Інформаційні технології: застосування у різних сферах діяльності

1. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка: вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти. № 3 / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 430 с.

·2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 29. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 258 с.

3. Бондаренко, З. В.· Методика навчання інформаційних технологій розв'язування диференціальних рівнянь у технічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) / З. В. Бондаренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.

4. Брик, Р. С.· Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р. С. Брик ; КНАУ. – К., 2011. – 20 с.

5. Власенко, К. В.· Теоретико-методичні засади навчання вищої математики майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика) / К. В. Власенко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с.

6. ·Дивак, В. В.· Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. В. Дивак ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

7. Карабін, О. Й.· Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04- теорія і методика професійної освіти / О. Й. Карабін ; ТНПУ. ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. М. Романишина. – Тернопіль, 2012. – 274 с. + Додатки. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: С. 171–200.

8. Клименко, А. О.· Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / А. О. Клименко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

9. Клопов, Р. В.· Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р. В. Клопов ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 40 с.

10. Коломієць, Т. Д.· Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Т. Д. Коломієць ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2013. – 21 с.·

·11. Кубрак, С. В.· Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. В. Кубрак ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с.

12. Медведєва, М. О.· Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика) / М. О. Медведєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 20 с.

13. Нєлєпова, А. В.· Методика формування інформаційної мобільності майбутніх агрономів-дослідників : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) / А. В. Нєлєпова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – К., 2011. – 22 с.

14. Олійник, Ю. І.· Формування творчої особистості майбутніх вчителів мистецьких спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Ю. І. Олійник ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – К., 2010. – 20 c.

15. Омельяненко, Г. А.· Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. А. Омельяненко ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с.

16. ·Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 224 с.

17. Пшенична, О. С.· Підготовка майбутнього менеджера організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. С. Пшенична ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

18. ·Райковська, Г. О.· Теоретико-методичні засади графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. О. Райковська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – К., 2011. – 40 с.

19. Скопень, М. М.· Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2037 від 09.09.2008 р.

Довідку виконала
Тененьська С. Б
22.05.2013.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах