Методика вивчення теми "Квадратична функція"

1. Бобовець, З. М.· Функції та їх графіки /·З.·М.·Бобовець //·Все для вчителя.·– 2007.·– №·1.·– С. 66–67.

2. Власенко, О. І.· Методика викладання математики·: загальні питання: навчальний посібник для студ. пед. ін-тів /·О.·І.·Власенко.·– К.·: Вища шк., 1974.·– 208 с.

3. Галан, В.· Розв'язування деяких задач з параметрами на основі дослідження квадратичної функції /·В.·Галан //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка /·редкол.: М.·Вашуленко, А.·Вихрущ, Л.·Вознюк [та ін.].·– Тернопіль·: ТНПУ, 2007.·– №·9.·– С.·45–51.

4. Курош, А. Г.· Курс высшей алгебры·: учебник для студ. ун-тов /·А.·Г.·Курош.·– Изд. 11-е, стер.·– М.·: Наука, 1975.·– 431·с.

5. Лисенко, Н. Г.· Квадратична функція, її графік і властивості. 9 клас /·Н.·Г.·Лисенко //·Математика в школах України.·– 2006.·– №·30.·– С. 13–14.

6. Методика викладання математики в середній школі·: навчальний посібник для студ. пед. інстит. /·О.·Я.·Блох, Є.·С.·Канін, Н.·Г.·Килина [та ін.]·; упор. Р.·С.·Черкасов, А.·А.·Столяр.·– Харків·: Основа, 1992.·– 304·с.

7. Методика викладання математики·: посібник для вчителів і студ. пед. ін-тів /·С.·О.·Гастєва, Б.·І.·Крельштейн, С.·Є.·Ляпін [та ін.]·; за заг. ред. С. Є. Ляпіна.·– К.·: Рад. шк., 1956.·– 466·с.

8. Методика викладання математики·: практикум /·під ред. Г. П. Бевза.·– К.·: Вища школа, 1981.·– 200·с.

9. Саломатнікова, О. М.· Незнайомий знайомий квадратний тричлен. Квадратний тричлен у задачах /·О.·М.·Саломатнікова //·Математика в школах України.·– 2006.·– №·4.·– С. 1–8.

10. Терпило, Н. М.· Квадратична функція та її властивості : урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми /·Н.·М.·Терпило //·Математика в школах України.·– 2009.·– № 13/14.·– С.·44–48.

11. Усик, О.· Функції та їх графіки. Курс за вибором /·О.·Усик //·Математика в сучасній школі.·– 2012.·– № 11/12.·– С. 25–35.

12. Шунда, Н. М.· Функції та їх графіки·: посібник для вчит. /·Н.·М.·Шунда.·– 2-ге вид., доповн.·– К.·: Радянська школа, 1983.·– 190·с.

Додатково Ви можете скористатися електронним каталогом http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку підготувала
Любка І. М.
7.10.14 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах