Пастирська діяльність УГКЦ серед мігрантів у Америці

 1. Бачинський, Ю. Українська іміграція в Сполучених Штатах Америки / Ю. Бачинський ; ред. і передмова В. Маркуся. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 340 с. – (Б-ка Української Діаспори, Ч.1). 
2. Бистрицька, Е. Розвиток греко-католицької освіти і науки в міжвоєнний період / Е. Бистрицька // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Тернопіль, 2004. – Т. 1. – С. 85-96. 
3. Бистрицька, Е. Становлення української католицької церкви у США як умова збереження національної ідентичності / Е. Бистрицька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 151-158. 
4. Великович, Л. Н. Религия и церковь в США / Л. Н. Великович. – М. : Наука, 1978. – 143 с. 
5. Видатні діячі м. Тернополя // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 5-6. 
6. Ісаєї, П. Митрополит Андрей Шептицький / П. Ісаєї // Яворівська земля: Яворівщина і Краковеччина : регіон. іст.-мемуарний зб. / НТШ; редкол.: В. Лев, В. Барагура, З. Кохановський та ін. – Нью-Йорк, 1984. – С. 624-642. – (Український архів. Т.ХХХVII). 
7. Історія української еміграції : навч. посібник / за ред. Б. Д. Лановика. – К. : Вища школа, 1997. – 520 с. 
8. Кедрин, І. У межах зацікавлення / І. Кедрин. – Нью-Йорк : Б. в., 1986. – 540 с. – (НТШ. Б-ка українознавства ; Т.53). 
9. Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – 5-є вид., випр. і допов. – К. : Кондор, 2009. – 636 с. 
10. Кухарська, В. Апостол нації : [Йосиф Сліпий] / В. Кухарська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Лановика. – Тернопіль, 2000. – С. 56-59. 
11. Матеріяли до історії українського патріярхального руху, 1963 - 2001 = Towards a history of the Ukrainian Patriarchal movement / упоряд. А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 364 с.  
12. Метрополія Нью-Йорку слузі божому Андреєві у п'ятидесятиріччя його смерти / ред. М. Галів. – Нью-Йорк : б. в., 1996. – 80 с.  
13. Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність: Документи і матеріали 1899-1944 : Т. 2 : Церква і суспільне питання ; Кн. 1 : Пастерське вчення та діяльність / за. ред. А. Кравчука. – Львів : Місіонер, 1998. – 572 с. 
14. Патріарх Йосиф Сліпий - великий син українського народу : 7 вересня минуло 26 років з дня смерті Й. Сліпого / підгот.: о. О. Харишин, Н. Шподарунок // Тернопіль вечірній. – 2010. – 8 верес. (№ 38). – С. 5. 
15. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч.1 / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 352 с. 
16. Українці в зарубіжному світі / АН України; відп. ред. А. М. Шлепаков. – К. : Наук. думка, 1991. – 140 с. 
17. Чубукова, Т. Визначні постаті України. Андрей Шептицький : матеріали до курсу за вибором / Т. Чубукова // Історія в школах України. – 2009. – № 10. – С. 25-28. 
18. Щербяк, Ю. А. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті : монографія / Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 588 с. 

Довідка виконана 19.10.10 р. 
Казимирович Л. А.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах