Web of Science ResearcherID: AAC-7527-2022

Sumthak

 Кандидат хімічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Степанюк А. Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання технологій доповненої реальності у професійній діяльності / А. Степанюк, Н. Міщук, Р. Симчак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 49-57. DOI : https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.6
 2. Симчак Р. В. Роль курсу «Фізико-хімічні методи дослідження» у формуванні експериментальних навичок майбутніх хіміків і біологів / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 172-174
 3. Миколишин У. Солі 4-сульфо(сульфамідо)фенілдіазонію як арилюючі реагенти в реакціях аніонарилювання ненасичених сполук / У. Миколишин, Р. Возьна ; наук. кер. Р. Симчак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 133-136
 4. A convenient synthesis of methyl 4-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]-pyrazine-7-carboxylates and corresponding carboxylic acids / N.M. Tsyzoryk, A. V. Bol’but, Kh. I. Loza [et al.] // Chemistry of Heterocyclic Compounds : Springer, 2023. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Барановський В. С. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів-хіміків / В. С. Барановський, Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 67–70.
 2. Симчак Р. В. Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 153–156.
 3. Маланчук О. Тетрафлуороборати арилдіазонію на основі флуорозаміщених анілінів як арилюючі реагенти в реакціях дедіазоніювання / О. Маланчук, Н. Урбанська ; наук. кер. Р. Симчак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 116-120
 4. Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and apoptosis / V. Martyniuk, V. Khoma, T. Matskiv [et al.] // Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology. – 2022. – Vol. 261. – URL.: https://www.scopus.com
 5. 2-S-IMINOTHIOCARBONATO-3-ARYLPROPANAMIDES AS BIFUNCTIONAL SYNTHONS FOR THE PREPARATION OF THIAZOLE DERIVATIVES / Lyashok D. O. [ et al.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 12-14

2021 рік

 1. Симчак Р. В. Актуальні проблеми візуалізації хімічного експерименту за допомогою онлайн-технологій і ресурсів / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 265–267.
 2. Тулайдан Г. М. Особливості використання засобів онлайн-комунікації при вивченні курсу фізичної та колоїдної хімії / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак,  В. С. Барановський / Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 247–250.
 3.  Synthesis of bioactive derivatives of unsaturated dicarboxylic acids / B. M. Petrushka, A. I. Zeleniuk, R. V. Symchak [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 119–121.
 4. Practical application of anionarylation reaction for synthesis of new biologically active sybstances / R. V. Symchak, H. M. Tulaidan, V. M. Yatsiuk [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 160–163.

2020 рік

 1. Симчак Р. В. Методичні аспекти організації та проведення хімічного експерименту з органічної хімії при підготовці бакалаврів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 125-127.
 2. Synthesis of new bioactive compounds based on anionarylation products / V. S. Baranovskyi, R. V. Symchak, H. M. Tulaidan [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 124-124.
 3. The sulfamidophenylation products of unsaturated compounds. Synthesis and antimicrobial activity / Symchak R. V., Pokryshko O. V., Tulaidan H. M. [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 155-156.
 4. Лабораторний практикум з неорганічної хімії : навч. посібник / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак, Б. М. Петрушка, В. С. Барановський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії : навчальний посібник / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.

2019 рік
 1. Diazonium salts based on fluoro, sulfo and acetyl derivatives of aniline in anionarylation reactions / Yu. V. Martsenyuk, P. V. Bovsunovskyi, Yu. Yu. Shkorba [et al.] // Сучасні проблеми хімії : тези доповідей ХХ міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – С. 116.
 2. Аніонарилювання амідів ненасичених кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С .Барановський [er al.] // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 82.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах