Економічний розвиток Київської Русі


1.    Господарство Русі-України в княжу добу (VІІ – перша половина ХІV ст.) // Економічна історія України: підруч. для студ. вузів / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич ; за заг. ред. Б. Д. Лановика. – К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. – С. 25-44.

2.    Господарство українських земель у V - ХV ст. // Лановик, Б. Д. Історія господарства: Україна і світ : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К. : Вища школа, 1995. – С. 64-90.

3.    Господарська діяльність на українських землях в епоху середньовіччя    (V - ХVІ ст.) // Юхименко, П. І. Економічна історія : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 2-е вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – С. 47-57.

4.    Господарський розвиток українських земель у середні віки (V - ХV ст.) // Москалюк, Микола. Економічна історія України і світу : навч. посіб для студ. вузів / Микола Москалюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 24-28.

5.    Економіка // Білоцерківський, В. Я. Історія України : навч. посіб. для студ. вузів / В. Я. Білоцерківський. – 3-є вид., випр. і допов. – К. : ЦУЛ, 2007. – С. 47-49.

6.    Економіка давньоруської держави – Київської Русі // Злупко, С. М. Економічна історія України : навчальний посібник / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2006. – С. 63-121.

7.    Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду / редкол. : О. К. Касименко та ін. – К. : АН УРСР, 1963. – 168 с.

8.    Соціально-економічний устрій Київської держави у Х - ХІІ ст. // Терещенко, Ю. І. Історія України: навч. посіб. для студ. неіст. фак. пед. навч. закл. : У 2 кн. Кн. 1 : Від найдавніших часів до 1917 р. / Ю. І. Терещенко, В. М. Курило. – К. : Сільгоспосвіта, 1995. – С. 34-49.

9.    Феодальний спосіб ведення господарства // Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – Х. : Одіссей, 2001. – С. 74-78.


Довідку виконано 29. 11. 2010 р.
Н. І. Пельо+

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах