Web of Science ResearcherID: M-8941-2018

Sopiga

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

  

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гаврищак Г. Застосування QR-генератора як інноваційного засобу формування навчального контенту майбутніх фахівців технологічної освіти / Г. Гаврищак, В. Сопіга, А. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 256-263. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.32
 2. Сопіга В. Б. Навчання безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в умовах воєнного стану / В. Б. Сопіга // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 188-190
 3. Гаврищак Г. Р. Особливості формування компетентностей майбутніх фахівців технологічної освіти в умовах воєнного стану / Г. Р. Гаврищак, В. Б. Сопіга // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 102-105
 4. Сопіга В. Розвиток технічної творчості майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання / В. Сопіга, А. Бігун // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2023 р.). – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2023. – С. 235-236

2022 рік

 1. Сопіга В. Використання дистанційних технологій навчання у процесі проходження студентських практик / В. Сопіга, Ю. Сокотов // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 30-32
 2. Sopiha V. B. Training of students in the hotel and restaurant business during distance learning / V. T. Sopiha, H. R. Havryshchak, T. R. Soroka, M. S. Aliluiko // Information technologies and learning tools. – 2022. – Vol. 91, Issue 5. –P.170-185. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900012

2021 рік

 1. Туранов Ю. О. Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа: методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 2. Навчальні та виробничі практики магістрантів : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга. – 3-тє вид., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 3. Сорока Т. П. Теорія і методика професійного навчання: методичні рекомендації. 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)/ Т.П.Сорока, В.Б.Сопіга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 48 с.
 4. Сопіга В. Б. Методичні особливості дистанційного навчання майбутніх учителів технологій / В. Б. Сопіга // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.144–145.

2020 рік

 1. Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.
 2. Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm / M. Dyvak, I. Oliinyk, M. Sopiha [et al.] // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 (6 -18 September) : Proceedings. – P. 113–116. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094121297&origin=AuthorNamesList&txGid=56967127f086894922504f4543a46d87

2019 рік
 1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студ. пед. закл. вищ. освіти освітнього рівня "бакалавр". Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Сорока Т. П. Бочар, В. Б. Сопіга, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
 2. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [et al.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
 3. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 4. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 5. Сорока Т. П. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення дисципліни «основи проектування і моделювання» /  Сорока Т. П., Сопіга В. Б. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – Вип. 24. – С. 133137.
 6. Сопіга В. Впровадження системи менеджменту 5S у діяльність готельно-ресторанних підприємств / В. Сопіга, М. Алілуйко // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 вересня 2019 р). – Львів, 2019. – С. 217-220.
 7. Сопіга В. Б. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах / В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ : НАУ, 2019. – Вип. 4 (2). – С. 114-119.
 8. Алілуйко М. С. Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини / М. С. Алілуйко, В. Б. Сопіга // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 27 (1). – С. 14-19.
 9. Алілуйко М. С.Тенденції розвитку готельних господарств та концептуальні перспективи їхнього менеджменту / М. С. Алілуйко,  В. Б. Сопіга // Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 173–187.
 10. Сорока Т. П. Тенденції розвитку готельно-ресторанних підприємств як фактор впливу на підготовку майбутніх фахівців сфери обслуговування / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчуг, 2019. – Вип. 2. – С. 36-41.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах