Великий хірург, учений, винахідник і педагог – Микола Іванович Пирогов

1.    Бондар, Л.  Славетний український педагог - Микола Іванович Пирогов : до 195-річчя від дня народження [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 58-61.
2.    Бондар, Л. С.  Пирогов Микола Іванович [Текст] / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар. – К., 2005. – Кн. 1 : Х-ХІХ століття. – С. 308-317.
3.    Волинка, Г.  Драгоманов і Пирогов: зустріч через століття [Текст] / Г. Волинка, Н. Мозгова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 40-44.
4.    Калита, В.  Пирогов в Одесі [Текст] / В. Калита // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 16-17. 
5.    Красновский, А. А.  Педагогические идеи Н. И. Пирогова [Текст] / А. А. Красновский. – М. : Учпедгиз, 1949. – 195 с.
6.    Мартинова, З.  Микола Пирогов і недільні школи : до 145- річчя відкриття першої недільної школи в Україні [Текст] / З. Мартинова, Л. Фоменко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 58-60.
7.    Мікульонок, І. О.  Великий хірург, учений, винахідник [Текст] : [Пирогов М. І.] / І. О. Мікульонок // Країна знань. – 2006. – № 8. – С. 22-23.
8.    Мосіяшенко, В. А.  Історія педагогіки України в особах [Текст] : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.
9.    Мосіяшенко, В. А.  Представники педагогічної думки XIX ст. [Текст] / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – C. 52-108.
10.    Пирогов, Н. И.  Избранные педагогические сочинения [Текст] / Н. И. Пирогов ; сост. : А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенюк. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.
11.    Пирогов, Н. И.  Избранные педагогические сочинения [Текст] / Н. И. Пирогов ; вводная ст. В. З. Смирнова. – М. : Изд-во АПН, 1952. – 702 с.
12.    Пирогов, Н. И.  Избранные педагогические сочинения [Текст] / Н. И. Пирогов ; вводная ст. В. З. Смирнова. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1953. – 750 с.
13.    Пісоцька, О.  Теоретичні основи та практичні шляхи індивідуалізації й регламентування покарань учнів у педагогічній спадщині М. І. Пирогова [Текст] / О. Пісоцька // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 27-26.
14.    Рыбин, В. А.  Нравственно- гуманистическая педагогика нового времени [Текст]. Ч.1 : Дж. Локк, И. Г. Песталоции, Н. И. Пирогов, П. Ф. Каптерев / В. А. Рыбин. – М. : Логос, 2006. – 456 с.
15.    Соловейчик, С. Л.  Час ученичества [Текст] : жизнь замечательных учителей / С. Л. Соловейчик. – М. : Дет. лит., 1972. – 256 с.
16.    Українська педагогіка в персоналіях [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. Кн. 1 : Х-ХІХ століття / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 624 с.
17.    Управление образовательными системами [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / И. А. Зайцева, В. С. Кукушин, Т. В. Миронова и др. – М.; Ростов н/Д : МарТ, 2003. – 464 с.
18.    –Провідники духовності в Україні [Текст] : Довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв та ін. ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.
19.    Чорний, В. П.  Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова [Текст] : до 180-річчя з дня народження / В. П. Чорний. – К. : Знання, 1990. – 32 с.

Довідку виконано 2.03.2010 р.
Л. А. Казимирович

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах