Первісне суспільство

1.    Анисимов, А. Ф.  Духовная жизнь первобытного общества  / А. Ф. Анисимов. – М. : Наука, 1966. – 243 с.

2.    Джуринский, А. Н.  История педагогики древнего и средневекового мира : учеб. пособие для высшей шк. / А. Н. Джуринский. – М. : Совершенство, 1999. – 224 с. – (Р. 1. Воспитание в первобытном обществе).

3.    Жарський, Е.  Нарис педагогіки : історія виховання : [10 лекцій] / Е. Жарський. – Нью-Йорк : Шкільна Рада УККА, 1960. – 128 с.

4.    Залізняк, Л. Л.  Первісна історія України  : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. освіти / Л. Л. Залізняк. – К. : Вища шк., 1999. – 263 с.

5.    Грязнов, І.  Моральне виховання воїнів у історичному контексті / І. Грязнов // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 1. – С. 87-91. [Визначаються особливості морального виховання воїнів у первісному та рабовласницькому ладі].

6.    История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / Ред.: А.И.Пискунов. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : ТЦ "Сфера", 2001. – 512с.

7.    Косвен, М. О.  Очерки истории первобытной культуры / М. О. Косвен ; отв. ред. Д. И. Кардашев. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – 216 с.

8.    Маланюк М. Виховання молоді нашими далекими предками // Маланюк, М. П.  Матеріали з історії розвитку шкільної математичної освіти в Україні. / М. П. Маланюк. – -Київ-Тернопіль, 1995. – С. 18-20.

9.    Модзалевский, Л. Н.  Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших дней Ч.1 / Л. Н. Модзалевский. – СПб. : Алетейя, 2000. – 429 с.

10.    Першиц, А. И.  История первобытного общества : учебник для студ. ист. фак. вузов / А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1982. – 223 с.

11.    Станко, В. Н.  Історія первісного суспільства : підруч. для студ. гуманітарн. спец. вищ. закл. освіти / В. Н. Станко, М. І. Гладких, С. П. Сегеда. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Довідка виконана 14.10.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах