Розробка та обґрунтування проекту стратегії підвищення прибутковості

1.    Квартина, Б. О.  Як отримати найбільший прибуток  / Б. О. Квартина // Економіка в школах України. – 2006. – № 6. – С. 19-21.

2.    Литвиненко, О. И.  Теория прибыли  / О. И. Литвиненко. – М. : Мысль, 1979. – 206 с.

3.    Макарова, Н. С.  Прибуток підприємства : економіка в таблицях і схемах / Н. С. Макарова // Економіка в школах України. – 2009. – № 12. – С. 33-34.

4.    Мельніков, А. Г.  Прибутковість фінансового посередництва в банківській сфері  / А. Г. Мельніков, М. Ю. Голанд // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 115-124.

5.    Затрати і доходи підприємства // Основи економічної теорії : підруч. : У 2 кн. Кн. 2 . Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1998. – С. 48-55.

6.    Основи економічної теорії  : підруч. для студ. неекон. спец. вищих навч. закл. / за ред. А. А. Чухна. – К. : Вища шк., 2001. – 606 с.

7.    Приказюк, О.  Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку підприємств  / О. Приказюк // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2006. – Вип. 86 -87. – С. 48-52.

8.    Шарманська, С.  Теоретичні і практичні аспекти реалізації стимулюючої функції прибутку у страховій діяльності  / С. Шарманська // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2007. – Вип. 94 - 95. – С. 108-112.

9.    Шарманська, С. О.  Економічна теорія прибутку: теоретико-методологічні підходи і сучасність  / С. О. Шарманська // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К., 2006. – Вип. 90. – С. 38-41.

Довідку виконано 22. 04. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах