Використання інформаційних технологій у різних галузях знань

1. Власенко, К. В. Теоретико-методичні засади навчання вищої математики майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика) / К. В. Власенко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с.

2. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 248 с.

3. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 224 с.

4. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 224 с.

5. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : [Нілан-ЛТД], 2012. – 284 с.

6. Козловський, А. В.· Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.

7. Косинський, В. І.· Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2012. – 318 с.

8. Костюков, В. П.· Інформаційний працівник : [навч. посіб.] / В. П. Костюков, Є. В. Мотурнак. – К. : BHV, 2011. – 336 c. – (Інформатика. Профільне навчання).

9. Медведєва, М. О.· Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) / М. О. Медведєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 20 с.

10. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 29. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 258 с.

11. Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 160 c.

12. Свістельник, І.· Інформаційна культура студента [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / І. Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с.

13. Трофименко, В. І.· Методична система навчання математики майбутніх фахівців авіаційної галузі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика) / В. І. Трофименко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 21 с.

Довідку виконала Беновська І. В.
22.05.2013

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах