Центри правової інформації при бібліотеках

1. Україна. Президент.· Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні ·: Указ Президента України, 9 червня 2006 року /·Україна. Президент //·Офіційний вісник України.·– 2006.·– № 24.·– С. 14–18.

2. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття", Київ, 9–10 жовтня 2012 р. : додаток до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.·І.·Вернадського. Вип. 33 /·наук. ред. Т. Гранчак.·– К.·: [НБУ ім.·В.·І.·Вернадського], 2012.·– 184 с.

3. Вилегжаніна, М.· Задоволення інформаційних потреб користувачів у правовій інформації : (бібліотеки і право) /·М.·Вилегжаніна·// Бібліотечна планета.·– 2009.·– №·4.·– С. 18–21.

4. Гранчак, Т.· Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: [матеріали Міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття"] /·Тетяна Гранчак //·Бібліотечний вісник.·– 2012.·– № 6.·– С. 55–57.

5. Гусаров, С.· Конституція і проблеми правової політики /·Сергій Гусаров //·Віче.·– 2011.·– № 21.·– С. 12–14.·– Бібліогр. в кінці ст.

6. Клименко, О.· Право на безоплатну правову допомогу: європейські стандарти та українські реалії /·О.·Клименко //·Право України.·– 2007.·– №·10.·– С. 125–128.

7. Оніщенко, Н.· Відродження поваги до права в контексті розвитку правової свідомості та правової усвідомленості /·Наталя Оніщенко·// Віче.·– 2014.·– № 9.·– С. 44–45.·– Бібліогр. в кінці ст.

8. Пестрецова, О.· Бібліотечні установи як центри інформаційного супроводу вдосконалення правової бази розвитку українського суспільства /·Ольга Пестрецова //·Наукові праці Національної бібліотеки України імені·В.·І.·Вернадського /·редкол.: О.·С.·Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.].·– К.·: [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013.·– Вип. 35.·– С.·399–405.·– Бібліогр. в кінці ст.

9. Розенфельд, Н.· Напрямки розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення /·Н.·Розенфельд //·Право України.·– 2009.·– № 1.·– С.·117–120.

10. Тацій, В.· Імплементація європейських стандартів у галузі прав людини – важливий напрям правової політики України·/ В.·Тацій·// Право України.·– 2010.·– № 10.·– С.·48–59.

Виконано 15.05.2015 р.
Н. І. Пельо,
С. Б. Тененьська

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах