Специфіка підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи в полі культурному просторі України та за рубежем

1.    Агадуллін, Р. Р.  Полікультурна освіта: методолого- теоретичний аспект / Р. Р. Агадуллін // Педагогіка і психологія. – 2004. – №3. – С. 18-29.

2.    Агранат, Ю. В.  Поликультурная личность специалиста социальной сферы и особенности ее формирования при обучении иностранному языку /  Ю.  В. Агранат //  Вестник Московского университета Серия 20. Педагогическое образование. – 2008. – № 4. – С. 83-88.

3.    Алексєєва, В. І.  Гуманізуюча місія соціального педагога в освітньому закладі на сучасному етапі / В. І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 2-9.

4.    Бондаренко, З.  Модель організації волонтерської роботи в умовах вищого навчального закладу / З. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 50-58.

5.    Бондаренко, З. П.  Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи / З. П. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 37-50.

6.    Бурма, К. М.  Порівняльний аналіз форм професійної підготовки соціальних педагогів Німеччини в різних типах шкіл / К. М. Бурма // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 100-104.

7.    Гомонюк, О.  Особливості професійного розвитку майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.– Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 98-103.

8.    Гомонюк, О.  Педагогічні аспекти формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота.– Ужгород, 2008. – Вип. 15. –С. 45-48.

9.    Гулецька, Я. Г.  Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Я. Г. Гулецька ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

10.    Данилова, Л.  Формирование поликультурной компетентности студентов / Л. Данилова // Учитель. – 2007. – № 3. – С. 12-15.

11.    Еговцева, Н. Н.  Основные аспекты профессионального общения специалиста по социальной работе / Н. Н. Еговцева // Наука и школа. – 2007. – № 3. – С. 56-59.

12.    Іщук, С. В.  Етнічні засади етичної підготовки майбутніх соціальних працівників / С. В. Іщук // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22-23 трав. 2007 р. за ред.Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2007. – С. 162-165.

13.    Мілютіна, О.  Полікультурна освіта молоді в Україні: державна політика і педагогічна стратегія О. Мілютіна // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 12.

14.    Пальчевський, С. С.  Соціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2009. –560 с.

15.    Поліщук, В.  Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 79-87.

16.    Поліщук, В. А.  Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності / В. А. Поліщук // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22-23 трав. 2007 р. / за ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2007. – С. 39-43.

17.    Поліщук, В. А.  Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід: посіб. / В. А. Поліщук. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2003. – 184 с.

18.    Поліщук, В. А.  Підготовка фахівців соціальної роботи вищої кваліфікації у США / В. А. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 215-218.

19.    Пришляк, О. Ю.  Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / О. Ю. Пришляк ; О.Ю.Пришляк ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 21с.

20.    Пришляк, О.  Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів Німеччини до роботи у полікультурному просторі / О. Пришляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 140-144.

21.    Слозанська, Г. І.  Технології професійної підготовки працівників соціальної сфери освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в Австрії / Г. І. Слозанська // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 219-224.

22.    Толстикова, С. Н.  Модель процесса развития коммуникативной толерантности / С. Н. Толстикова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2006. – Т. 4. – С. 225-238.

23.    Тополянський, С.  До питання про вдосконалення професійної підготовки фахівців соціальної роботи / С. Тополянський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота.– Ужгород, 2008. – Вип. 15. – С. 159-160.

24.    Третьякова, В.  Коммуникативные работы социального педагога / В. Третьякова // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 85-96.


Довідку виконано 18.06.10
Балик М.О.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах