Морфологія спортсменів

Шановна Надя, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

1.    Безмилов, М.  Обгрунтування значущості показників, що характеризують морфологічні та психофізіологічні особливості баскетболістів під час відбору у команду / М. Безмилов, О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 3-5.

2.    Воротнюк, Р.  Морфологічні показники модельної характеристики борців / Р. Воротнюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 15-19.

3.    Козлов, В. И.  Основы спортивной морфологии : учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / В. И. Козлов, А. А. Гладышева. – М. : Физкультура и спорт, 1977. – 103 с.

4.    Кушнірюк, С. Г.  Контроль і структура фізичної підготовленості гандболістів високої кваліфікації у тренувальному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного вих. і спорту / С. Г. Кушнірюк ; Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України. – К., 2004. – 19 с

5.    Мищенко, В. С.  Функциональные возможности спортсменов / В. С. Мищенко. – К. : Здоровья, 1990. – 200 с.

6.    Платонов, В. Н.  Адаптация в спорте / В. Н. Платонов. – К. : Здоровья, 1988. – 216 с.

7.    Проблемы физиологии спорта : закономерности спортивной работоспособности: сборник трудов ин-тов физкультуры / под общ. ред. Б. С. Гиппенрейтера. – М. : Физкультура и спорт, 1963. – 232 с.

8.    Рощін, І. Г.  Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01- олімпійський і професійний спорт / І. Г. Рощін ; ЛДУФК. – Львів, 2007. – 20 с.

9.    Спортивна морфологія : навч. посібник / В. Г. Савка, М. М. Радько, О. О. Воробйов [та ін.]. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – 196 с.

10.    Хедман, Р.  Спортивная физиология  / Р. Хедман ; Пер. со швед. С.К.Елисеевой. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 149 с.

11.    Физиологическая характеристика высокой работоспособности спортсменов : сборник трудов ин-тов физкультуры. [Вып. 5] / редкол.: Б. С. Гиппенрейтер и др. – М. : Физкультура и спорт, 1966. – 222 с.


Довідка виконана 1.11.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах