічних зво дисциплін ботанічного циклу / О. І. Дудич, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 197-199.
 18. Волинець Н. О. Використання прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Н. О. Волинець, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 200-202.
 19. Висоцька М. В. Сучасний урок з вивчення природничих наук в умовах становлення нової української школи / М. В. Висоцька, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 205-209.
 20. Сердюк В. С. Використання кейс-технології в процесі вивчення шкільного курсу біології / В. С. Сердюк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 213-215.
 21. Піддубняк С. В. Біоетичне виховання школярів в процесі вивчення біології у 8 класі / С. В. Піддубняк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 216-219.
 22. Бобецька Т. В.  Інтегрований підхід як засіб формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Т. В. Бобецька, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 178-182.
 23. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у зво в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 190-192.
 24. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 266 с.
 25. Степанюк О. І. Легка атлетика Тернопільщини 2020 року / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль, 2020. — 206 с.
 26. Степанюк О. І. Біатлон Тернопільського краю: 2019-2020 рр. / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. — 116 с.
 27. Степанюк О. І. До спортивних вершин: хронологія досягнень кращих атлетів Тернопільщини: 2010-2020 роки / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк, Л. В. Дахновський — Тернопіль : Вектор, 2020. — 120 с.
 28. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. — Умань, 2020. — С. 74–77.
 29. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 30. Ямна І. С. Формування рефлексивної компетентності школярів у процесі вивчення навчального предмета «Природничі науки» / І. С. Ямна, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 209-212
 31. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 32. Степанюк А. В. Історія біології: навчальний посібник для студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (біологія та здоров’я людини, хімія)». – Тернопіль: Вектор, 2020. – 156 с.
 33. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 452345.

2019 рік
 1. Жирська Г. Я. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84.
 2. Лисенко Д. І. Використання інноваційних методів навчання у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін: погляд студенства / Д. І. Лисенко, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 180–183.
 3. Степанюк А. В. Методика використання веб-сайту в процесі навчання біології в основній школі / А. В. Степанюк, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 139-146.
 4. Степанюк А. Система навчально-пізнавальних завдань як засіб формування наукового світогляду школярів у процесі вивчення біології / А. Степанюк, В. Ралько // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали доповідей IV-ї Міжнародної науково-практичної конференці. – Варшава ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – C. 147-149.
 5. Степанюк А. В. Зміна концептуальних підходів до підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / А. В. Степанюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 222–224.
 6.  Степанюк А. Інноваційні підходи до формування змісту природничої освіти школярів / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Колесник // Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. : зб. наук. праць. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 37-39.
 7. Вовк О. Я. Розвиток творчих здібностей школярів у контексті ідей нової української школи / О. Я. Вовк, А. В. Степанюк // STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 року, м. Херсон). – Херсон : ХДУ, 2019. – С. 7-8.
 8. Антонюк Ю. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти школярів як чинник запобігання насиллю над дітьми / Ю. Антонюк, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 148-150.
 9. Степанюк А. В. Підготовка багатопрофільного вчителя як вимога Нової української школи / А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 191-194.
 10. Степанюк А. В. Проектування інтегрованих завдань як стратегічної складової компетентнісної освіти / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк, Н. В. Макара // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 201-203.
 11. Степанюк А. В. Використання методу моделювання як засобу організації дослідницької діяльності школярів у процесі вивчення довкілля / А. В. Степанюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – С. 330-332.
 12. Степанюк А. В. Дослідницька діяльність школярів з природничих наук як засіб формування їх критичного мислення / А. В. Степанюк, В. А. Райко, М. О. Гречковська // Perspectives of world science and education : abstracts of II International Scientific and Practical Conference (30-31 October 2019 Osaka, Japan). – Osaka : CPN Publishing Group, 2019. – P. 472-476.
 13. Stepanyuk А. Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects / A. Stepanyuk, T. Olendr // Педагогика : научно списание. – София : Аз-буки, 2019. – Год. XCI. Кн. 9. – С. 1319-1326.
 14. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 15. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 16. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.
 17. Степанюк А. В. Проблеми методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук в умовах кредитно-трансферної системи навчання / А. В. Степанюк, О. Л. Пащак // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (10-12 жовтня 2019 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 253-254.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах