Історико-культурні рекреаційні ресурси Волинської області

1. Бондаренко, Г.· Волинській обласній організації національної спілки краєзнавців України – 20 років / Г. Бондаренко // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 113–121.

2. Бондаренко, Г.· Увічнення історичних постатей та важливих подій у пам'ятниках Луцька / Г. Бондаренко, М. Кузьмич // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 16–25. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Власюк, Л.· Провідні навчальні заклади Кременеччини як осередки освіти та культури на шляху становлення вищої освіти на Волині (ХХ ст.) / Л. Власюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2004. – Вип. 1. – С. 117–122.

4. Ганич, Н.· Туристичний потенціал Володимир-Волинського району Волинської області / Н. Ганич, О. Гаталяк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Ч. 2 : Фізичне виховання, фізика, інформатика, математика, техніка, біологія, хімія. – С. 126–129. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Гнатюк, Л. Р.· Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектурних наук : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» / Л. Р. Гнатюк ; Нац. академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2010. – 20 с.

6. Давидюк, В.· Етнокультурна своєрідність Волині / В. Давидюк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 66–77.

7. Дідух, В.· Зофія Рокосовська – збирач і дослідник українського фольклору на Волині / В. Дідух // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 3. – С. 119.

8. Доброчинська, В.· Історичні та географічні студії польських дослідників на Волині (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.] – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 1. – С. 111–119.

9. Древнъйшіе города Волыни въ историческомъ описаніи : города Перемышлъ и Галичъ : очеркъ 24 и 25. / сост. Е. де-Витте. – Почаевъ : Типографія Почаево-Успенской Лавры, 1913. – 16 с. – (Библіотека Волынскаго С. Р. Н. ; № 42). – Приложеніе къ "Поч. Лист. № 42 за 1913 годъ.

10. Єфіменко, В. Ю.· Історія знахідок бурштину на території Волині та Придніпров'я / В. Ю. Єфіменко // Геологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 100–104.

11. Западная Украина. Волынская область // Позакласний час. – 2007. – № 3. – С. 109–119. – Заочное путешествие по нашей стране.

12. Іваннікова, Л.· Обрядовість і фольклор Південно-Східної Волині у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 6. – С. 46–50.

13. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. [Т. 2] : Волинська область / редкол. тому: І. С. Клімаш, Н. Л. Алексєєва, А. І. Гайдай [та ін.] – К. : Голов. ред. УРЕ, 1970. – 746 с.

14. Ковальчук, Є. І.· Формування фонду сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею (1929–2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» / Є. І. Ковальчук ; ВНУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с.

15. Ковальчук, Т.· Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період / Т. Ковальчук // Краєзнавство. – 2012. – № 2. – С. 112–118. – Бібліогр.: с. 116–118.

16. Костриця, М.· Внесок священнослужителів у розвиток краєзнавства : [Волинь] / М. Костриця // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 21. – С. 34–41.

17. Костриця, М.· Роль релігійного краєзнавства у дослідженні малої батьківщини : [Волинська область] / М. Костриця // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 27–36. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Крупа, Т. М.· Визначні пам'ятки архітектури України : вип. 2 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. – 2012. – № 30. – С. 7–9. – Кольорова вкладка.

19. Кульова, В.· Волинь моя – краса моя... / В. Кульова // Журналіст України. – 2012. – № 1. – С. 29–31.

20. Лазука, В. М.· Сучасна волинська фольклористика : регіональний аспект / В. М. Лазука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.] : голов. ред. О. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3. – С. 198–203. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Марчук, І.· Пропагандивні видання ОУН та УПА на Волині в 1943–1945 рр. (газети, журнали, листівки) / І. Марчук // Визвольний шлях. – 2004. – № 6. – С. 101–108.

22. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині = Materials and Studies on Archeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area : збірник наукових праць. Вип. 9. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2005. – 386 с.

23. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині : збірник наукових праць. Вип. 6 / редкол.: В. В. Ауліх, Л. І. Крушельницька, В. М. Конопля – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1995. – 267 с.·

24. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині : [збірник наукових праць.] Вип. 4 / редкол.: М. Ю. Смішко, В. Д. Баран, О. О. Ратич [та ін.] – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 140 с.

25. Нові дослідження на трипільському поселенні Бодаки / Н. М. Скакун, О. В. Цвек, С. О. Гусєв [та ін.] // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 74–79. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Пасюк, І.· Срібні та золоті монети Луцька у ХІV–ХVІ ст. / І. Пасюк // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 5–8.

27. Позіховський, О. Л.· Пам'ятки культури кулястих амфор в околицях Острога / О. Л. Позіховський, К. П. Бунятян // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 54–67. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Позіховський, О. Л.· Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / О. Л. Позіховський, В. О. Самолюк // Археологія. – 2008. – № 1. – С. 28–41.

29. Рожко, В. Є.· Духовні православні освітні заклади Волині Х–ХХ ст. : історико-краєзнавчий нарис. / В. Є. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2002. – 280 с.

30. Рожко, В. Є.· Нарис історії української православної церкви на Волині (870–2000) : історико-краєзнавчий нарис / В. Є. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2001. – 672 с.

31. Рожко, В. Є.· Українські православні святі історичної Волині ІХ–ХХ ст. : історико-краєзнавчий нарис / В. Є. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2003. – 224 с.

32. Рожко, В. Є.· Хрести історичної Волині ІХ–ХХ ст. / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2012. – 180 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі за електронною адресою: http://library.tnpu.edu.ua та ДБВ (голов корпус каб. №·41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Довідку підготувала Беновська І. В.
10.02.2014.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах