Екскурсійне обслуговування

1. Жукова, М. А.· Индустрия туризма: менеджмент организации /·М.·А.·Жукова.·– М.·: Финансы и статистика, 2002.·– 200 с.

2. Кифяк, В. Ф.· Організація туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /·В.·Ф.·Кифяк.·– Чернівці·: Книги – ХХІ, 2008.·– 344·с.·– Лист МОНУ № 1/ІІ-7335 від 27.09.2007 р.

3. Кифяк, В. Ф.· Організація туристичної діяльності в Україні·: навч. посібник для студ. вузів /·В.·Ф.·Кифяк.·– Чернівці·: Книги – ХХI, 2003.·– 300 с.

4. Любіцева, О. О.· Ринок туристичних послуг·: геопросторові аспекти : навчальний посібник /·О.·О.·Любіцева.·– 2-ге вид., перероб. та допов.·– К.·: Альтерпрес, 2003.·– 436 с.·– (Б-ка проф. менеджера).

5. Любіцева, О. О.· Ринок туристичних послуг як об'єкт географії туризму /·О.·О.·Любіцева //·Український географічний журнал.·– 2003.·– № 2.·– С. 43–52.

6. Пангелов, Б. П.· Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей·: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.·/·Б.·П.·Пангелов.·– К.·: Академвидав, 2010.·– 248 с.·– (Альма-матер).·– Лист МОНУ № 1/ІІ-189 від 22.01.2010 р.

7. Сокол, Т. Г.· Основи туристичної діяльності·: підручник /·Т.·Г.·Сокол·; за заг. ред. В.·Ф.·Орлова.·– К.·: Грамота, 2006.·– 264 с.

8. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку /·авт.-уклад.: В.·Головинець, О. Горобець, С. Гуцал та ін.·– К. ; Тернопіль·: Терно-граф, 2008.·– 976 с.

9. Чеховська, Л. Я.· Основи краєзнавчо-туристичної діяльності·: навч. посіб. для студ. вузів /·Л.·Я.·Чеховська, Р.·Р.·Сіренко.·– Львів·: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.·– 172 с.·– Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1623 від 05.10. 2007 р.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 06.12.2012 р.
Папай М. Л.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах