Методика навчання математики із теми «Нерівності»

1. Арендар, Т. Б.· Ще раз про раціональні рівняння і нерівності·|·/ Т.·Б.·Арендар //·Математика в школах України.·– 2012.·– № 16/18.·– С.·77–79.

2. Беккенбах, Э. Введение в неравенство·/ Э.·Беккенбах, Р.·Беллман·; пер. с англ. Р. А. Лукацкой·; под ред. И.·М.·Яглома.·– М.·: Мир, 1965.·– 166·с.·– (Современная математика).

3. Буковська, О.· Найпростіші тригонометричні нерівності /·О.·Буковська·// Математика. Шкільний світ.·– 2008.·– № 5.·– C. 23–24.

4. Григорьев, Н. И.· Неравенства в курсе алгебры 10 класса·: методическая разработка /·Н.·И.·Григорьев.·– К.·: Учпедгиз, 1956.·– 84 с.

5. Грохольська, А.· Рівняння і нерівності з параметрами в основній школі·/ А.·Грохольська //·Математика в школі.·– 2006.·– №· 5.·– С. 22–29.

6. Івахова, Л. Я.· Раціональні нерівності. Метод інтервалів /·Л.·Я.·Івахова·// Математика в школах України.·– 2009.·– № 13/14.·– С. 30–34.

7. Каплан, Я. Л.· Розв'язування нерівностей·: посібник для учителів / Я.·Л.·Каплан.·– К.·: Рад. шк., 1967.·– 124 с.

8. Коваленко, В. Г.· Доведення нерівностей /·В.·Г.·Коваленко, М.·Б.·Гельфанд, Р.·П.·Ушаков.·– К.·: Вища шк., 1979.·– 120 с.·– (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика).

9. Коровкин, П. П.· Неравенства /·П.·П.·Коровкин.·– Изд. 5-е, стер.·– М.·: Наука, 1983.·– 72 с.·– (Популярные лекции по математике·; вып. 5).

10. Лейфура, В. М.· Принцип крайнього в задачах на доведення нерівностей / В.·М.·Лейфура //·Математика в школах України.·– 2005.·– № 5.·– С. 8–15.

11. Методика викладання математики в середній школі·: навчальний посібник для студ. пед. інстит. /·О.·Я.·Блох, Є.·С.·Канін, Н.·Г.·Килина [та ін.]·; упор. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр.·– Харків·: Основа, 1992.·– 304·с.

12. Методика викладання математики·: посібник для вчителів і студ. пед. ін-тів /·С.·О.·Гастєва, Б.·І.·Крельштейн, С.·Є.·Ляпін [та ін.]·; за заг. ред. С.·Є.·Ляпіна.·– К.·: Рад. шк., 1956.·– 466 с.

13. Методика викладання математики·: практикум /·під ред. Г. П. Бевза.·– К.·: Вища школа, 1981.·– 200·с.

14. Невяжский, Г. Л.· Неравенства·: пособие для учит. /·Г.·Л.·Невяжский.·– М.·: Учпедгиз, 1947.·– 204 с.

15. Ушаков, Р. П.· Нерівності, пов'язані з квадратичною формою / Р.·П.·Ушаков //·Математика в школах України.·– 2012.·– № 16/18.·– С.·37–43.·– Бібліогр. в кінці ст.

16. Ховрак, С. М.· Тригонометричні рівняння та нерівності /·С.·М.·Ховрак // Математика в школах України.·– 2005.·– № 19/21.·– C.·54–66.

17. Ярмак, В. О.· Нерівності·: від порівняння чисел до... порівняння чисел / В.·О.·Ярмак //·Математика в школах України.·– 2013.·– № 1/2.·– С. 42–44.·– Бібліогр. в кінці ст.

Додатково Ви можете скористатися електронним каталогом http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку підготувала
Любка І. М.
7.10.14 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах