Web of Science ResearcherID: I-7436-2018

Padthenko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вихор С. Т. Використання біографічного методу в процесі викладання історико-педагогічних дисциплін / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 12 (18). – С. 315-327. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-315-327
 2. Радченко О. Використання цифрових інструментів з метою формувального оцінювання студентів / О. Радченко, С. Вихор // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 164-167
 3. Радченко О. Умови ефективного управління упровадженням інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ЗЗСО / О. Радченко, В. Баран // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 100-106
 4. Радченко О. Я. А. Коменський – сучасність: історичні паралелі в умовах війни / О. Радченко, С. Вихор // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 84-86

2022 рік

 1. Вихор С. Т. Проблема уникнення сексизму в рекламі: тенденції та наслідки / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2022. – Вип. 87. – С. 15–19.
 2. Радченко О. Розвиток критичного мислення студентів / О. Радченко, С. Вихор // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 362–367.
 3. Вихор С. Т. Становлення особистості Г. С. Сковороди крізь призму навчання у Київській академії / С. Т. Вихор, О. Я. Радченко // "Світ мене ловив, та не спіймав" : збірник матеріалів Кременецьких читань, присвячених 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди (29 листопада 2022 р.). – Кременець : КОГПА ім. Т. Шевченка, 2022. – С. 28-35
 4. Радченко О. Я. Формування soft skills студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін в умовах дистанційного навчання / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 143–145
 5. Шульга І. Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки / І. Шульга, О. Радченко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 200-203.
 6. Радченко О. Ціннісні засади освіти: реалії та проблеми / О. Радченко, С. Вихор // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 54-58

2021 рік

 1. Радченко О. Я. Аналіз готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного середовища /  О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 154–157.
 2. Вихор С. Актуальність морального виховання в епоху цивілізаційної кризи / С. Вихор, О. Радченко  // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р.). – Тернопіль : Паляниця В. А., 2021. – С. 18–21.
 3.  Радченко О. Я. Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання / О. Я. Радченко, С. В. Вихор // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній : збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 75. – С. 79–85.
 4. Радченко О. Я.  Взаємодія викладача зі студентами: виклики дистанційного навчання /  О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.174–176.
 5. Вихор С. Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО / С. Вихор, О. Радченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 1. – С. 297–305.
 6. Радченко О. Я. Особливості організації взаємодії між викладачем та студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання / О. Радченко, С. Вихор // Грааль науки : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research» ( 25 червня 2021) . – 2021. – № 6. – С. 314-319.
 7. Радченко О. Підготовка педагогів до вибору е-підручників / О. Радченко, С. Вихор // Освіта і суспільство VI : міжнародний збірник наукових праць. – Бердянськ : Вища школа управління і адміністрація в Ополє, Польща, 2021. – С. 297-303.
 8. Радченко О.Я. Психологія і педагогіка вищої школи: методичні рекомендації для викладачів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти / О.Я.Радченко, Я.П.Кодлюк. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 35 с.
 9. Yanchenko S.Y. Approximation characteristics of the isotropic Nikol'skii-Besov functional classes / S.Y. Yanchenko, O.Y.Radchenko // Carpathian mathematical publications. – 2021. – Vol.13, issue 3. – P. 851–861. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000742810400003
 10. School textbook as an object of pedagogical research / Ya. Kodliuk,  N. Bibik, I. Kodliuk [et.al.] // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021) : SHS Web of Conferences. (May 12-14, 2021). – Kryvyi Rih, 2021. – Vol. 104. – P. 1-7.

2020 рік

 1. Радченко О. Я. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 72-75.
 2. Yanchenko S. Ya. Approximating Characteristics of the Nikol’skii–Besov Classes Sr1,0 B (Rd)*/ S. Ya. Yanchenko, O. Ya. Radchenko // Ukrainian mathematical journal. — 2020. — Vol. 71, issue 10. — P. 1608–1626. – URL : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216614993&zone=
 3. Радченко О. Я. Інноваційні технології як складова освітнього середовища сучасного закладу освіти / О. Я. Радченко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 70-83.

2019 рік

 1. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема / О. Я. Радченко, Т. Г. Ковальчук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). — Черкаси, 2019. — С. 4446.
 2. Радченко О. Я. Управління процесом формування іміджу педагога дошкільного закладу / О. Я. Радченко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. — Тернопіль : Крок, 2019. — С. 141–143.
 3. Янченко С. Я. Апроксимативнi характеристики класiв функцiй Нiкольського–Бєсова Sr1,0 B (Rd)* / С. Я. Янченко, О. Я. Радченко // Український математичний журнал. — Київ, 2019. — Т. 71. — № 10. — С. 1405–1421.
 4. Радченко О. Я. Шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін / О. Я. Радченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — Запоріжжя : КПУ, 2019. — № 66. — Т. 2. — С. 93–97.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах