Многочлени від багатьох змінних

1. Арестов, В. В.· Алгебраические многочлены, наименее уклоняющиеся от нуля по мере на отрезке·/ В.·В.·Арестов·// Український математичний журнал.·– 2010.·– №·3.·– С.·291–300.

2. Бородин, П. А.· Об одном условии на многочлен, достаточном для минимальности его нормы на заданном компактне·/ П.·А.·Бородин·// Вестник Московского университета Серия 1. Математика. Механика.·– 2006.·– №·4.·– С.·14–18.

3. Борук, В.· Про одну властивість функції багатьох змінних / В.·Борук·// Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім.В. Гнатюка.·– 2002.·– Вип. 5.·– 164–165.

4. Бурбаки, Н.· Алгебра·: Многочлены и поля. Упорядоченные группы·/ Н.·Бурбаки·; пер. с фр.: В.·Е.·Говорова, Ю.·И.·Манина, А.·В.·Михалева [и др.]·; под ред. Ю.·И.·Манина.·– М.·: Наука, 1965.·– 300·с.

5. Вишенський, В. А.· Вибрані задачі з алгебри і геометрії·/ В.·А.·Вишенський, М.·Й.·Ядренко.·– К.·: Вища шк., 1978.·– 72·с.·– (Бібліотечка фізико-математичної школи·: Математика).

6. Волянюк, Р.· Наближення інтеграла ймовірностей многочленами та раціональними функціями·/ Р.·Волянюк·// Магістр.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2008.·– Вип.·5.·– С.·51–54.

7. Голуб, А. П.· Багатовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації типу Паде для функцій багатьох змінних·/ А.·П.·Голуб, Л.·О.·Чернецька·// Український математичний журнал.·– 2014.·– Т. 66, № 9.·– С. 1166–1174.·– Бібліогр. в кінці ст.

8. Дерев'янко, H.· Тригонометричні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних·/ H.·Дерев'янко·// Магістр·: [магістерський науковий вісник]·/ Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2011.·– Вип. 15.·– С.·111–115.·– Бібліогр. в кінці ст.

9. Дерев'янко, Н. В.· Тригонометричні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних·/ Н.·В.·Дерев'янко·// Український математичний журнал.·– 2012.·– Т. 64, № 8.·– С.·1041–1052.·– Бібліогр. в кінці ст.

10. Завало, С. Т.· Елементи аналізу. Алгебра многочленів·/ С.·Т.·Завало.·– К.·: Рад. школа, 1972.·– 462·с.·– (Бібліотека вчителя математики).

11. Каленюк, П. І.· Про дію диференціального виразу нескінченного порядку в класах цілих функцій багатьох комплексних змінних·/ П.·І.·Каленюк, З.·М.·Нитребич·// Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки.·– 2007.·– №·6.·– С.·11–16.

12. Кашпіровський, О. І.· Про деякі властивості многочленів Фабера·/ О.·І.·Кашпіровський, О.·О.·Хруцька·// Наукові записки НаУКМА.·– 2011.·– Т.·113·: Фізико-математичні науки.·– С.·25–28.

13. Колодяжний, В. М.· Деякі властивості атомарних функцій багатьох змінних·/ В.·М.·Колодяжний, В.·О.·Рвачов·// Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки.·– 2005.·– №·1.·– С.·12–20.

14. Лескевич, Т. Ю.· Апроксимація функцій багатьох змінних сплайнами·: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фіз.-мат. наук·: 01.01.01 – математичний аналіз·/ Лескевич Тетяна Юріївна·; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара.·– Дніпропетровськ, 2012.·– 14·с.

15. Лунгу, К. Н.· Об одном способе суммирования многочленов / К.·Н.·Лунгу·// Математика в школе.·– 2009.·– № 6.·– С.·48–51.

16. Макаров, В. Л.· Інтерполяція функціоналів багатьох змінних·/ В.·Л.·Макаров, В.·В.·Хлобистов, І.·І.·Демків·// Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки.·– 2009.·– №·5.·– С.·29–35.

17. Миронюк, В. В.· Тригонометричні наближення та колмогоровські поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних·/ В.·В.·Миронюк·// Український математичний журнал.·– 2014.·– Т. 66, № 8.·– С.·1117–1132.·– Бібліогр. в кінці ст.

18. Нестеренко, О. Н.· Посилення однієї нерівності для алгебраїчних многочленів·/ О.·Н.·Нестеренко, Т.·Д.·Тимошкевич, А.·В.·Чайковський·// Український математичний журнал.·– 2009.·– № 2.·– С.·231–242.

19. Островська, Л. І.· Наближення степеневої функції многочленами за а-методом·/ Л.·І.·Островська·// Магістр·: [магістерський науковий вісник]·/ Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2013.·– Вип.·19.·– С.·23–28.·– Бібліогр. в кінці ст.

20. Панчук, С.· Пошук многочлена найкращого наближення в просторі L та теорема Маркова·/ С.·Панчук·// Магістр·: [магістерський науковий вісник]·/ Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2012.·– Вип.·17.·– С.·112–114.·– Бібліогр. в кінці ст.

21. Проскуряков, И. В.· Числа и многочлены·/ И.·В.·Проскуряков.·– Изд. 2-е.·– М.·: Просвещение, 1965.·– 283·с.

22. Савчук, В. В.· Зображення голоморфних функцій багатьох змінних інтегралами типу Коші-Стільтьєса·/ В.·В.·Савчук·// Український математичний журнал.·– 2006.·– № 4.·– С.·522–542.

23. Суетин, П. К.· Классические ортогональные многочлены·/ П.·К.·Суетин.·– Изд. 2-е, доп.·– М.·: Наука, 1979.·– 416·с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала
Тененьська С. Б.
29.01.2015 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах