Web of Science ResearcherID: I-7208-2018

Slozansk

Доктор педагогічних наук

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Слозанська, Г. Безперервний професійний розвиток педагогів закладів спеціальної та інклюзивної освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти / Г. Слозанська, О. Пежинська, Н. Горішна // Ввічливість. Humanitas : науковий журнал. – Луцьк : Гельветика, 2023. – Вип. 3. – С. 157-166. DOI : https://doi. org/10.32782/humanitas/2023.3.21
 2. Боднарюк М. Ефективність використання карток PECS у роботі з дітьми з РАС віком 3 до 6 років / М. Боднарюк, К. Кантицька, С. Когут [та ін.] // Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 22 лист. 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 7-9
 3. Горішна Н. М. Логопедичні послуги в Україні у час війни: результати крос-секційного дослідження / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська // Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 22 лист. 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 50-52
 4. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» спеціалізацією «Логопедія» / В. А. Поліщук, Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 5. Собчишин О. Моральність як важлива професійна якість сучасного військового лідера / О. Собчишин ; наук. кер. Г. Слозанська // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-87
 6. Горішна Н. Підготовка педагогів до навчання дітей з особливими освітніми потребами і травматичним досвідом війни: виклики та можливості / Н. Горішна, Г. Слозанська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-85
 7. Слозанська Г. Практична підготовка майбутніх логопедів в системі формальної освіти / Г. Слозанська, Т. Цегельник // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 20-22
 8. Слозанська Г. Роль освіти впродовж життя у підготовці фахівців спеціальної та інклюзивної освіти / Г. Слозанська, Н. Горішна // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 86-90
 9. Слозанська Г. Соціальна підтримка ветеранів/ветераном російсько-української війни та членів їхніх сімей у воєнний та повоєнний час / Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна, Д. Бибик [та ін.] // Social Work and Education. – Vol. 10. – No. 1. – P. 47-62. DOI : 10.25128/2520-6230.23.1.5
 10. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Слозанська Г. Дослідження агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку / Г. Слозанська, Н. Бураковська // Social Work and Education, 2022. – Vol. 9, n. 4. – P. 551-567. DOI: 10.25128/2520-6230.22.4.10
 2. Слозанська Г. Навчання впродовж життя у підготовці та перепідготовці фахівців спеціальної та інклюзивної освіти / Г. Слозанська, Н. Горішна // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 161-164.
 3. Слозанська Г. І. Основні підходи до розуміння розладів аутистичного спектру у дітей молодшого шкільного віку: аналіз наукових джерел / Г. І. Слозанська // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 126-163.
 4. Слозанська Г. Підвищення кваліфікації фахівців з соціальної роботи та соціальних менеджерів: досвід реалізації сертифікатної програми у ЗВО «Український католицький університет» / Г. Слозанська, С. Стельмах, І. Криницька // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9, n. 2. – P. 226-244. – DOI : 10.25128/2520-6230.22.2.4
 5. Kalaur S.The development of inclusive competence in the system of postgraduate education: theoretical, methodological and practical aspects / S. Kalaur, H. Slozanska, N. Honcharuk // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9, n. 2. – P. 305-316. – DOI : 10.25128/2520-6230.22.2.10
 6.  Slozanska A. Vulnerable families in Ukraine as the main social service users: comparison of the pre-pandemic and pandemic period / A.Slozanska, S. Stelmakh, I. Krynytska // Social Work and Society, 2022. – Vol. 20. – Issue 1. – URL.:  https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Слозанська Г. І. Включення дітей з розладами аутистичного спектру в інклюзивне освітнє середовище закладу дошкільної освіти / Г. І. Слозанська // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 368–372.
 2. Слозанська Г. І. Інноваційні методи індивідуальної соціальної роботи з випадком / Г. І. Слозанська // Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2021 року). – Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2021. – С. 139–142.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи : для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, О. Л. Главацька [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 47 с.
 4. Горішна Н. М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи : для здобувачів виої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 49 с.
 5. Горішна Н. М. Методичні рекомендації до проведення практик : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 44 с.
 6. Слозанська Г. Особливості підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладах загальної середньої освіти / Г. І. Слозанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 49–59.
 7. Горішна Н. М. Сучасний стан і потенційні можливості використання МКФ-ДП в інклюзивній освіті України / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська // Науковий журнал Хортицької національної академії. Сер. Педагогіка.Соціальна робота. – 2021. – Вип. 1(4). – С. 97–109. 
 8. Слозанська Г. Функціонування закладів інституційного догляду та їх негативний вплив на вихованців / Г. Слозанська, Н. Горішна // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 1. – P. 19–41.

2020 рік

 1. Слозанська Г. І. Соціальна робота в умовах глобалізації / Г. І. Слозанська, Горішна Н. М. // Actual aspects of development in the context of globalization : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Florence, Italy, 23-24 March 2020). – Florence ; Italy, 2020. – P. 276-278.
 2.  Slozanska H. Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models / H. Slozanska, N. Horishna, L. Romanovska // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. – Vilnius, 2020. – Т. 20. – С. 53-66.
 3. Слозанська Г. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків / Г. Слозанська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 254-257.
 4. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 "спеціальна освіта" / уклад.: Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль, 2020. – 47 с.

2019 рік
 1. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи»  : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 2. Слозанська Г. І. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
 3. Слозанська Г. І. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2019. – 687 с. – Бібліогр.: с. 423–527.
 4. Slozanska H. The Modern State of Social Workers’ Training in Ukrainian Higher Educational Institutions to Work in the Territorial Communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia : Current Issues of Education in Ukraine. – Poland : Published by Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – Vol. XXXII, n. 1. – P. 123–135.
 5. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77, n. 5. – P. 598–615. –URL.:  https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах